TCCS - Trong những năm qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn quán triệt và thực hiện nhất quán quan điểm coi công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt” của “then chốt” trong công tác xây dựng Đảng, là công việc có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhân tố quyết định sự thành công. Theo đó, Đảng bộ thành phố Hà Nội vừa chú trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương, vừa tạo môi trường để khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, góp phần xây dựng Thủ đô anh hùng, ngày càng phát triển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội_Ảnh: TTXVN

Tập trung triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết

Những kết quả đã đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, có ý nghĩa quan trọng để Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ; đồng thời, phát huy thành tích, lợi thế, tiềm năng sẵn có, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương, các bộ, ban, ngành và các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhằm gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội coi “phát huy dân chủ trong Đảng và trong xã hội gắn liền với kỷ cương” là một trong năm bài học kinh nghiệm; xác định việc tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một trong ba khâu đột phá của thành phố trong nhiệm kỳ này. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, quyết tâm đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng Thủ đô phát triển xứng tầm với các thành phố lớn trong khu vực và thế giới.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, ngay từ năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Chương trình số 01-CTr/TU, ngày 17-3-2021, về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”. Đây là một trong mười chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội, được xác định là chương trình cốt lõi; trong đó, yêu cầu tăng cường công tác quản lý, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên về mức độ hoàn thành nhiệm vụ và phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, kỷ cương, kỷ luật; có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, đi đầu trong công tác của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với nâng cao trách nhiệm và tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Đồng thời, Đảng bộ thành phố Hà Nội tiếp tục lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm đồng bộ, có tính kế thừa và phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; có tư duy đổi mới, sáng tạo, có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; có tinh thần đoàn kết, hợp tác, ý thức tổ chức, kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo ban hành nhiều văn bản, nổi bật như Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 31-5-2021, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo”; Kế hoạch số 67-KH/TU, ngày 15-3-2022, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, về “Thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22-9-2021, của Bộ Chính trị khóa XIII, “Về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung””; lựa chọn chủ đề công tác ba năm liên tiếp, từ năm 2021 đến năm 2023, là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; chỉ đạo xây dựng Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội,...

Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, bám sát các quan điểm, nguyên tắc của Đảng trong công tác cán bộ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, đi đôi với phát huy quyền và trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ. Qua đó, công tác cán bộ được đổi mới, thực hiện nền nếp, hiệu quả hơn; đã chăm lo, xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp của Thủ đô có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và từng bước ngang tầm nhiệm vụ.

Phương thức lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội thông qua công tác cán bộ có nhiều đổi mới theo hướng khoa học, công khai, dân chủ, sát thực tiễn hơn; đã được thể chế hóa và cụ thể hóa thành nghị quyết, kết luận, các quy định, quy chế. Xuyên suốt trong quan điểm chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ trong những năm vừa qua là, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố Hà Nội trước hết phải có tư duy, khát vọng đổi mới; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để cán bộ phát huy năng lực, sở trường, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 31-5-2021, “Về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo”; đồng thời, sửa đổi, bổ sung đồng bộ hệ thống quy chế, quy định về công tác cán bộ bảo đảm ngày càng sát thực tiễn, công khai, minh bạch, dân chủ, hướng vào những khâu quan trọng, có tính đột phá, liên thông. Đổi mới công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, gắn với công tác quy hoạch, luân chuyển và bố trí, sử dụng cán bộ(1). Đây thực sự là những văn bản quan trọng, làm cơ sở để thực hiện đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các khâu của công tác cán bộ, tạo bước đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc và quy trình theo quy định của Đảng. 

Nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị, Thành ủy Hà Nội đặc biệt coi trọng việc quán triệt, triển khai Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về những điều đảng viên không được làm” để toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nắm chắc, hiểu đúng, thực hiện đúng. Từ đó, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các cơ quan tham mưu, các cấp, các ngành cụ thể hóa nội dung của Quy định vào các văn bản liên quan theo hướng để mỗi đảng viên tự soi mình, “dễ nhớ, dễ nhận diện, dễ thực hiện” và tổ chức đảng dễ giám sát, các cơ quan kiểm tra của Đảng kịp thời phát hiện, xử lý cán bộ, đảng viên mắc khuyết điểm; đồng thời, tiếp tục thực hiện các quy định của Trung ương và của thành phố Hà Nội(2). Tăng cường biện pháp và công cụ quản lý của cấp ủy, cơ quan, đơn vị; phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố trong việc giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên về mức độ hoàn thành nhiệm vụ và phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác. Đặc biệt, năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 35 tổ chức đảng và 42 đảng viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chương trình, kết luận, nhiệm vụ trọng tâm theo Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về những điều đảng viên không được làm”. Kết quả thực hiện đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đẩy mạnh công tác đánh giá, luân chuyển đội ngũ cán bộ, đảng viên

