Học viện Lục quân kiên trì, đổi mới công tác hiệp đồng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

PGS, TS. HOÀNG VĂN MINH
Trung tướng, Giám đốc Học viện Lục quân
22:22, ngày 06-07-2022

TCCS - Thời gian qua, Học viện Lục quân (Học viện) đã phối hợp với các học viện, nhà trường, cơ quan, đơn vị, tỉnh, thành phố phía Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đạt được những kết quả tích cực. Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Học viện tiếp tục kiên trì, đổi mới công tác hiệp đồng với các lực lượng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác đào tạo, huấn luyện tại Học viện Lục quân_Ảnh: TTXVN

Một số kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ cấp thiết trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Đây là nhiệm vụ mang tính sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là công việc tự giác, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự góp sức của Học viện Lục quân.

Hơn 75 năm qua, Học viện Lục quân đã đào tạo hàng vạn cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong quân đội, nhiều đồng chí trở thành cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và quân đội; đồng thời đóng góp xứng đáng vào nhiệm vụ đào tạo cán bộ giúp Quân đội nhân dân cách mạng Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia, góp phần xây dựng và vun đắp tình đoàn kết gắn bó giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Học viện là cơ sở giáo dục - đào tạo cán bộ trung, cao cấp của quân đội, đồng thời có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, hoàn thành nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống, trong đó có sự phối hợp với các học viện, nhà trường, cơ quan, đơn vị các tỉnh, thành phố phía Nam để nhân lên sức mạnh tổng hợp, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiệu quả, đạt được những kết quả tích cực trên một số mặt công tác:

Thứ nhất, tăng cường các biện pháp giáo dục để cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức, kỹ năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhận diện đúng bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, để từ đó có hình thức, biện pháp đấu tranh phù hợp, hiệu quả. Học viện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc bám sát thực tiễn, tăng cường quản lý nội bộ, chất lượng chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực của cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ để giáo dục, định hướng nhận thức, tư tưởng đúng đắn, phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tập huấn kỹ năng, phương pháp và tổ chức hoạt động đấu tranh chặt chẽ, do đó các chủ thể tham gia đấu tranh, nhất là lực lượng nòng cốt, chuyên sâu của Học viện luôn có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, nhạy bén trong việc nắm thông tin, kịp thời, sắc bén trong phản bác các quan sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ hai, tổ chức tốt hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần làm sáng rõ thêm cơ sở lý luận và thực tiễn trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học quân sự, khoa học xã hội và nhân văn quân sự của Học viện đạt được kết quả tốt, nhiều đề tài khoa học, tài liệu, giáo trình đã biên soạn được đánh giá xuất sắc; trong đó có những đề tài, hội thảo khoa học trực tiếp góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận, thực tiễn và cung cấp những luận cứ khoa học để cập nhật bổ sung vào bài giảng truyền thụ cho học viên nội dung mới về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới. Công tác thông tin chuyên đề khoa học quân sự có nền nếp, hoạt động đấu tranh trên không gian mạng, trên chuyên trang thông tin điện tử của Học viện đã kịp thời lan tỏa những thông tin tích cực, chính thống, góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng và hành động đúng đắn của cán bộ, chiến sĩ.

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, địa bàn đóng quân nắm chắc tình hình, nhận diện đúng âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để có hình thức, biện pháp đấu tranh đúng đắn, kịp thời. Học viện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên trách của mình thường xuyên phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân, địa bàn luyện tập, diễn tập ở một số tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ để nhận diện đúng thủ đoạn của kẻ thù, kết nối, chia sẻ thông tin, phản bác, đấu tranh với các quan điểm sai trái kịp thời. Trong quý I-2021, Học viện đã viết hơn 60.800 bài viết, hơn 2.000 lượt bình luận, 33.500 lượt chia sẻ, tương tác với các bài viết tích cực, góp phần chủ động trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, “làm loãng” những thông tin xấu, độc. Một số trang, nhóm của Học viện được xếp thứ hạng cao trong toàn quân về số bài viết có chất lượng và lượng truy cập, chia sẻ như: nhóm “Đàn bên súng”, trang “Nhận định sự thật”… Vì vậy, hoạt động đấu tranh đạt kết quả tốt, cả chất lượng và phạm vi trên địa bàn rộng lớn.

