TCCS - Ngày 15-7-2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác tuyên giáo của Đảng - 90 năm một chặng đường vẻ vang: thành tựu và tầm nhìn”.

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành trung ương, đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các nhà khoa học, lý luận, cán bộ tuyên giáo qua các thời kỳ.

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội thảo_Ảnh: TTXVN

Hội thảo nhận được sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, các ban, bộ ngành, địa phương trên khắp cả nước với hơn 90 bài tham luận có chất lượng, tâm huyết. Trong số các tác giả gửi bài tham luận, có nhiều đồng chí là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương qua các thời kỳ, lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các nhà quản lý, nhà khoa học, hoạt động thực tiễn về lĩnh vực xây dựng Đảng, tư tưởng - lý luận chính trị, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, ban tuyên giáo nhiều tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, nhiều trường đại học, học viện trọng điểm,...

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 90 năm; khẳng định sức mạnh, vị trí, vai trò của ngành tuyên giáo. Lịch sử đã chứng minh, sức mạnh và hiệu của của công tác tư tưởng là vô cùng to lớn. Các hoạt động tuyên truyền, cổ động đã sớm đưa đường lối, chủ trương của Đảng đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần quy tụ, tập hợp, khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc; động viên, cổ vũ mọi giai tầng xã hội tham gia cách mạng, làm nên cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, giành chính quyền cách mạng về tay nhân dân, thành lập nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên của Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trải qua các cuộc kháng chiến chống xâm lược, công tác tuyên giáo tiếp tục phát triển, có vai trò quan trọng trong phong trào cách mạng, phát huy tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, kết hợp sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc với sức mạnh của thời đại; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc. Nhờ đó, chúng ta đã chiến thắng các thế lực thực dân, đế quốc và tay sai mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Trong chiến thắng vĩ đại của dân tộc, công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng đóng vai trò đặc biệt quan trọng, là cái nôi nuôi dưỡng, phát triển, truyền bá những giá trị văn hóa truyền thống và sức mạnh tinh thần của con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, là một trong những nhân tố quyết định làm nên thắng lợi của dân tộc. Lớp lớp thế hệ cán bộ tuyên huấn, nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nghệ sĩ, nhà khoa học đã cống hiến, hy sinh cả cuộc đời mình vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc.

Toàn cảnh hội thảo_Ảnh: TTXVN

Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, đặc biệt sau gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, công tác tuyên giáo tiếp tục góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới tư duy lý luận, xây dựng cương lĩnh, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức phong trào quần chúng sâu rộng, thực hiện đường lối của Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình đất nước, nhất là giúp nhân dân ta vượt qua cơn chấn động chính trị toàn cầu trong những năm 1989 - 1991, vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính khu vực những năm 1997 - 1998, cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới những năm 2008 - 2009 và hiện nay là cơn đại dịch COVID-19 toàn cầu; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng hợp lý để tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, khẳng định vị trí, vai trò và uy tín của nước ta trong khu vực và trên thế giới.

Sau phần phát biểu đề dẫn, hội thảo đã được nghe 12 báo cáo tham luận. Các tham luận tập trung làm rõ quá trình hình thành và phát triển, thành tựu, những mốc son quan trọng của ngành tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng 90 năm vẻ vang của Đảng, tập trung vào những đóng góp nổi bật qua gần 35 năm đổi mới, cụ thể hóa đóng góp của ngành tuyên giáo trên các lĩnh vực cũng như lắng nghe kinh nghiệm thực tiễn từ một số ban, bộ, ngành và địa phương; tập trung phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện công tác tuyên giáo; phân tích bối cảnh, tình hình mới, dự báo các yếu tố, nhìn rõ những thuận lợi cần phát huy và thách thức, khó khăn cần phải vượt qua; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị thiết thực, khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả để ngành tuyên giáo tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu, sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong giai đoạn mới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội thảo_Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổng hợp, khát quát một số vấn đề nổi bật mà các tham luận gửi đến hội thảo nêu ra.

Một là, khẳng định công tác tuyên giáo là một trong những công tác trọng yếu của Đảng, đóng vai trò đi trước, mở đường đối với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc 90 năm qua, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Công tác tuyên giáo có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giác ngộ, tập hợp, tổ chức quần chúng, biến ý chí và tinh thần cách mạng thành sức mạnh vật chất, tạo ra các cao trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Những đóng góp toàn diện của công tác tuyên giáo đã góp phần đổi mới tư duy, hình thành đường lối đổi mới của Đảng, xây dựng cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; giáo dục, bồi dưỡng, xây đắp, củng cố niềm tin, định hướng giá trị, xây dựng thế giới quan khoa học cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, thúc đẩy mọi người hoạt động tích cực, sáng tạo nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trải qua quá trình phát triển, công tác tư tưởng, lý luận ngày càng được đẩy mạnh, tích cực đổi mới về nội dung và phương pháp học tập, tuyên truyền, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Hai là, từ những phân tích, đánh giá về những thành tựu của ngành tuyên giáo, rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá về sự kiên định, kiên trung và kiên trì phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới. Nhiều tham luận đã phân tích, nêu lên những bài học kinh nghiệm quý báu cho công tác tuyên giáo trong mọi hoàn cảnh, đó là kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đề ra đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước, khu vực và thế giới trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể; coi trọng công tác tổng kết thực tiễn gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển lý luận, góp phần xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách, giải đáp kịp thời, đúng đắn những vấn đề mới, bức xúc mà thực tiễn đặt ra; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác tuyên giáo; làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng chính trị, tư tưởng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới; kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn công tác tuyên giáo với công tác tổ chức cán bộ và phong trào quần chúng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, công tác tuyên giáo là công tác với con người, vì con người, đòi hỏi phải nắm vững những quy luật riêng của tư tưởng, có thái độ, phương pháp khoa học, phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu định hướng tư tưởng với sự tự nguyện, giữa lý trí và tình cảm, giữa lời nói và việc làm, giữa xây và chống, lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực; nêu cao vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, sự phối hợp thường xuyên của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội để huy động các nguồn lực trí tuệ con người cho công tác tư tưởng của Đảng, trong đó lực lượng nòng cốt là đội ngũ chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng.

Ba là, chỉ ra các nhiệm vụ quan trọng của công tác tuyên giáo trong bối cảnh mới; phân tích thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi sự nỗ lực cao hơn, quyết tâm mạnh mẽ hơn của toàn ngành tuyên giáo, từ đó đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới. Trên cơ sở phân tích bối cảnh, tình hình thế giới và trong nước cũng như yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, các tham luận đã đề xuất nhiệm vụ, giải pháp quan trọng của ngành Tuyên giáo trong thời gian tới, như tiếp tục đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tiếp tục làm sáng tỏ hơn nữa lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần trực tiếp hơn nữa trong giải quyết những vấn đề bức xúc; chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thực hiện nghiêm túc những chỉ thị, quy định về bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, khoa giáo, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, văn hóa, văn nghệ, nắm bắt dư luận xã hội và góp phần giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp, nhạy cảm; nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo. Từ những yêu cầu đặt ra cho ngành tuyên giáo trong tình hình mới, các tham luận đã đề xuất những phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới, sáng tạo để nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả công tác tuyên giáo. Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành, không thể “khoán trắng”, “phó mặc” cho cơ quan tuyên giáo các cấp; mong muốn cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo vừa "hồng", vừa "chuyên", đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới./.