Ngoại giao công chúng trong triển khai một nền ngoại giao Việt Nam toàn diện

Lê Thị Thu Hằng

Bộ Ngoại giao

TCCS - Ngay sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, có nhiều học giả cho rằng, ngoại giao công chúng đã trở thành một phần quan trọng của ngoại giao nói chung, thậm chí được coi là ưu tiên hàng đầu trong việc thực hiện chính sách đối ngoại của mỗi quốc gia.

Những nhân tố cần tính đến trong hoạch định và thực thi chính sách đối ngoại của Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế

Phan Thị Thu Dung

Bộ Công an

Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản: Kết quả ấn tượng và triển vọng tươi sáng

Trần Đức

Ban Đối ngoại Trung ương

Từ Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Liên Xô đến Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nga: Điều còn mãi và điều thay đổi cùng làm nên giá trị

PGS, TS, Hà Mỹ Hương

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ thương mại Việt Nam - Liên minh châu Âu

TS. Hoa Hữu Cường, TS. Đinh Mạnh Tuấn

Viện Nghiên cứu châu Âu