TCCS - Nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được xác định là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong quá trình cải cách hành chính ở thành phố Hà Nội. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ này đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của nền hành chính Thủ đô.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội hướng dẫn người dân quét mã QR tại các ga tàu điện trên cao_Ảnh: TTXVN

Những chuyển biến tích cực trong thực hành đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô

Trong tổng thể chiến lược cải cách hành chính, thành phố Hà Nội đặc biệt chú trọng nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố. Những năm qua, Thành ủy Hà Nội đã ban hành các quyết định lãnh đạo việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó xác định một mục tiêu quan trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ, thực sự trong sạch, vững mạnh, có đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trọng tâm là tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân. 

Xác định mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm để phục vụ, cả hệ thống chính trị các cấp của thành phố quyết tâm thực hiện việc tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp và qua đó, lan tỏa, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiêu biểu ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội. Với những quyết tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, chất lượng phục vụ của nền công vụ Thủ đô nói chung, ý thức chấp hành, thực thi trách nhiệm công vụ, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói riêng, đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực.

Năm 2017, thành phố Hà Nội đã lựa chọn chủ đề là “Năm kỷ cương hành chính”; năm 2018 là năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; chủ đề công tác này tiếp tục được thành phố triển khai thực hiện trong năm 2019. Năm 2021, một mục tiêu quan trọng của cải cách hành chính được thành phố xác định là tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với chủ đề công tác năm của thành phố: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”. Tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2021, trong năm 2022, thành phố tập trung tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đặc biệt, năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1665/QĐ-UBND, về “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Việc tập trung xây dựng và thực hiện các bộ quy tắc ứng xử trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan thuộc thành phố đã góp phần tạo chuyển biến trong việc thực thi đạo đức công vụ và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ này. Cùng với đó, thành phố quyết tâm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm và là địa phương đầu tiên trong cả nước phê duyệt xong Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong toàn bộ các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020” và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm gắn với việc bồi dưỡng kiến thức chuyên môn theo vị trí việc làm. Đặc biệt, thành phố đã xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, trưởng phòng, phó phòng chuyên môn trực thuộc các sở, ủy ban nhân dân cấp huyện.

Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức có nhiều đổi mới. Việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan trực thuộc thành phố được triển khai nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực và rõ nét trong thái độ, lề lối làm việc của đội ngũ này, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm. Những nỗ lực trong công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố thời gian qua đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Việc triển khai bộ quy tắc ứng xử dành cho cán bộ, công chức, viên chức được các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ này và qua đó, nâng cao chất lượngphục vụ người dân, doanh nghiệp; phòng, chống các hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực,… Có những cơ quan còn chủ động đưa ra nhiều giải pháp nhằm cải cách các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc lồng ghép những nội dung về nâng cao đạo đức công vụ vào các hoạt động, phong trào xây dựng văn hóa công sở… Đa dạng hóa các hình thức, phương pháp, phương tiện tuyên truyền, như thông qua sinh hoạt Đảng, các cuộc họp cơ quan, các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị... Tạo điều kiện để đội ngũ công chức, viên chức và người lao động tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về các nội dung có liên quan đến nội dung ứng xử văn hóa và các buổi tập huấn do các cấp tổ chức. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính về tầm quan trọng của việc xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân, giúp họ thấy rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình để không ngừng rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ. Thành phố còn phát động và triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 – 2025”; xây dựng mô hình mỗi cơ quan, công sở, trường học là một địa chỉ văn hóa. Kịp thời tuyên truyền nhân rộng những gương điển hình tiên tiến về đạo đức công vụ, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. Kỷ cương, kỷ luật hành chính được siết chặt, công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ được tổ chức sát hợp và hiệu quả. Thành phố thành lập nhiều đoàn kiểm tra thực hiện các bộ quy tắc ứng xử trong các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình đẩy mạnh thực thi đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở thành phố Hà Nội thời gian qua không tránh khỏi còn một số bất cập, hạn chế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nơi chưa đồng đều, năng lực tham mưu còn hạn chế; hiện tượng vi phạm trách nhiệm, đạo đức công vụ vẫn xảy ra; một số công chức còn có thái độ ứng xử của thiếu chuẩn mực, gây bức xúc trong nhân dân;…

Một số giải pháp góp phần nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô thời gian tới

Để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cùng với việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ này, việc nâng cao đạo đức công vụ cho họ là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Theo đó, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp như sau:

Một là, làm sâu sắc hơn nhận thức về trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố. Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các tầng lớp nhân dân, nhất là là các quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ, chuẩn mực văn hóa công sở, văn hóa nơi công cộng,… Chú trọng đến công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về pháp luật, đạo đức công vụ, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm phù hợp với đặc thù của đội ngũ này ở từng cấp, từng ngành. Qua đó, một mặt, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ và sâu sắc về chức trách, nhiệm vụ của bản thân và các chuẩn mực về đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp; mặt khác, phát huy tính chủ động của người dân và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của bộ máy nhà nước và đối với việc thực thi đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố.

Hai là, làm rõ những đặc thù của nền hành chính Thủ đô và tác động, ảnh hưởng của bối cảnh trong nước và quốc tế đến hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, trong đó có việc thực thi đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về vấn đề này để kịp thời phát huy những mặt tích cực và tháo gỡ, xử lý có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức thành phố thực thi công vụ, đồng thời nâng cao đạo đức công vụ của họ. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu về chất lượng thực thi công vụ và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các tổ chức, cơ quan, đơn vị mà mình phụ trách.

Ba là, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để góp phần thực hiện công khai, minh bạch quá trình thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố; lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo chất lượng phục vụ. Đa dạng hóa các hình thức, cơ chế để tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân và giám sát, đánh giá chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố. Qua đó, buộc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố phải không ngừng hoàn thiện bản thân trên mọi phương diện và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đây cũng chính là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của công tác cải cách hành chính nói chung, việc thực thi đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói riêng trên địa bàn Thủ đô thời gian tới./.