Đảng bộ Thái Bình nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng gắn với chất lượng đội ngũ đảng viên mạnh

Đàm Văn Vượng Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình
21:01, ngày 10-05-2012

TCCS - Cùng với nhiệm vụ tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ Thái Bình luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Những nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng năm qua đã góp phần quan trọng để Thái Bình tạo nên những chuyển biến tích cực trong xây dựng tổ chức đảng vững mạnh toàn diện.


Gắn xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng...

Đảng bộ Thái Bình có 794 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), trong đó có 286 đảng bộ xã, phường, thị trấn, với trên 4 ngàn chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở.

Thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW, ngày 9-3-2010, của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng; Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 20-11-2008, của Tỉnh ủy về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác quản lý đảng viên; căn cứ chương trình công tác năm 2011 của Tỉnh ủy, Thái Bình đã xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình TCCSĐ, đồng thời thành lập tổ công tác khảo sát, nghiên cứu mô hình một số loại hình TCCSĐ tại các huyện và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh. Tiến hành khảo sát ở các địa phương thực hiện thí điểm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã.

Năm qua, công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Thái Bình đã tập trung cao cho nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng, củng cố các tổ chức đảng gắn với việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Thực hiện chặt chẽ khâu đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên, bảo đảm khách quan, thực chất. Công tác xây dựng, củng cố TCCSĐ được chú trọng. Định kỳ hằng năm, các cấp ủy nhận xét, đánh giá về tình hình hoạt động của TCCSĐ. Do làm tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo, nên hằng năm, 100% số chi bộ, đảng bộ cơ sở đều đăng ký, đề ra kế hoạch, biện pháp xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh cụ thể, sát với thực tiễn địa phương, đơn vị.

Việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai ngày càng sâu rộng. Các TCCSĐ tổ chức tốt việc học tập, tuyên truyền các nội dung chuyên đề, xây dựng các chuẩn mực làm theo tấm gương đạo đức của Bác; tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký những việc làm theo và tổ chức cho quần chúng nhân dân đóng góp ý kiến đối với cán bộ, đảng viên; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ và cụ thể hóa thành các tiêu chí, nội dung các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ có chuyển biến tiến bộ hơn so với trước. Tỷ lệ đảng viên sinh hoạt đạt trên 87%. Đa số các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã thực hiện phân công công tác cho đảng viên và thực hiện nguyên tắc phê bình, tự phê bình trong sinh hoạt đảng, trong đánh giá cán bộ, đảng viên; kịp thời xử lý kỷ luật những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Việc đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên được đổi mới, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, bước đầu khắc phục bệnh thành tích, tính hình thức. Qua đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên năm 2010 và 2011, toàn tỉnh có hơn 73% số chi bộ, đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, không có cơ sở đảng yếu kém.

... với chăm lo công tác đảng viên

Tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh là 97 nghìn đồng chí, trong đó đảng viên khu vực nông thôn trên 70 nghìn, chiếm 72,6%.

Công tác đảng viên được các cấp ủy quan tâm, chú trọng. Đảng bộ không ngừng quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Cấp ủy các cấp phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức nhiều lớp học, khóa học cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.  Nhiều “Giờ học toàn tỉnh” với những nội dung phong phú, hấp dẫn trên sóng phát thanh - truyền hình đã đem lại hiệu quả giáo dục cao về chính trị, tư tưởng.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, tạo tiền đề quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. Tăng cường quản lý, giám sát, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cả nơi công tác, cư trú; phân công công tác cho đảng viên phù hợp với trình độ, năng lực của từng người để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kết quả đánh giá, phân loại đảng viên toàn tỉnh có 96,5% số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ, 10,3% đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tiếp tục nâng cao chất lượng  tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

Tuy nhiên, công tác xây dựng TCCSĐ của tỉnh cũng còn những hạn chế, yếu kém. Không ít TCCSĐ chưa nhận thức và thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, chưa làm tròn vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và chất lượng sinh hoạt đảng có lúc, có nơi còn yếu; việc giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở còn lúng túng. Trình độ nhận thức của đảng viên không đồng đều (nhất là ở nông thôn). Việc cụ thể hóa nghị quyết của một số cấp ủy cơ sở chưa sát với thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi bị buông lỏng. Số đảng viên thường xuyên đi làm kinh tế xa nhà chiếm khá đông (khoảng 4,55%)...

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ và đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, bên cạnh thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, Đảng bộ Thái Bình tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

1 - Tập trung xây dựng TCCSĐ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Gắn công tác tư tưởng với giải thích, giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, nảy sinh ở địa phương, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2 - Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ; bố trí cán bộ theo hướng trẻ hóa; ban hành và thực hiện các chính sách ưu đãi, thu hút nguồn cán bộ công chức có chất lượng, sinh viên giỏi hoặc luân chuyển cán bộ tỉnh, huyện về địa phương công tác.

3 - Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường đoàn kết trong Đảng. Duy trì và giữ vững chế độ sinh hoạt định kỳ; cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, đáp ứng yêu cầu giáo dục, rèn luyện đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 20-11-2008, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác quản lý đảng viên. Kịp thời biểu dương, khen ngợi những chi bộ thực hiện tốt quy định, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ, đồng thời có giải pháp củng cố các chi bộ yếu, kém.

4 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, là giải pháp hữu hiệu để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

5 - Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; hoàn thiện mô hình các loại hình TCCSĐ gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.