Thứ tư, chủ động kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy, Lực lượng 47 và các lực lượng nòng cốt của Học viện để vừa đấu tranh có hiệu quả, vừa tuyên truyền, giáo dục, định hướng nhận thức, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Hội thảo khoa học với chủ đề “Các tỉnh, thành phố phía Nam với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo hình thức trực tuyến do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Lục quân (Bộ Quốc phòng) tổ chức_Ảnh: TTXVN

Để công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu

Nghị quyết số 35-NQ/TW nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân. Trong tình hình mới, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường chống phá, với âm mưu, thủ đoạn ngày càng thâm độc, tinh vi. Do đó, hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đặt ra yêu cầu cao hơn, cấp thiết hơn, trực diện hơn cả trong thực tiễn và trên không gian mạng, đòi hỏi ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu. Vì vậy, Học viện xác định cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chặt chẽ, đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Lục quân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: “Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 35 và Lực lượng 47 trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên internet, mạng xã hội; không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Học viện, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội và Học viện”. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đó, phải triển khai đồng bộ nhiều nội dung, biện pháp, mà trước hết và trên hết là kiên trì giữ vững nguyên tắc, mục tiêu đấu tranh; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, xây dựng các chủ thể, trực tiếp là lực lượng nòng cốt vững vàng về bản lĩnh, phương pháp đấu tranh sắc bén, nội dung đấu tranh có cơ sở khoa học chặt chẽ, thuyết phục, hình thức đấu tranh phong phú, phù hợp với nhận thức, trình độ của đối tượng tác động.

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng cao, mẫu mực trong mọi lĩnh vực hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện là yếu tố quyết định đến chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ cấp chiến thuật, chiến dịch của quân đội ta và công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; đồng thời là lực lượng “tiên phong” trong hoạt động đấu tranh, giữ vững niềm tin và “truyền lửa” nhiệt huyết cho các thế hệ học viên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, Học viện chú trọng thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, khách quan quy trình công tác cán bộ, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách, quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ và giao nhiệm vụ cho cán bộ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trẻ, quan tâm đúng mức đến công tác phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm đối với những nhân tố mới, tích cực. Trong quá trình đó, chú trọng xây dựng môi trường thuận lợi để đội ngũ cán bộ, giảng viên tự giác tu dưỡng lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, mục tiêu chiến đấu của quân đội.

Ba là, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo đội ngũ cán bộ chỉ huy tham mưu binh chủng hợp thành cấp trung, sư đoàn, cán bộ quân sự cấp huyện (quận, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh, thành phố có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Mục tiêu đào tạo cán bộ tại Học viện sau khi tốt nghiệp ra trường đảm nhiệm chức vụ ban đầu là trung (lữ) đoàn trưởng, chỉ huy trưởng cơ quan quân sự cấp huyện; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng để phát triển ở chức vụ cao hơn. Vì vậy, các đồng chí chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố, cùng cán bộ cấp phó, chỉ huy các cơ quan và hơn 700 chỉ huy trưởng cơ quan quân sự cấp huyện chính là đội ngũ cán bộ nòng cốt, cùng với chính ủy, chính trị viên lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, bảo vệ cấp ủy đảng và hệ thống chính trị, đồng thời đây cũng là lực lượng hùng hậu trên mặt trận đấu tranh tư tưởng. Học viện đã chủ động đổi mới toàn diện chương trình, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, trọng tâm là xây dựng nội dung, chương trình đào tạo đạt chuẩn, khoa học, sát thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tăng cường huấn luyện thực hành, năng lực chỉ huy tham mưu tác chiến, trong đó nội dung học tập về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm học viên tốt nghiệp ra trường có phẩm chất tốt, có tư duy quân sự, năng lực chỉ huy đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bốn là, thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp với các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội, các cơ quan, đơn vị các tỉnh, thành phố phía Nam đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, bởi sự gắn kết, hiệp đồng giúp kịp thời chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, phối hợp, tổ chức lực lượng, nguồn lực, phương tiện, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Vì vậy, việc ký kết quy chế phối hợp giữa các học viện, nhà trường, cơ quan, đơn vị các tỉnh, thành phố phía Nam nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là cấp thiết và mang lại hiệu quả thiết thực./.