TCCS - Ngày 13-12-2022, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Giá trị lý luận và thực tiễn trong xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và PGS, TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì hội thảo_Ảnh: Quang Hanh

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS, TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Tham dự hội thảo còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học…

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS, TS. Vũ Trọng Lâm khẳng định, tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với 29 bài viết, là công trình khoa học có tính lý luận sâu sắc dựa trên tổng kết thực tiễn hơn 35 năm đổi mới đất nước, thể hiện sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tác phẩm đã làm rõ các nội dung cốt yếu như: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?

PGS, TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu đề dẫn hội thảo_Ảnh: Quang Hanh

Theo PGS, TS. Vũ Trọng Lâm, Hội thảo lần này là dịp để chúng ta cùng nhau trao đổi, nghiên cứu sâu sắc hơn, nhận thức rõ giá trị lý luận và thực tiễn trong tác phẩm của Tổng Bí thư đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta nói chung và trên các lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội nói riêng, như xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mạnh mẽ sức mạnh và quyền làm chủ của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân, lợi ích quốc gia - dân tộc làm mục tiêu phấn đấu.

Với 43 tham luận được gửi đến, 9 ý kiến phát biểu trực tiếp, hội thảo diễn ra trong không khí thảo luận sôi nổi, tâm huyết và thành công tốt đẹp. Nội dung các tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo đã tập trung làm rõ các vấn đề chủ yếu sau:

Thứ nhất, những vấn đề cơ bản trong nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nhất là đặc trưng, thuộc tính định hướng xã hội chủ nghĩa; về vai trò lãnh đạo của Đảng, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó, thấy được giá trị định hướng của tác phẩm trong đấu tranh phòng, chống tiêu cực, các quan điểm sai trái, thù địch; trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Thứ hai, những điểm nổi bật thể hiện trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng nền kinh tế thị trường, công cụ chính sách và công cụ thị trường, kinh tế tri thức, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và hội nhập quốc tế, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại. Qua đó thấy rõ rằng, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển nhanh, sâu rộng, tình hình thế giới, khu vực thay đổi nhanh chóng, có nhiều đột biến, các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng phức tạp,… đòi hỏi phải có sự thống nhất cao về mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đường lối đối ngoại của đất nước, nhằm đem lại sự phát triển bao trùm, thực sự vì con người, hướng đến các giá trị nhân văn, tiến bộ, bền vững.

Thứ ba, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm làm lan tỏa niềm tin, khát vọng về tự do, hạnh phúc; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng là đúng đắn, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là phù hợp với quy luật khách quan, xu hướng phát triển của thời đại.

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu kết luận hội thảo_Ảnh: Quang Hanh

Phát biểu kết luận hội thảo, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn đánh giá, nhiều tham luận tại hội thảo được đầu tư công phu, có chất lượng cao, giàu hàm lượng khoa học, thể hiện trí tuệ, tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học. Với những phân tích giá trị từ nhiều chiều cạnh, góc độ khác nhau, các tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo đã làm sâu sắc hơn giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, gợi mở nhiều vấn đề nghiên cứu về những giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm này trên từng lĩnh vực cụ thể cũng như giá trị định hướng trong công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận qua hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới ở nước ta.

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, sau hội thảo, Ban Tổ chức sẽ lĩnh hội, tiếp thu các ý kiến, kiến giải của các chuyên gia, nhà khoa học. Các tham luận của hội thảo là nguồn bài viết có chất lượng cao để Tạp chí Cộng sản chọn lọc và đăng tải trên các ấn phẩm của mình, qua đó, góp phần làm lan tỏa tinh thần và nội dung của hội thảo đến đông đảo độc giả, nhà nghiên cứu. Đặc biệt, sẽ tập hợp các chuyên đề theo một kết cấu logic để xuất bản thành ấn phẩm phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập và tuyên truyền sâu rộng đến công chúng./.