TCCS - Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ phải gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Do đó, việc lựa chọn, giới thiệu đảng viên để bầu vào các cơ quan nhà nước bảo đảm thống nhất ý Đảng và lòng Dân là một nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng cầm quyền trong điều kiện mới.

Quan điểm, yêu cầu, nguyên tắc lựa chọn, giới thiệu đảng viên để bầu vào các cơ quan nhà nước

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc giới thiệu đảng viên tiêu biểu để ứng cử vào các cơ quan nhà nước phải thật sự là “công bộc” của nhân dân. Người từng chỉ rõ, “vấn đề cán bộ là một vấn đề rất trọng yếu, rất cần kíp”(1). Do vậy, lựa chọn, giới thiệu đảng viên để nhân dân bầu vào các cơ quan dân cử phải “đúng” và “khéo”, thể hiện tính khoa học và nghệ thuật trong việc dùng người. Muốn sử dụng, lựa chọn cán bộ của bộ máy nhà nước đúng và khéo, trước hết phải hiểu và đánh giá đúng cán bộ. Cán bộ được giới thiệu ứng cử vào cơ quan nhà nước phải có đủ các đức tính: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có tri thức, nắm vững lý luận, sâu sát thực tế, có lý trí vững chắc, biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa chính trị và khoa học. Nắm vững pháp luật, chấp hành nghiêm pháp luật và vận dụng nhuần nhuyễn luật pháp để giải quyết đúng công việc hằng ngày là đòi hỏi không thể thiếu đối với người cán bộ.

Kế thừa, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, từ khi ra đời đến nay, Ðảng ta luôn coi trọng công tác cán bộ, trong đó lựa chọn cán bộ, đảng viên ứng cử vào các cơ quan nhà nước là một trong những vấn đề có tầm quan trọng chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Quan điểm, chủ trương của Ðảng về công tác cán bộ luôn nhất quán, xác định cán bộ là nhân tố hàng đầu, nguồn lực có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Công tác cán bộ, nhất là lựa chọn cán bộ ứng cử vào các cơ quan nhà nước phải thực hiện tốt các yêu cầu, mục tiêu, nguyên tắc về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ ứng cử; xác định rõ nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền, quy trình và thủ tục bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định một cách dân chủ trên cơ sở phát huy đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của từng thành viên cấp ủy, tập thể lãnh đạo, nhất là của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, việc lựa chọn, giới thiệu đảng viên để bầu vào các cơ quan nhà nước phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; căn cứ vào phẩm chất, đạo đức, năng lực, sở trường của cán bộ và tiêu chuẩn chức danh; bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu, các thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đề xuất nhân sự và nhận xét, đánh giá cán bộ được đề xuất. Nếu người được giới thiệu là cán bộ công tác trong cơ quan, đơn vị thì phải được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm. Ðối với nhân sự từ nơi khác đến thì phải được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định,... Cá nhân, tập thể đề xuất bổ nhiệm, cơ quan thẩm định; tập thể quyết định về cán bộ theo thẩm quyền chịu trách nhiệm về đề nghị, thẩm định, quyết định của mình.

Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương, được thành lập từ tháng 1-2004. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, xây dựng và phát triển thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 17-2-2005 của Bộ Chính trị khóa IX “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, từng bước tạo diện mạo mới cho thành phố. Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, bên cạnh lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Thành ủy Cần Thơ luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đối với hệ thống chính trị; thực hiện nhất quán, hiệu quả việc“lựa chọn, giới thiệu đảng viên để bầu cử vào các cơ quan nhà nước bảo đảm thống nhất ý Đảng và lòng Dân”, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của thành phố Cần Thơ.

Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ tại thành phố Cần Thơ_Nguồn: baocantho.com.vn

Việc lựa chọn, giới thiệu cán bộ, đảng viên vào các cơ quan lãnh đạo hệ thống chính trị của Cần Thơ thời gian qua

1- Những kết quả đạt được

Thành ủy Cần Thơ tích cực triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết về xây dựng Đảng(2).

Thực hiện nhất quán chủ trương Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong thành phố thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ, chịu trách nhiệm trực tiếp việc quản lý và sử dụng cán bộ đang công tác, sinh hoạt trong tổ chức theo các nội dung về phân cấp quản lý cán bộ. Thành ủy kịp thời ban hành các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ quận ủy, huyện ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Thành ủy. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy trong công tác quản lý cán bộ; phân công, phân cấp cho các cấp ủy, tổ chức đảng quản lý cán bộ theo quy định.

Thực hiện tốt việc giới thiệu cán bộ, đảng viên có trình độ, năng lực và phẩm chất vào vị trí lãnh đạo trong các cơ quan của hệ thống chính trị; xây dựng và thực hiện nghiêm cơ chế cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, dân chủ trong bổ nhiệm, đề bạt, giới thiệu cán bộ ứng cử và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người có đức, có tài vào làm việc trong các tổ chức của hệ thống chính trị thành phố; thực hiện thí điểm việc thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp sở, phòng.

