TCCS - Ngày 12-3-2024, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng (2020 - 2025) và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025).

Toàn cảnh Hội nghị_Ảnh: Hà Phương

Hội nghị thống nhất đánh giá, công tác tổng kết đã được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xây dựng kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khẩn trương, nghiêm túc từ cấp ủy cơ sở trở lên. Các báo cáo tổng kết được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bám sát đề cương, hướng dẫn tổng kết của cấp trên. Theo đó, các mặt công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy triển khai nghiêm túc, nền nếp, đúng quy định. Công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, quan tâm công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong doanh nghiệp. Việc học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, với hình thức phù hợp, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các đảng bộ, chi bộ. Công tác cán bộ được triển khai thực hiện thường xuyên, đúng quy định, quy trình. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới được coi trọng, gắn với tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch và bố trí, sắp xếp cán bộ. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận được tăng cường. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được chú trọng.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải phát biểu tại hội nghị_Ảnh: Hà Phương

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải nêu rõ, việc tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020 - 2025) và 15 tổng kết năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025) nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện; đánh giá đúng những kết quả đạt được của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phù hợp với Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2021) và các nguyên tắc của Đảng.

Để tiếp tục lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện Điều lệ Đảng, đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị các đảng ủy trực thuộc cần tập trung quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối và kịp thời nắm bắt, tổng hợp từ thực tiễn những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, báo cáo với Đảng ủy Khối để nghiên cứu, đề xuất những giải pháp, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Long Hải yêu cầu Tổ Biên tập xây dựng Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020 - 2025) và Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025) của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, đóng góp tại hội nghị, tham mưu hoàn thiện các dự thảo báo cáo để gửi Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV theo đúng quy định. Từ nay đến kết thúc nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ tiếp tục cập nhật bổ sung tình hình, kết quả, số liệu để làm mới báo cáo theo hướng dẫn của cấp trên và tiến tới chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030./.