Phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh mới

PGS, TS TRẦN QUỐC TỎ
Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

00:14, ngày 07-02-2024

TCCS - Phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân là yếu tố quyết định thành công của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh mới. Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, lực lượng công an đã và đang phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng đó, góp phần vào thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thời gian tới, tập trung triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự Ngày hội Văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I, năm 2023 _Nguồn: baokontum.com.vn

Vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã khẳng định: Quần chúng nhân dân là chủ thể sáng tạo nên lịch sử, là lực lượng quyết định sự thành bại của cách mạng. Khi nói đến nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó”(1). Nhân dân có sức sáng tạo và sức mạnh vô địch: “Dễ mười lần không dân cũng chịu,/ Khó trăm lần dân liệu cũng xong(2).

Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, quần chúng nhân dân được xác định là nền tảng, là cội nguồn sức mạnh vô song, là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh với các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện lực lượng Công an nhân dân - khẳng định: “Giữ gìn trật tự, an ninh trước hết là việc của công an, bộ đội, cảnh sát”(3), nhưng để đạt hiệu quả cao thì “Việc giữ gìn trật tự, an ninh càng phải dựa vào sáng kiến và lực lượng của nhân dân”(4). Lực lượng công an có hạn, nên công tác bảo vệ an ninh, trật tự không thể thực hiện chỉ bằng nghiệp vụ chuyên môn đơn thuần, mà phải làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân, bởi “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”(5). Người dặn dò cán bộ, chiến sĩ công an khi thực hiện nhiệm vụ “Phải gần gũi nhân dân, dựa vào lực lượng của nhân dân, xa rời nhân dân thì tài tình mấy cũng không làm gì được. Nhân dân có hàng triệu tai mắt. Nếu công an biết dựa vào nhân dân, thì nhân dân sẽ là người giúp việc rất đắc lực của công an”(6). Người cũng chỉ rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của nhân dân: “Mọi người công dân, bất kỳ già trẻ gái trai, bất kỳ làm việc gì, đều có nhiệm vụ giúp chính quyền giữ gìn trật tự an ninh, vì trật tự, an ninh trực tiếp quan hệ đến lợi ích bản thân của mọi người(7).

Kế thừa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong quá trình lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng ta luôn quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, khẳng định sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; luôn đề cao vai trò, vị thế, sức mạnh của nhân dân, xác định nhân dân là chủ thể, động lực và mục tiêu của phát triển đất nước; quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; vận động và phát huy vai trò của nhân dân là nhiệm vụ công tác trọng tâm có tính chiến lược của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ an ninh, trật tự nói riêng và đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, tổ chức nhiều hình thức tập hợp nhân dân, phát huy vai trò to lớn của nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Ban Bí thư đã ban hành các văn bản: Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 1-12-2011, “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22-1-2019, “Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp, sự hướng dẫn và vai trò nòng cốt của lực lượng công an, các tầng lớp nhân dân trong cả nước đã phát huy vai trò làm chủ và sức mạnh tiềm tàng, thực sự là “tai mắt”, là chỗ dựa tin cậy giúp lực lượng công an đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an luôn quán triệt, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng về phát huy vai trò và sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân. Dù trong hoàn cảnh chiến tranh hay trong thời kỳ hòa bình, hội nhập quốc tế, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng công an luôn biết dựa vào nhân dân để công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, có nhiều hình thức, biện pháp khơi dậy tiềm năng, sức mạnh, sáng kiến của nhân dân, vận động nhân dân tham gia tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an luôn gắn liền với những hình thức tổ chức và tập hợp quần chúng nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, khả năng sáng tạo, ý thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Các phong trào “Ba không”, “Ngũ gia liên bảo”, “Thập gia liên bảo” trong thời kỳ chống thực dân Pháp, phong trào “Bảo vệ trị an”, “Bảo mật phòng gian” trong thời kỳ chống đế quốc Mỹ và hiện nay là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được ngành công an xác định là nội dung quan trọng của biện pháp vận động quần chúng, là biện pháp nghiệp vụ cơ bản để lực lượng công an tập hợp và phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Những chiến công và thành tích của lực lượng công an từ khi thành lập đến nay luôn có sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn của các ban, bộ, ngành, đoàn thể và đông đảo tầng lớp nhân dân; không có sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, lực lượng công an không thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Để phát huy vai trò to lớn của nhân dân, Bộ Công an đã tham mưu với Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/2005/QĐ-TTg, ngày 13-6-2005, theo đó lấy ngày 19 tháng 8 hằng năm (Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân) là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Điều này không chỉ nhằm biểu dương sức mạnh của toàn dân, tôn vinh vai trò to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc, mà còn thể hiện truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ trên các mặt, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm từng vùng, miền, nhóm đối tượng, địa bàn, tầng lớp dân cư và tình hình thực tế của các đơn vị, địa phương; nhờ đó, vai trò và sức mạnh to lớn của nhân dân đã được tập hợp, phát huy tối đa. Thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các mô hình tự quản phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở phát triển mạnh mẽ. Các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia báo tin, tố giác tội phạm, phòng, chống “diễn biến hòa bình”; phát hiện, hỗ trợ lực lượng công an đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; giữ gìn trật tự công cộng, trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ... Bên cạnh đó, nhân dân còn tích cực tham gia góp ý xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh thông qua các hoạt động trưng cầu ý kiến, điều tra xã hội, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, việc cán bộ và nhân dân ở cơ sở đánh giá lực lượng công an về lễ tiết, tác phong, đạo đức, lối sống, thái độ phục vụ khi giải quyết thủ tục hành chính; về tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhờ sự góp ý của nhân dân, lực lượng công an đã chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; đổi mới các mặt công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc theo phương châm Lúc dân cần, lúc dân khó có công an; qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân và cấp ủy, chính quyền các cấp với lực lượng công an, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận “lòng dân” vững chắc trong bảo vệ an ninh, trật tự.

