TCCS - Ngày 28-5-2020, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ 13 thảo luận về chủ đề “Những vấn đề còn ý kiến khác nhau trong dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng”, nhằm tiếp tục hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì kỳ họp_Ảnh: TTXVN

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì kỳ họp.

Việc chuẩn bị dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng đã được Tiểu ban Văn kiện và Tổ Biên tập Tiểu ban thực hiện công phu, nghiêm túc, trong suốt 2 năm qua. Tiểu ban Văn kiện và Tổ Biên tập đã nghe, chắt lọc, tiếp thu ý kiến của lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các cơ quan nghiên cứu, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, các tập đoàn kinh tế nhà nước và tư nhân. Tiểu ban Văn kiện đã nhiều lần báo cáo Bộ Chính trị; Bộ Chính trị đã hai lần báo cáo xin ý kiến Trung ương tại Hội nghị Trung ương 10 và 11 vào tháng 5 và tháng 10-2019. Sau mỗi lần xin ý kiến các cơ quan lãnh đạo của Đảng, dự thảo Báo cáo được điều chỉnh, bổ sung, đạt được sự thống nhất ngày càng cao, chất lượng ngày càng tăng lên. Dự thảo Báo cáo chính trị hiện nay đã được Hội nghị Trung ương 11 thông qua. Tuy nhiên, đến nay, trong thảo luận của Trung ương và tập hợp bước đầu ý kiến của các nhà khoa học, vẫn còn một số vấn đề có ý kiến khác nhau, cần được tiếp tục làm rõ để hoàn thiện hơn dự thảo Báo cáo trước khi trình Đại hội Đảng.

Tại kỳ họp lần thứ 13, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận sâu các nội dung: Về chủ đề Đại hội XIII của Đảng; dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới; mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể năm 2025, năm 2030 và năm 2045; các quan điểm chỉ đạo; những nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá chiến lược; định hướng phát triển các lĩnh vực...

Phát biểu kết luận Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các nhà khoa học và trân trọng ghi nhận những ý kiến có giá trị góp vào việc hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các đại biểu, cùng với Tổ Biên tập của Tiểu ban Văn kiện hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Văn kiện nhằm phục vụ kịp thời việc hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng./.

Thanh Hải (tổng hợp)