TCCS - Ngày 21-7-2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại 40 điểm cầu cho hơn 2.000 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, các hội văn học nghệ thuật, hội khoa học kỹ thuật các tỉnh, thành phố và đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức trên cả nước.

PGS, TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề “Những nội dung cốt lõi và điểm mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” _ Ảnh: tuyengiao.vn

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ quá trình đổi mới đất nước; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới đất nước; biểu thị sự thống nhất ý chí, quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất phồn vinh, hạnh phúc.

Để thực hiện mục tiêu Đại hội đề ra, sự tham gia của các cấp, các ngành, của hệ thống chính trị, toàn xã hội, trong đó, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức - những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng - là rất quan trọng. Do đó, Hội nghị được tổ chức nhằm tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên sâu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên lĩnh vực văn học - nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật; tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức cả nước, tạo sự thống nhất ý chí, quyết tâm chính trị, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động văn hóa, sáng tạo nghệ thuật, tạo ra những sản phẩm, công trình có giá trị cao, thiết thực, góp phần hiện thực hóa một cách sinh động Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong đời sống thực tiễn.

Hội nghị đã tập trung vào một số vấn đề sau:

Thứ nhất, quán triệt việc nghiên cứu, học tập, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021 và là nhiệm vụ, công việc thường xuyên, cần được thực hiện một cách cẩn trọng, bài bản trong suốt nhiệm kỳ. Từng cán bộ, đảng viên thuộc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trên cả nước cần nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn học - nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật, hướng tới các sản phẩm văn học - nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật có chất lượng cao, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Quang cảnh Hội nghị _ Ảnh: Đinh Giang

Thứ hai, chú trọng nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung chuyên sâu của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về văn hóa - nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức; những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, như: 1- Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả của các loại hình văn hóa, văn nghệ...; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật, tập hợp đông đảo văn nghệ sĩ tham gia; khuyến khích sáng tạo, thực thi quyền tác giả; 2- Tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; có chiến lược phát triển khoa học và công nghệ phù hợp với xu thế chung của thế giới và điều kiện đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 3- Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới; có cơ chế phát huy dân chủ, tự do sáng tạo và đề cao đạo đức, trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học; trọng dụng, đãi ngộ thỏa đáng đối với các nhà khoa học và công nghệ Việt Nam có trình độ chuyên môn cao ở trong nước và nước ngoài.

Thứ ba, khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án với tinh thần bám sát thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, chất lượng, hiệu quả công việc, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiến hành kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện chương trình hành động, kế hoạch đã đề ra hằng năm, làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị theo từng năm và cả nhiệm kỳ của Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, của người đứng đầu và các cán bộ, đảng viên.

TS. Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày chuyên đề “Phát triển khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo” _ Ảnh: Đinh Giang

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp, hội nghị được tổ chức với tiêu chí an toàn, hiệu quả. Toàn bộ chương trình hội nghị được ghi hình làm tư liệu học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và sẽ được chuyển đến các tỉnh, thành phố chưa thể tổ chức điểm cầu trực tuyến do đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31-3-2020, của Thủ tướng Chính phủ, “Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19”.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã nghiên cứu, học tập 2 chuyên đề quan trọng: “Những nội dung cốt lõi và điểm mới của Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng” do PGS, TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày; “Phát triển khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo” do TS. Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày./.