TCCS - Ngày 10-7-2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 69 điểm cầu trên toàn quốc.

Chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong 6 tháng đầu năm 2023 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp, đã hoàn thành tốt công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với khối lượng lớn, chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt.

Quang cảnh hội nghị_Ảnh: TTXVN

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp cần nhận thức sâu sắc hơn nữa những thuận lợi và khó khăn, đoàn kết, chủ động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2023, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2023, xây dựng hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, khoa học, phù hợp với thực tiễn.

Trước mắt, hoàn thiện quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi đối với đảng viên bị kỷ luật oan; quy định về kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; quy trình kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý..., Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đề nghị đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm, đặc biệt là ở những nơi dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực và những nơi có nhiều việc nổi cộm, bức xúc trong xã hội; khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì phải kịp thời kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh. Hoàn thiện tổ chức, bộ máy ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm cao, kỹ năng nghiệp vụ tốt và thực sự công tâm, khách quan, chính trực đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Thông tin tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định. Nổi bật là việc chủ động, quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị_Ảnh: TTXVN

Trong 6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 19.491 tổ chức đảng và 100.117 đảng viên, có 23.899 đảng viên là cấp ủy các cấp. Cấp ủy các cấp và chi bộ cũng đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 115 tổ chức và 795 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 914 tổ chức đảng và 3.057 đảng viên, có 1.625 cấp ủy viên các cấp; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 13.427 tổ chức đảng cấp dưới.

Ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thu, chi ngân sách, sản xuất, kinh doanh đối với 900 tổ chức đảng; kiểm tra 12.934 tổ chức đảng và 129.036 đảng viên về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 182 tổ chức đảng và 7.065 đảng viên, có 1.379 cấp ủy viên. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng 1 đảng viên; Ban Bí thư thi hành kỷ luật cảnh cáo 2 tổ chức đảng và 17 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 92 tổ chức đảng và 2.894 đảng viên, có 889 cấp ủy viên. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy các cấp giám sát 12.437 tổ chức đảng và 44.737 đảng viên, có 14.215 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Ủy ban kiểm tra các cấp giám sát 8.947 tổ chức đảng và 12.002 đảng viên, có 8.033 đảng viên là cấp ủy viên các cấp.

Sáu tháng cuối năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tập trung chỉ đạo, sớm hoàn thành việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao; tiếp tục tham mưu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Trước mắt, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tập trung tham mưu xây dựng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư các đề án: Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quy trình xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; quy định về bảo vệ người tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Ủy Ban kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp chủ động thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp; tham mưu, thực hiện đề án và quy định luân chuyển cán bộ trong hệ thống ngành kiểm tra đảng.../.

Nguyễn Thùy (tổng hợp)