Chiến sĩ công an nhân dân cùng đồng bào gói bánh chưng tại Chương trình “10 nghìn bánh chưng xanh” cho hộ nghèo xuân Giáp Thìn 2024 ở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên _Nguồn: nhandan.vn

Một số giải pháp phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Bối cảnh tình hình mới tác động, ảnh hưởng đến việc phát huy sức mạnh của nhân dân.

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta trong giai đoạn tới diễn ra trong bối cảnh, tình hình, cục diện của thế giới, khu vực có nhiều diễn biến tác động, ảnh hưởng gồm cả thuận lợi và khó khăn đan xen. Thế giới đã và đang vận động theo xu hướng từ đơn cực chuyển sang đa cực, đa trung tâm, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh, trong đó mặt cạnh tranh đậm nét hơn, toàn diện, phức tạp và quyết liệt hơn, nổi lên là cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt và quyết liệt; chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở U-crai-na làm cho xu hướng hội nhập quốc tế bị chững lại, đã tác động rất tiêu cực đến kinh tế, chính trị, an ninh thế giới, trong đó có Việt Nam. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tập trung vào công nghệ kỹ thuật số từ vài thập niên gần đây đã tác động sâu rộng, đưa tới những chuyển biến sâu sắc về mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Biển Đông là khu vực liên quan đến lợi ích của Việt Nam, đã và đang có nhiều diễn biến phức tạp, trong khi ASEAN và các quốc gia thành viên chưa có cơ chế để giải quyết.

Ở trong nước, bên cạnh những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại, chúng ta vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch và phản động tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; chúng đưa nhiều thông tin xấu, độc, thông tin sai sự thật gây hoang mang, dao động, gây nghi ngờ, chia rẽ trong nội bộ. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi triệt để; vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vẫn chưa được ngăn chặn hiệu quả... Tình trạng cán bộ, đảng viên không gương mẫu, quan liêu, xa dân, không làm tròn bổn phận trước nhân dân, thậm chí có hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí còn xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành làm suy giảm lòng tin của nhân dân. Đại dịch COVID-19 khiến cho tốc độ phát triển kinh tế của đất nước cũng như đời sống, việc làm của nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng; đến nay, vẫn tác động đến quá trình phục hồi và phát triển. Đặc biệt, tệ nạn tham nhũng, lãng phí, hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bòn rút của cải của Nhà nước và nhân dân trong đại dịch đã và đang gây ra những hậu quả hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của nhân dân với một bộ phận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đến các chính sách tốt đẹp và nhân văn của Đảng và Nhà nước ta.