Tập trung thực hiện toàn diện, đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, trọng tâm là đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ; quan tâm kiện toàn, bổ sung kịp thời các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan nhà nước; thực hiện tốt việc quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 - 2020, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, bảo đảm đội ngũ cán bộ có cơ cấu 3 độ tuổi theo quy định; tỷ lệ, cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số trong quy hoạch được bố trí, sử dụng ngày càng cao. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Cán bộ trước khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan nhà nước được thẩm định, đánh giá thận trọng, gắn với kết quả thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và khóa XII, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc tổ chức hội nghị hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được lãnh đạo thực hiện bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và được thực hiện dân chủ, công bằng, minh bạch. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức thực hiện tốt các quy trình về việc giới thiệu người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu HĐND các cấp, tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp của thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Nhìn chung, số lượng đại biểu HĐND thành phố và cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu bảo đảm đúng số lượng theo quy định. Số đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 có trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị chiếm tỷ lệ khá cao so với tổng số đại biểu được bầu.

Nguyên nhân của những kết quả đạt được thời gian qua

Các nghị quyết, kết luận của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng hệ thống chính trị đã bám sát yêu cầu thực tiễn; đánh giá đúng những hạn chế, bất cập trong lãnh đạo, quản lý, điều hành giữa tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đề ra giải pháp chỉ đạo khắc phục hiệu quả. Công tác triển khai, quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc.

Thành ủy và các cấp ủy nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án thực hiện sát với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định được các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu và các biện pháp khả thi.

Các ấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; triển khai, quán triệt, cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ ở các cấp, làm cơ sở phát huy trách nhiệm của các cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ.

2- Một số hạn chế, vướng mắc cần được khắc phục

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trên một số lĩnh vực chưa rõ, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện... Chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò của đảng đoàn, ban cán sự đảng trên một số mặt chưa được xác định rõ ràng nên hoạt động từng lúc, từng nơi còn lúng túng.

Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, bổ sung, xây dựng và nghiêm túc thực hiện các quy định, quy chế, nhất là các quy định, quy chế về công tác cán bộ.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy ở một số đơn vị còn chậm. Chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao. Mối quan hệ về trách nhiệm giữa tập thể và cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu chưa rõ; có lúc, có nơi người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quyết liệt, chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đùn đẩy trách nhiệm, dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao, ảnh hưởng chung đến công việc của thành phố.

Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế là vấn đề mới và khó; một số chủ trương của Đảng về công tác cán bộ chưa được thể chế hóa kịp thời thành chính sách, pháp luật đồng bộ, nên việc triển khai thực hiện gặp không ít khó khăn; trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ ở cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cán bộ, thiếu chủ động trong nghiên cứu các giải pháp đột phá, chưa tập trung thời gian và công sức cho công tác xây dựng đội ngũ cán bộ; thiếu quyết tâm đổi mới trong từng khâu của công tác cán bộ, trong đó có việc lựa chọn đảng viên để bầu vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan nhà nước.

Một số kinh nghiệm của thành phố Cần Thơ

Từ thực tiễn lựa chọn, giới thiệu đảng viên để bầu cử vào các cơ quan nhà nước bảo đảm thống nhất ý Đảng và lòng Dân ở thành phố Cần Thơ, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng phải quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ, cụ thể hóa sát hợp với tình hình của địa phương.

Thành ủy Cần Thơ đã tập trung triển khai, quán triệt và kịp thời thể chế hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và các nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương về cán bộ và công tác cán bộ.

Căn cứ vào các nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy, các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các ban xây dựng Đảng của Thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị của thành phố tiếp tục cụ thể hóa trong phạm vi lãnh đạo, quản lý. Qua triển khai, quán triệt, hầu hết cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc, đầy đủ về tầm quan trọng của công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thống nhất cao với các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy. Việc lựa chọn, giới thiệu đảng viên để bầu vào các cơ quan nhà nước được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy trình và quy định.

Hai là, tăng cường phân công, phân cấp quản lý cán bộ để cấp ủy các cấp chịu trách nhiệm với sự lựa chọn, giới thiệu đảng viên để bầu vào các cơ quan nhà nước cùng cấp.

Thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị của thành phố thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ, chịu trách nhiệm trực tiếp việc quản lý và sử dụng cán bộ đang công tác, sinh hoạt trong tổ chức theo các nội dung về phân cấp quản lý cán bộ. Thành ủy kịp thời ban hành các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ quận ủy, huyện ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Thành ủy; đồng thời, xác định trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy trong công tác quản lý cán bộ; phân công, phân cấp cho các cấp ủy, tổ chức đảng quản lý cán bộ theo quy định.

