TCCS - Ngày 14-7-2023, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, dự và chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; các đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành…

Quang cảnh hội nghị_Ảnh: Công Tiến

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có đổi mới, chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, kịp thời thể chế hóa các văn bản của Trung ương và cấp ủy cấp trên phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Hệ thống dân vận các cấp đã chủ động, phối hợp tốt với chính quyền, các cơ quan, ban, ngành tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành, tham gia tích cực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước có nhiều đổi mới theo hướng gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, tập trung cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có nhiều chuyển biến. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có sự gắn kết chặt chẽ, tạo sức lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội.

Nhiều ban dân vận các tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu, chỉ đạo tổ chức phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, xóa đói, giảm nghèo, xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa mới, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn; tổ chức biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu để lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo, với 139.062 mô hình dân vận khéo được đăng ký...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận tập trung vào thực tiễn công tác của địa phương, đơn vị, bổ sung, chia sẻ kinh nghiệm trong chỉ đạo, thực hiện, lầm sâu sắc thêm quả, đóng góp những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện công tác dân vận trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, khẳng định, trong kết quả phát triển chung của đất nước, có sự đóng góp không nhỏ của công tác dân vận của hệ thống chính trị với nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và các đồng chí chủ trì hội nghị_Ảnh: Công Tiến

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác dân vận của hệ thống chính trị vẫn còn một số hạn chế, trong đó có việc nắm tình hình ở cơ sở, trong công tác xây dựng, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong xây dựng, phát huy vai trò lực lượng cốt cán trong đồng bào có đạo...

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu Ban Dân vận Trung ương, ban dân vận các tỉnh, thành ủy kịp thời tham mưu cho cấp ủy sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương. Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của các ban chỉ đạo về công tác dân vận, công tác tôn giáo. Riêng với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo tôn giáo, cần tăng cường phối hợp công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chính sách dân tộc, các chương trình mục tiêu quốc gia ở vùng đồng bào dân tộc, cần đặc biệt chú trọng công tác vận động, tuyên truyền và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và cốt cán trong các tôn giáo.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, ngành dân vận phải khắc phục khó khăn, đồng thời tiếp tục nỗ lực với quyết tâm chính trị cao để hoàn thành và hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ được giao, trong đó kết quả công tác dân vận chính là thước đo sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể, sức mạnh của nhân dân, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đảng các cấp đã đề ra./.