Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp: Kết quả và kinh nghiệm của Đồng Nai

NGUYỄN PHÚ CƯỜNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

TCCS - Đồng Nai là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của đất nước, có vị trí quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong những năm qua, quán triệt và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai triển khai nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đã đạt được những kết quả quan trọng, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý giá cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Vĩnh Phúc tập trung đổi mới, nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh

Nguyễn Phú Sơn

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Phú Yên thúc đẩy liên kết phát triển du lịch bền vững với vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ

NGUYỄN HOÀI SƠN

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên

Kon Tum đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số

NGUYỄN VĂN HÙNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

Cấp ủy, chính quyền các cấp thị xã Đông Triều lãnh đạo, tổ chức việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tính giản biên chế

Nguyễn Văn Ninh (*),  Phạm Ngọc Hùng (**)

(*) Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã Đông Triều, (**) Tạp chí Cộng sản