Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh - phương thức tối ưu để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

TS BÙI ĐÌNH TIỆP

Đại tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

TCCS - Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là yêu cầu khách quan, chủ trương chiến lược, nhất quán của Đảng, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh hiện nay, quán triệt và thực hiện có hiệu quả chủ trương trên còn là phương thức tối ưu để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đối ngoại nhân dân phát huy vai trò trụ cột trong nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam

NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương

Nguy cơ an ninh mạng không gian vũ trụ và một số đề xuất tham chiếu đối với Việt Nam trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc thời gian tới

TS Nguyễn Việt Lâm

Bộ Ngoại giao

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp quốc phòng trong tình hình mới

GS, TS LÊ MINH THÁI

Trung tướng, Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự

Vận dụng bài học kinh nghiệm của chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

PGS, TS NGUYỄN XUÂN TÚ - TS VÕ THỊ DƯƠNG

Đại tá, Nhà giáo ưu tú, Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp, Bộ Công Thương