Trong lực lượng công an, một số cán bộ, chiến sĩ, trong đó có cả những cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, sĩ quan cao cấp thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật, kỷ luật, điều lệnh Công an nhân dân, đã tác động tiêu cực đến dư luận xã hội và niềm tin của nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự và truyền thống của lực lượng công an. Đời sống của không ít cán bộ, chiến sĩ còn gặp nhiều khó khăn, trong khi đó, nhiệm vụ của lực lượng công an ngày càng nặng nề, nguy hiểm, phức tạp, chịu nhiều tác động bởi sự cám dỗ, mua chuộc của tội phạm.

Hiện nay, điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa và nhất là môi trường sống đã có những thay đổi vượt bậc, trình độ dân trí được nâng cao, nhân dân được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin do sự mở rộng và phát triển của internet, nhất là mạng xã hội. Bên cạnh thông tin chính thống tích cực, thì thông tin xấu, độc, sai sự thật của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị, thông tin nhảm nhí, không phù hợp với văn hóa truyền thống tốt đẹp, với văn minh tiến bộ đã và đang tác động làm cho không ít người dân, nhất là tầng lớp thanh niên, thiếu niên bị lôi kéo, mua chuộc, xúi giục; từ đó, có những hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Một số tình hình nổi bật nêu trên đã, đang và sẽ tác động đến hiệu quả công tác dân vận của Đảng, ảnh hưởng không tốt tới việc xây dựng sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm cản trở tới việc phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, yêu cầu đặt ra là cần có sự đổi mới tư duy và hành động, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết ở trong và ngoài nước; phát huy nội lực và năng lực sáng tạo của các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Một số giải pháp phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động về vai trò, sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được xác định là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, là sức mạnh từ sự kết hợp giữa các yếu tố con người, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại; từ sự kết hợp giữa nội lực của dân tộc với sức mạnh của thời đại và hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng. Trong đó, vai trò của nhân dân, sức mạnh tinh thần và vật chất của nhân dân là nguồn sức mạnh nội sinh quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, trong đó lực lượng công an làm nòng cốt, đòi hỏi tiếp tục huy động được sức mạnh tổng hợp trên cơ sở thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; dựa vào nhân dân, lấy yên dân làm nền tảng, kết hợp chặt chẽ giữa thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận “lòng dân” vững chắc. Cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng về huy động các nguồn lực phục vụ quốc phòng, an ninh, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; bảo đảm mọi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Cấp ủy và chính quyền các cấp cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để nhân dân phát triển kinh tế. Đây là nền tảng quan trọng để yên dân, thu phục nhân tâm, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; qua đó, phát huy được sức mạnh tinh thần, vật chất và tiềm năng của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Phát huy vai trò và sức mạnh của nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp của người công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ _Ảnh: TTXVN

Hai là, quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và lực lượng công an với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là một bộ phận của công tác dân vận, là biện pháp để huy động được nhiều nguồn lực về con người và vật chất tham gia vào công tác bảo vệ an ninh, trật tự từ cơ sở; huy động sức mạnh của nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, gắn với các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể và địa phương phát động. Do vậy, cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 43-KL/TW, ngày 7-1-2019, của Ban Bí thư, “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới””; quan tâm củng cố, phát triển vững mạnh các mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại địa bàn cơ sở, nhất là địa bàn chiến lược, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với thực hiện đề án “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc” của Đảng ủy Công an Trung ương.