Thực hiện đổi mới công tác đánh giá cán bộ, nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, từ năm 2018, thành phố Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành Quyết định số 3814-QĐ/TU, ngày 16-5-2018, của Ban Thường vụ Thành ủy, “Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội” và Quyết định số 3251-QĐ/TU, ngày 16-8-2022, của Thành ủy Hà Nội, “Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”. Đây là những bước đi chủ động nhằm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018, của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; theo đó, thực hiện đánh giá đa chiều, liên tục và lượng hóa được kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, gắn với kết quả công tác của từng bộ phận, cơ quan, đơn vị. Từ ngày 1-1-2022 đến nay, Thành ủy Hà Nội luôn duy trì tốt việc đánh giá đội ngũ cán bộ hằng tháng trên hệ thống phần mềm của thành phố, với hơn 177 nghìn tài khoản người dùng; kết quả đánh giá hằng tháng tính chung toàn thành phố thời gian vừa qua, tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm khoảng 13%, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm khoảng 85%, hoàn thành nhiệm vụ chiếm khoảng 1% và không hoàn thành nhiệm vụ chiếm khoảng 0,01%.

Trong luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 1-7-2019, của Chính phủ, “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng”, đối với cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội, thực hiện đúng nguyên tắc của Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 31-5-2021, của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, “Về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo”. Trong đó, kiên quyết, kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn thiếu quyết liệt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chậm trễ trong lãnh đạo doanh nghiệp cổ phần hóa; để địa phương, đơn vị phát triển không tương xứng với tiềm năng, lợi thế và đầu tư của thành phố; tín nhiệm thấp, “dĩ hòa vi quý”, “kéo bè kéo cánh” gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, có sai phạm, nhưng chưa đến mức bị kỷ luật; có dư luận cán bộ, đảng viên và đơn, thư phản ánh tiêu cực mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu.

Thực hiện Quy định số 07-QĐ/TU, ngày 17-11-2021, của Ban Thường vụ Thành ủy, về “Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố”, đến nay đã có hơn 50 đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý được luân chuyển, điều động; bước đầu tạo chuyển biến tích cực, trước hết từ nhận thức của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, có tác dụng “cảnh báo, răn đe”; từ đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ của một số địa phương, đơn vị sau khi điều động, thay thế cán bộ được nâng lên. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường, thi hành kỷ luật đảng nghiêm minh. Trong 2 năm (từ năm 2021 đến năm 2022) đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 1.679 trường hợp, cảnh cáo 259 trường hợp, cách chức 25 trường hợp, khai trừ 237 trường hợp.

Tạo bước chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm thực hiện chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

Thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22-9-2021, của Bộ Chính trị khóa XIII, “Về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 67-KH/TU, ngày 15-3-2022, về “Thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22-9-2021, của Bộ Chính trị khóa XIII, về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”; trong đó, đặt ra mục tiêu tạo bước chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Từ đó, phát huy tinh thần, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thúc đẩy hành động đổi mới, đột phá vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên Thủ đô; lan tỏa thành phong trào đổi mới, sáng tạo, tạo động lực, sức mạnh tổng hợp xây dựng Đảng bộ thành phố thực sự gương mẫu, trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của tập thể, cộng đồng, quốc gia, dân tộc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới; tập trung xác định rõ nội dung thực hiện, gắn với phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện chủ trương này.

Thành ủy Hà Nội có chỉ đạo rất cụ thể để thực hiện giải pháp hết sức quan trọng, đó là khuyến khích đội ngũ cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá: 1- Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, nhằm giải quyết “điểm nghẽn”, “nút thắt” trong cơ chế, chính sách trong phạm vi thành phố, cần tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định, nhưng chưa hiệu quả, không còn phù hợp với thực tiễn trên tất cả lĩnh vực, như công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh, quốc phòng,... Khuyến khích cán bộ có tư duy đổi mới, sáng tạo, mạnh dạn đề xuất ý tưởng, quyết đoán trong hành động; dám đi đầu, đổi mới loại bỏ cái cũ lạc hậu; tháo gỡ, khơi thông “điểm nghẽn” để bứt phá, giải quyết “nút thắt”, vướng mắc, ách tắc trong thực tiễn; tạo được chuyển biến mạnh mẽ, mang lại hiệu quả cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố, địa phương; 2- Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ nguồn lực, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ triển khai thực hiện; 3- Cấp ủy, chính quyền nghiên cứu, cụ thể hóa chủ trương khuyến khích cán bộ có tư duy đổi mới, sáng tạo, cách làm đột phá thành các quy chế, quy định và các văn bản khác, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị, tạo cơ sở pháp lý để động viên, khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Trước hết, nghiên cứu, bổ sung, cập nhật nội dung khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung vào trong quy chế làm việc của cấp ủy, chính quyền để thống nhất chỉ đạo và tổ chức thực hiện; 4- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ tình hình thực tế để chỉ đạo rà soát, thể chế hóa chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố, tạo cơ sở pháp lý để nhân rộng mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; 5 - Khuyến khích cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tổ chức thí điểm một số mô hình, cơ chế, nhất là tổ chức thí điểm giao và thực hiện việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ theo thẩm quyền; trước mắt, tập trung vào những việc mới, việc khó, bức xúc,... tại địa phương, cơ quan, đơn vị nơi cán bộ công tác.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm, động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì)_Nguồn: thanhtri.hanoi.gov.vn

