TCCS - Ngày 18-10-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc, với chủ đề: “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của nhân dân; xây dựng nền văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh”. Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Đồng Tháp qua các thời kỳ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…, cùng 349 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trí tuệ, ý chí, niềm tin và sức mạnh đoàn kết của hơn 60.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp khoá X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 phát biểu khai mạc Đại hội_Ảnh: Cao Siêng

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ khoá X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, khẳng định, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Kiên trì tạo dựng hình ảnh "Đồng Tháp - Thuần khiết như hồn Sen" lan toả nhiều giá trị, khơi gợi niềm tự hào và trách nhiệm trong mỗi người dân đất Sen Hồng, đưa hình ảnh đặc trưng, khác biệt vượt ra khỏi địa giới hành chính của địa phương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, bảo đảm thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019, của Bộ Chính trị: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khoá X, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ cho biết, với quyết tâm và nỗ lực chính trị cao, Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp đã thực hiện đạt và vượt 14/17 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Tình hình kinh tế - xã hội có bước phát triển khá toàn diện, xã hội ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, nhiều mô hình sản xuất mới được hình thành. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm đạt 6,44%; cuối năm 2020, giá trị GRDP ước đạt hơn 87.300 tỷ đồng, tăng gấp 1,53 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt 54,55 triệu đồng (tương đương 2.292 USD), tăng 1,55 lần so với đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn liên tục tăng qua các năm, đến cuối năm 2020 ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, tăng bình quân 9,24%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đến năm 2020, tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 19,93% (năm 2015 là 17,4%), thương mại - dịch vụ chiếm 45,53% (năm 2015 là 42,7%), nông - lâm - thuỷ sản chiếm 34,54% (năm 2015 là 39,9%).

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng và thực hiện toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch. Việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trước mắt và lâu dài. Công tác phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên luôn được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày càng phát huy hiệu quả. Công tác dân vận đạt nhiều kết quả quan trọng; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới, thiết thực.

Đời sống văn hoá, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, các vấn đề xã hội được quan tâm, có nhiều tiến bộ rõ nét. Môi trường văn hoá cải thiện và tiến bộ, phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng dân cư trong việc giữ gìn truyền thống văn hoá, đạo đức, lối sống tốt đẹp. Việc xã hội hoá lĩnh vực giáo dục có nhiều tiến bộ, giúp học sinh có nhiều lựa chọn hơn các cơ sở giáo dục có chất lượng; chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục, chú trọng học đi đôi với hành, phát triển các kỹ năng mềm cho học sinh. Công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho người lao động được quan tâm, chất lượng đào tạo nghề được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường lao động. Nguồn nhân lực y tế cải thiện, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ y tế được nâng lên. Hoạt động thể dục, thể thao đạt nhiều kết quả nổi bật, thể thao phong trào ngày càng được nâng cao và mở rộng. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Quốc phòng, an ninh giữ vững; quan hệ hợp tác, đối ngoại tiếp tục tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong nhiệm kỳ tới, tỉnh Đồng Tháp xác định sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sự sâu sát cơ sở, tính tiên phong, gương mẫu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; xây dựng chính quyền năng động, hiệu quả, phục vụ nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh; tập trung thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thích ứng với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng; nâng cao trình độ sản xuất công nghiệp, đẩy mạnh kinh tế nông nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh Đồng Tháp xác định các đột phá chiến lược phát triển trong giai đoạn 2020 - 2025, cụ thể:

Một là, đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tạo nền tảng kết nối và phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch gắn kết hài hoà với phát triển đô thị; tranh thủ các nguồn vốn đầu tư mở rộng các tuyến quốc lộ, các đường cao tốc qua địa bàn tỉnh. Mở rộng, nâng cấp các tuyến đường tỉnh, đường huyện và hệ thống giao thông nông thôn hiện có và đầu tư xây dựng các tuyến đường mới phục vụ cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp, du lịch.

Hai là, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong điều kiện tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục trong tỉnh, nhất là chất lượng giảng dạy tại trường Cao đẳng Cộng đồng, trường Cao đẳng Y tế. Liên kết với các trường đại học trong và ngoài nước để đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Quan tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ và kiến thức quản lý kinh tế cho nông dân.

Ba là, tăng cường liên kết, hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp quy mô lớn, phát triển nền nông nghiệp thông minh. Đẩy mạnh phát triển ngành hàng hoa kiểng và phát huy lợi thế của làng hoa Sa Đéc lan toả ra toàn tỉnh. Phát triển nhanh diện tích trồng cây ăn trái.

Bốn là, tập trung phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp theo hướng nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả, đóng vai trò là động lực phát triển kinh tế, gắn kết nguồn lực và tham gia chuỗi các ngành hàng chủ lực của tỉnh.

Năm là, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ trong Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội_Ảnh: Cao Siêng

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đồng Tháp về những kết quả đạt được trong nhệm kỳ vừa qua. Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, xây dựng hình ảnh "Đồng Tháp - Thuần khiết như hồn Sen", đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Đồng Tháp cần quan tâm một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tiếp tục giữ vững, củng cố, vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực để phát triển tỉnh, trên cơ sở dựa vào nguồn lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản, lâu dài và nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá.

Thứ hai, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thứ ba, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; trong đó, lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh; nhu cầu thị trường, các ngành mới nổi và tăng năng suất lao động làm định hướng. Sự phát triển của Đồng Tháp trong thời gian tới phải đặt trong yêu cầu phát triển chung của đất nước nhưng lại phải phù hợp với tình hình, đặc điểm riêng có của tỉnh.

Thứ tư, giữ gìn và phát triển văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững; trong đó lấy phát triển con người, bảo đảm và cải thiện dân sinh làm mục đích. Tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Phải thật sự chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; bảo đảm sự phát triển hài hòa và cân đối giữa các vùng, miền, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; chăm lo đời sống của nhân dân sao cho thật sự ấm no, hạnh phúc.

Thứ năm, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu; tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, trên cơ sở xây dựng Đồng Tháp thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng; phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Thứ sáu, ngoài việc phát huy nội lực, tỉnh cần chủ động tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban, bộ, ngành, các địa phương trong cả nước, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “tất cả mọi ngành và tất cả mọi người phải đoàn kết thân mật, hợp tác chặt chẽ, như tay với chân, thì công việc mới dễ dàng thành công”.

Toàn cảnh Đại hội_Ảnh: Cao Siêng

Cũng tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính đã trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, chỉ định đồng chí Lê Minh Hoan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV đơn vị tỉnh Đồng Tháp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trước đó, Bộ Chính trị đã trao Quyết định cho đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và thôi giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn để điều động, phân công, chỉ định đồng chí Lê Quốc Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo chương trình, ngày 19-10-2020, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; sau đó tiến hành hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Khóa XI để bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ ban kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XI. Ngày 20-10-2020, Đại hội tiến hành bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bế mạc Đại hội./.