Phát triển nguồn nhân lực khu vực công ở vùng Đông Nam Bộ trong bối cảnh mới

TS TRƯƠNG ĐỨC THUẬN

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Để phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh mới, thực tiễn đang đòi hỏi các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ(1) không chỉ huy động, tối ưu hóa sử dụng các nguồn lực, mà còn phải làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản trị nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực khu vực công. Chính vì thế, việc xây dựng, triển khai thực hiện các giải pháp phát triển nguồn nhân lực khu vực công bảo đảm về cơ cấu, số lượng và chất lượng, trong đó có giải pháp mang tính đột phá là vấn đề quan trọng, mang tính cấp thiết đối với vùng Đông Nam Bộ.

Nâng cao chất lượng lãnh đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở các đảng ủy cơ quan báo chí trung ương hiện nay

Nguyễn Hồng Hải

Đại tá, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân

Nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”

TS Nguyễn Hùng Sơn

Đại tá, Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về hạnh phúc con người - Vận dụng vào chăm lo hạnh phúc con người Việt Nam hiện nay

PGS, TS TRẦN THỊ MINH TUYẾT

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

PGS, TS LÊ VĂN CƯỜNG - TS MAI VIỆT BÁCH

Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Tạp chí Cộng sản