TCCS - Nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đảo thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng việc rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ và sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa XII và Hướng dẫn số 02 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Các chi bộ cơ sở của Đảng bộ huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên bằng việc tuyên truyền, học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng _ Ảnh: vinhphuc.gov.vn

Để thực hiện hiệu quả các chỉ thị, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Tỉnh ủy về quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đảo đã ban hành Kế hoạch số 37 để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các chi, Đảng bộ cơ sở thực hiện quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào Đảng, đồng thời, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thông qua việc tuyên truyền, học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; các quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh hoạt Đảng; chú trọng công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong việc giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thường trực Huyện ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách và trực tiếp về dự sinh hoạt tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở nhằm chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Qua đó, kịp thời phát hiện những đảng viên có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ hoặc không đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao để chỉ đạo cấp ủy chi bộ tăng cường giáo dục, giúp đỡ. Đối với những trường hợp đảng viên có biểu hiện vi phạm sau khi đã được chi bộ giáo dục, giúp đỡ nhưng vẫn không có chuyển biến tích cực thì kiên quyết sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng.

Tính từ năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xóa tên và khai trừ ra khỏi Đảng 22 đảng viên do có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; cá biệt, có đảng viên có hành vi vi phạm pháp luật.

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả việc rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường triển khai các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Hướng dẫn số 02 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy gắn với Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên, từ đó, làm cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hằng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp đảng viên có biểu hiện vi phạm, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, nhằm góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên trên địa bàn huyện.../.

Nguyễn Việt (tổng hợp)