TCCS - Ngày 27-3-2024, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai có buổi làm việc với Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài.

 Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam_Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, qua hơn 20 năm thực hiện, Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 8-1-2002, của Bộ Chính trị (khóa IX), về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới" đã thực sự đi vào cuộc sống, phát huy được tác dụng to lớn, thiết thực, tạo được sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Các cấp ủy đã chú trọng lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện tốt hơn công tác cựu chiến binh và chăm lo xây dựng hội cựu chiến binh. Nhà nước ban hành Pháp lệnh Cựu chiến binh, tạo cơ sở pháp lý, điều kiện thuận lợi cho hoạt động của hội cựu chiến binh các cấp; quan tâm nâng cao đời sống và thực hiện các chế độ chính sách đối với cựu chiến binh và hội viên. Sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với hội cựu chiến binh ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn, phát huy tiềm năng to lớn của cựu chiến binh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Về một số hạn chế, tồn tại, việc kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện các chủ trương trong Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị chưa thường xuyên, kịp thời; sự phối hợp của chính quyền, các cơ quan chức năng trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với cựu chiến binh có việc còn chậm, chưa đồng bộ. Phong trào hoạt động của cựu chiến binh chưa đồng đều, có mặt kết quả còn hạn chế chưa tương xứng với vị thế của cựu chiến binh...

 Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc_Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong đó, nổi bật là: Hội cựu chiến binh các cấp đã làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và những vấn đề liên quan đến cựu chiến binh, qua đó không chỉ nâng cao nhận thức trong nội bộ hội, mà còn góp phần lan tỏa trong toàn xã hội. Hội đã tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ gắn với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiến hành sửa đổi các quy định, quy chế làm việc, tiếp tục cập nhật vấn đề liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổ chức để bảo đảm nghị quyết của Đảng, nghị quyết của hội cựu chiến binh đi vào cuộc sống đồng bộ, có hiệu quả. Thời gian qua, hội tập trung thực hiện hai đột phá của Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đó là đột phá về xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và xây dựng tổ chức hội vững mạnh, cán bộ hội gương mẫu.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, trong đó tập trung vào những bài học kinh nghiệm đã rút ra trong văn kiện đại hội về sự lãnh đạo của Đảng; hoạt động của hội phải gắn với nguyện vọng, lợi ích chính đáng của cựu chiến binh; về xây dựng, tổ chức hội; về công tác phối hợp và tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của hội./.

Hà Phương (tổng hợp)