Hiện nay, không gian mạng, nhất là mạng xã hội đã trở thành “không gian sống” quan trọng của nhân dân trong nhiều hoạt động, như học tập, giải trí, thương mại... Do vậy, việc thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới cần có bước thay đổi để thích nghi với xu thế, đặc điểm tình hình. Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên không gian mạng cần được quan tâm đặc biệt trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy vai trò của “cư dân mạng” trong đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hoạt động trên không gian mạng, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Ba là, tích cực, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn con người, tài sản, cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Một trong những nhân tố làm suy giảm lòng tin của nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến việc huy động sức mạnh của nhân dân là tình trạng tham nhũng, tiêu cực. Do vậy, lực lượng công an tiếp tục quán triệt và thực hiện nhất quán quan điểm, chủ trương của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần kiên quyết, kiên trì, quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ và hiệu quả hơn, nhằm làm trong sạch Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, kết hợp giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, điều tra làm rõ, phối hợp với cơ quan tư pháp xử lý nghiêm minh, kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí; quán triệt nghiêm túc quan điểm xử lý “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong các vụ án, vụ việc liên quan đến đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo chức năng của Công an nhân dân. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm và các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để nhân dân yên tâm phát triển kinh tế, xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ với tinh thần vì nhân dân phục vụ, “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để nuôi dưỡng, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân với lực lượng công an.

Bốn là, xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh gắn với nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ công an với nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ công an thường xuyên công tác, chiến đấu trong môi trường phức tạp, nguy hiểm, có nhiều sự cám dỗ và sự tác động của các yếu tố tiêu cực; do vậy, cấp ủy, lãnh đạo công an các cấp cần đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng; thực hiện thường xuyên, sâu rộng, hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò nêu gương, đề cao sự gương mẫu của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện và trong công tác, chiến đấu. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng kết hợp với phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo chí và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên công an trong việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an cần có lòng yêu nghề, tận tụy với công việc, tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; đồng thời, phải luôn tu dưỡng, phấn đấu trở thành một tấm gương tốt, hình ảnh đẹp trong mắt người dân về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm với công việc và văn hóa ứng xử.

Đạo đức công vụ và văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ công an sẽ là nhân tố quan trọng tạo dựng và củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng công an, nên cần tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục đạo đức người công an cách mạng và nâng cao văn hóa ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ công an để kịp thời thay đổi từ tư duy, hành động, phương pháp làm việc, cho đến cách thức vận động quần chúng và tương tác với nhân dân. Tăng cường liên hệ, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết, gần gũi, chân tình, cởi mở của cán bộ, chiến sĩ công an với nhân dân thông qua các hình thức cùng ăn, cùng ở, cùng làm, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại. Thông qua đó để nâng cao hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò và sức mạnh của nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp của người công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Năm là, phát huy vai trò, sức mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đảng ta xác định: “Người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước”(8). Vì vậy, Đảng ta đã thực hiện nhiều biện pháp, trong đó đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để đồng bào ta ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, có nhận thức và hành động phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc, có đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thời gian tới, cần thực hiện tốt và hiệu quả hơn các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài(9); tiếp tục đa dạng hóa hình thức tập hợp, động viên, khích lệ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần thiết lập thế trận an ninh liên hoàn bên trong và bên ngoài biên giới quốc gia, để phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bảo vệ an ninh quốc gia từ sớm, từ xa, từ bên ngoài lãnh thổ; chủ động đấu tranh với các hành vi xâm phạm lợi ích quốc gia - dân tộc, phá hoại quan hệ giữa Việt Nam với các nước, các hành vi gây chia rẽ cộng đồng người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Xây dựng, thực thi hiệu quả chính sách thu hút, đãi ngộ thỏa đáng đối với chuyên gia, trí thức người Việt Nam, đồng bào ta ở nước ngoài tham gia công tác bảo vệ an ninh quốc gia; tăng cường tranh thủ, vận động các nước, các tổ chức và cá nhân nước ngoài ủng hộ Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và xử lý tình hình phức tạp về an ninh, trật tự trong nước./.

------------------

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 4, tr. 19
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 15, tr. 280
(3), (4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 9, tr. 77
(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd , t. 7, tr. 270
(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 260
(7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 9, tr. 77
(8) Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26-3-2004, của Bộ Chính trị, “Về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”, https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/nghi-quyet-so-36nq-tw-ngay-2632004-cua-bo-chinh-tri-ve-cong-tac-doi-voi-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-2102
(9) Như: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26-3-2004, của Bộ Chính trị, “Về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”; Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 19-5-2015, của Bộ Chính trị, “Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”; Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12-8-2021, của Bộ Chính trị, “Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”; Nghị quyết số 169/NQ-CP, ngày 31-12-2021, của Chính phủ, “Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 - 2026”.