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã giao cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cần kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy; phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22-9-2021, của Bộ Chính trị khóa XIII và Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”.

Thực hiện Nghị định số 73/2023/NĐ-CP, ngày 29-9-2023, của Chính phủ, “Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, Thành ủy Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai đến 100% cấp ủy trực thuộc Thành ủy để tổ chức thực hiện đồng bộ. Thời gian qua, có một số đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã tiên phong trong thực hiện nội dung này, như Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã triển khai đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ, bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội quận, trưởng các phòng, ban, ngành thuộc quận đăng ký đảm nhận chỉ đạo giải quyết hiệu quả nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao năm 2023 về các nội dung: 1- Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của đơn vị; 2- Nhiệm vụ khó khăn, phức tạp cần tập trung chỉ đạo giải quyết; 3- Việc giải quyết các hạn chế cần khắc phục đã được nêu qua kiểm điểm năm 2022. Mỗi đồng chí đăng ký đảm nhận giải quyết từ 2 đến 3 nhiệm vụ. Kết quả đã có 35 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ đăng ký với 89 nội dung (có 3/3 đồng chí Thường trực Quận ủy Tây Hồ gương mẫu đăng ký 9 nội dung).

Một số bài học kinh nghiệm

Qua triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ Thành phố Hà Nội nói chung, việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường cho cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, không ngừng đổi mới, sáng tạo nói riêng, bước đầu có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức về tinh thần, thái độ, ý thức, trách nhiệm, vai trò tiền phong, gương mẫu và thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, về văn hóa, đạo đức công vụ; trong đó, tập trung quán triệt triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh””; quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Hai là, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17-11-2022, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả trên cả 6 nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Nghị quyết; trọng tâm là đổi mới phong cách, phương pháp công tác, lề lối làm việc bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, kịp thời của cấp ủy, tổ chức đảng. Thực hiện đúng quan điểm, những vấn đề thực tiễn đòi hỏi đã rõ, thực tiễn chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao thì kiên quyết đổi mới, kiên quyết thực hiện. Những vấn đề cần thiết, nhưng chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu tổng kết thực tiễn, thực hiện thí điểm. Chủ trương đã thực hiện, nhưng không phù hợp thì nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi kịp thời; không nóng vội, nhưng cũng không bỏ qua hoặc để chậm, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của Thủ đô Hà Nội.

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan của hệ thống chính trị thành phố, gắn với xây dựng, áp dụng các tiêu chí, chỉ số đánh giá hiệu quả, chất lượng tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ba là, tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; xử lý kiên quyết, nghiêm minh, kịp thời tổ chức đảng, đảng viên sai phạm theo đúng Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6-7-2022, của Bộ Chính trị, “Về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm”; phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng trong kiểm tra, giám sát các hoạt động thuộc lĩnh vực được giao. Đổi mới phương pháp, quy trình, nâng cao kỹ năng kiểm tra, giám sát, bảo đảm khách quan, dân chủ, khoa học, đồng bộ, thống nhất, thận trọng, chặt chẽ. Thực hiện giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Sớm thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nghị định của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra của Nhà nước.

Tăng cường thanh tra công vụ và kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 5-9-2016, của Thủ tướng Chính phủ, “Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp”, Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22-4-2019, của Thủ tướng Chính phủ, “Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc” và các văn bản liên quan. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân thông qua cơ chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính, giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và những việc không được làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người có chức vụ, quyền hạn trong bộ máy nhà nước./.

------------------------

(1) Như: Quy định số 04-QĐ/TU, ngày 11-8-2021, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, “Về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Quy định số 07-QĐ/TU, ngày 17-11-2021, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, “Về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố”; Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 15-3-2022, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, “Về công tác quy hoạch cán bộ”; Quyết định số 1841-QĐ/TU, ngày 28-10-2021, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, “Về đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị thành phố”,...

(2) Như: Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012, của Ban Bí thư, “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016, của Bộ Chính trị, “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” và gần đây nhất là Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018, của Ban Chấp hành Trung ương, về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Quyết định số 522/QĐ-UBND, ngày 25-1-2017, của Ủy ban nhân dân thành phố, “Về việc Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội”.