TCCS - Ngày 1-3-2022, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch tổ chức cuộc thi, thể lệ và định hướng chủ đề:

- Kế hoạch tổ chức cuộc thi: Xem tại đây

- Thể lệ cuộc thi: Xem tại đây

- Định hướng chủ đề cuộc thi: Xem tại đây