Ba là, thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, xem đánh giá cán bộ là khâu quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong công tác cán bộ, là cơ sở để lựa chọn, giới thiệu đảng viên để bầu vào các cơ quan nhà nước.

Trong thời gian qua, trước khi lựa chọn, giới thiệu đảng viên để bầu vào các cơ quan nhà nước, cấp ủy các cấp của thành phố luôn làm tốt khâu đánh giá cán bộ theo đúng các nguyên tắc, phương pháp, quy trình, quy chế, bảo đảm công tác đánh giá đạt độ chính xác cao. Đặc biệt, Thành ủy đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ và nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, phát huy trách nhiệm của tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị, quan tâm đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị.

Công tác đánh giá cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức và cách làm, nhất là từ khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 132-QĐ/TW, ngày 8-3-2018, “Về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”. Thực hiện Quy định của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Thành ủy Cần Thơ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện thống nhất về đánh giá cán bộ từ thành phố đến cơ sở. Tiêu chí đánh giá tập trung vào các nội dung: tư tưởng chính trị; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; chiều hướng và triển vọng phát triển. Việc đánh giá cán bộ thể hiện sự toàn diện, khách quan, công khai, minh bạch gắn với thực hiện tự phê bình và phê bình; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp và người đứng đầu; có cơ chế để nhân dân tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ. Cán bộ trước khi được lựa chọn, giới thiệu ứng cử vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp phải được cấp thẩm quyền xem xét, đánh giá thận trọng, bảo đảm khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 4-8-2017, của Bộ Chính trị.

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được lựa chọn, giới thiệu để bầu vào các cơ quan nhà nước được các cấp ủy lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng, tiêu chí, thời gian và phương thức thực hiện theo Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 8-10-2014, của Bộ Chính trị. Việc lấy phiếu tín nhiệm phản ánh, đánh giá đúng mức độ tín nhiệm của cán bộ; kết quả tín nhiệm là một trong những cơ sở quan trọng để cấp có thẩm quyền quyết định việc lựa chọn, giới thiệu để bố trí, phân công cán bộ bảo đảm đúng năng lực, sở trường và uy tín.

Bốn là, phát huy dân chủ trong việc lựa chọn, giới thiệu đảng viên để bầu vào các cơ quan nhà nước.

Trong công tác bổ nhiệm, lựa chọn, giới thiệu cán bộ ứng cử, phải quan tâm phát huy dân chủ và thực hiện tốt quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; việc đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử phải xuất phát từ yêu cầu công việc, uy tín của cán bộ trong quần chúng; dựa trên cơ sở quy hoạch cán bộ, phẩm chất, trình độ, năng lực, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đồng thời tính đến sự ổn định, kế thừa của đội ngũ cán bộ. Mạnh dạn sắp xếp, kiện toàn, xử lý những trường hợp cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cán bộ, đảng viên không bảo đảm về tiêu chuẩn, không tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp thì không xem xét lựa chọn, giới thiệu để bầu vào các cơ quan nhà nước.

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị của thành phố đã phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm túc quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử tại địa phương. Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn trong công tác bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, tạo sự phối hợp nhịp nhàng, liên thông trong công tác cán bộ tại địa phương.

Năm là, tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác lựa chọn, giới thiệu đảng viên để bầu vào các cơ quan nhà nước.

Thời gian qua, các cấp ủy đã chủ động đổi mới, tăng cường và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương và Thành ủy, nhất là các chủ trương, nghị quyết, quy định, quy chế, kết luận liên quan đến công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; chủ động nắm chắc tình hình diễn biến và hoạt động của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; nội dung tập trung vào công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ và các vấn đề khác theo thẩm quyền, nhất là ở những nơi có nhiều dư luận, nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, khuyết điểm, vi phạm của cán bộ, đảng viên. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng cao; qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời nhắc nhở, chủ động ngăn chặn, phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý những mặt hạn chế, yếu kém, đồng thời đề xuất những giải pháp khắc phục, sửa chữa hiệu quả.

Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định số 03-QĐ/TU, ngày 6-6-2016, “Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”, qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cấp trong thực hiện công tác cán bộ nói riêng và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nói chung, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Trong thời gian qua, các cấp ủy trong Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ; qua đó, thể hiện sự chặt chẽ, minh bạch, công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong thực tế, vẫn còn một số cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Do đó, trong thời gian tới đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu, đề ra các giải pháp mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trong đó có việc lựa chọn, giới thiệu đảng viên để bầu vào các cơ quan nhà nước bảo đảm thống nhất ý Đảng và lòng Dân./.

--------------------------------

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 5, tr. 313

(2) Nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII “Về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”