Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội

NGUYỄN THANH SƠN

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Nghị quyết số 98/2023/QH15, ngày 24-6-2023 của Quốc hội, “Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” (Nghị quyết số 98) có nội dung cốt lõi là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, với những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, chưa có tiền lệ, xuất phát từ những đòi hỏi bức xúc của thực tiễn. Để sớm đưa Nghị quyết số 98 vào cuộc sống, một trong những giải pháp có tính đột phá là phải xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có đủ đức, đủ tài, toàn tâm, toàn ý cống hiến, phục vụ với tinh thần tiến công cách mạng, giúp Thành phố khơi thông nhiều nguồn lực, phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh để phát triển tương xứng với vị trí đầu tàu kinh tế - xã hội của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường để khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, không ngừng đổi mới, sáng tạo - Bài học kinh nghiệm của Đảng bộ thành phố Hà Nội

NGUYỄN THỊ TUYẾN

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội

Hoàn thiện pháp luật về xúc tiến thương mại ở Việt Nam hiện nay

DƯƠNG QUỐC HOÀNG

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bến Tre

Cơ cấu lại ngành công nghiệp vùng Đông Nam Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị

NGUYỄN CAO SIÊNG

Tạp chí Cộng sản

Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước ở thành phố Cần Thơ hiện nay

TS PHẠM TUYẾT LỆ

Học viện Chính trị khu vực IV