Nhà ở xã hội cho công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

TS PHẠM THỊ HOÀNG HÀ

Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TCCS - Nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, nhằm tạo điều kiện tốt nhất giúp công nhân “an cư lạc nghiệp”. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, với nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, việc thực hiện chính sách nhà ở xã hội cho công nhân còn bộc lộ một số hạn chế, cần được nghiên cứu để tìm ra những giải pháp hiệu quả mang tính bền vững.

Mối quan hệ giữa Nhà nước - doanh nghiệp - tổ chức đại diện người lao động trong thực hiện an sinh xã hội trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

TS NGUYỄN VĂN QUYẾT - TS NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Già hóa dân số trên thế giới hiện nay - Một số gợi mở, hàm ý chính sách cho Việt Nam

PGS, TS Trần Thọ Quang - TS Trần Tăng Khởi

Tạp chí Cộng sản - Học viện Chính trị khu vực III

Bảo đảm an ninh truyền thông, báo chí góp phần bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam hiện nay

PGS, TS Trần Thanh Giang

Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay

PGS, TS NGUYỄN VĂN BẠO

Trung tướng, Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng