Tỉnh Lào Cai tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

NGUYễN VĂN VịNH
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai
11:43, ngày 01-08-2019

Triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017, của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Tỉnh ủy Lào Cai đã tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, kịp thời chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình triển khai cụ thể; qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV.

Công chức Hải quan Lào Cai giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu. Nguồn: laocai.gov.vn
Công chức Hải quan Lào Cai giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu_Nguồn: laocai.gov.vn

Tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết

Những năm qua, Tỉnh ủy Lào Cai luôn xác định nhiệm vụ đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ trọng tâm và tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện trong cả hệ thống chính trị. Bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy đã cụ thể hóa các nội dung thực hiện một cách sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đạt được nhiều kết quả nổi bật, như tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị được sắp xếp, kiện toàn ngày càng tinh gọn hơn, hoạt động hiệu quả hơn; tinh giản biên chế được thực hiện theo đúng lộ trình; cơ chế, chính sách được sửa đổi, hoàn thiện; cải cách hành chính được đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, trong đó cán bộ, công chức, đảng viên yên tâm, tin tưởng, nhân dân đồng tình ủng hộ; từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Tỉnh ủy, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được chủ động triển khai tích cực, toàn diện và đồng bộ trong cả hệ thống chính trị. Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 1-2-2018, về  thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017, của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kế hoạch số 123-KH/TU, ngày 12-2-2018, về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017, về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;thành lập Tổ giúp việc thực hiện, Thường trực Tỉnh ủy định kỳ tổ chức họp nghe báo cáo tình hình thực hiện và có nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể, trình Ban Thường vụ và cấp có thẩm quyền cho ý kiến để thực hiện các nội dung bảo đảm tiến độ, yêu cầu kế hoạch đề ra. Đồng thời Tỉnh ủy thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; công tác quy hoạch gắn với đào tạo, sử dụng cán bộ, nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ; chủ động nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành; coi trọng và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Công tác quy hoạch, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng tiêu chuẩn, trình độ theo yêu cầu của Trung ương. Các cơ quan đã thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính. Trụ sở, trang, thiết bị phục vụ công việc, hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị tiếp tục được quan tâm đầu tư ngày càng đồng bộ.

Những kết quả đạt được đáng ghi nhận

Tỉnh ủy Lào Cai đã tiên phong trong triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế, bảo đảm tinh gọn bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới. Cơ cấu ngạch công chức, viên chức các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện được triển khai tích cực. Việc tập trung kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị, quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2016 - 2020 được triển khai sớm. Tỉnh đã sáp nhập được nhiều đầu mối tổ chức bộ máy và được Trung ương đánh giá cao (đến nay, toàn tỉnh giảm được 181 đầu mối đơn vị trực thuộc, 157 cán bộ lãnh đạo). Lào Cai là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước thực hiện hợp nhất Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng thành Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng. Sau gần 1 năm thực hiện sáp nhập, hoạt động của Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng đã dần đi vào ổn định, việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ về giao thông và xây dựng đồng bộ hơn, chỉ đạo, điều hành nhất quán hơn; khắc phục được những bất cập, chồng chéo, thiếu đồng bộ trong quản lý kết cấu hạ tầng đô thị và hạ tầng giao thông.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ trương sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức trên địa bàn tỉnh, sáp nhập Trường Cao đẳng Cộng đồng và Trường Trung cấp Y tế Lào Cai vào Trường Cao đẳng Lào Cai; sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai vào Đại học Thái Nguyên theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế; sáp nhập trung tâm văn hóa, thể thao với đài truyền thanh - truyền hình thành trung tâm văn hóa, thông tin và truyền thông tại 9/9 huyện, thành phố; 8/9 huyện, thành phố đã thực hiện trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị; 6/9 huyện, thành phố đã thực hiện trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; thực hiện thí điểm trưởng ban tổ chức huyện ủy đồng thời là trưởng phòng nội vụ tại  huyện Bảo Thắng.

Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện tốt việc rà soát tiêu chí và sắp xếp lại thôn, tổ dân phố; dự kiến sáp nhập 1.008 thôn, tổ dân phố giai đoạn 2018 - 2020. Đến hết năm 2018, tỉnh Lào Cai đã sáp nhập giảm 299 thôn, tổ dân phố và hiện nay còn 1.906 thôn, tổ dân phố. 6/9 huyện, thành phố hoàn thành sắp xếp 3 người đảm nhiệm 7 chức danh thôn, bản, tổ dân phố; số thôn, tổ dân phố đã sắp xếp xong đạt 90% tổng số thôn, tổ dân phố của tỉnh. Tỉnh rà soát thực trạng, ban hành kế hoạch bố trí công an chính quy về đảm nhiệm chức danh trưởng công an tại 80 xã trọng điểm phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (giai đoạn 2018 - 2020). Đến hết quý I-2019, toàn tỉnh đã bố trí công an chính quy về đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã ở 16/80 xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự và 1 công an chính quy về làm phó trưởng công an xã Chiềng Ken - huyện Văn Bàn.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương thực hiện việc phân bổ giao khoán chỉ tiêu phải đạt tối thiểu 10% tinh giản biên chế đến hết năm 2020 cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được phân công và theo vị trí việc làm, từ đó xác định tinh giản thêm 10% (so với biên chế của mỗi cơ quan, đơn vị hiện có) cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng được yêu cầu công việc hoặc không phù hợp với vị trí việc làm để đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp và thay thế. Kết quả, trong 3 năm (2016 - 2018), toàn tỉnh tinh giản được 3.293 biên chế, đạt tỷ lệ 9,8%.

Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã cụ thể hóa thành các nghị quyết chuyên đề và thực hiện hiệu quả công tác thu hút, tạo nguồn và bố trí sử dụng cán bộ theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy được năng lực, sở trường; thực hiện luân chuyển cán bộ ở các ví trí việc làm, ở từng bộ phận và ở cơ sở tại mỗi địa phương, đơn vị. Qua đánh giá hằng năm, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đều khẳng định việc đổi mới và chú trọng công tác cán bộ thực sự đã giúp cán bộ phát huy được vai trò lãnh đạo, điều hành công việc hiệu quả hơn. Việc sắp xếp, luân chuyển cán bộ đã tạo nên sức đột phá mới, phát huy được khả năng của mỗi cán bộ trong từng công việc, nhiệm vụ cụ thể, góp phần thực hiện tinh gọn bộ máy, tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Những kết quả đạt được trong công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2018, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đạt 10,23%; GRDP bình quân đạt 61,84 triệu đồng/người; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực (tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 13,07%; công nghiệp - xây dựng chiếm 44,29%; dịch vụ chiếm 42,64%); số khách du lịch đến Lào Cai đạt 4,247 triệu lượt, tăng 22,7%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 8.368 tỷ đồng. Giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng toàn diện, đã có trên 100 trường học, điểm trường được sáp nhập, hoặc gộp lại; 5.500 học sinh ở các điểm trường được đưa về học ở trường chính, trong đó hai huyện vùng cao là Bắc Hà và Si Ma Cai đã đưa gần hết học sinh lớp 4, lớp 5 về trường chính học tập. Đến nay, toàn tỉnh có gần một nửa số trường học đạt chuẩn quốc gia, xếp thứ 5 trong tổng số 15 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Văn hóa  - thông tin - thể thao được tăng cường; y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân được bảo đảm; công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo được quan tâm. Năm 2018, toàn tỉnh giảm 8.382 hộ nghèo, tỷ lệ giảm đạt 5,56%, tỷ lệ hộ nghèo còn 16,25% tổng số hộ trên địa bàn. Quý I-2019, tiến độ sản xuất nông nghiệp bảo đảm kế hoạch và mùa vụ; sản xuất công nghiệp phát triển ổn định, tăng 2,9%. Du lịch tăng trưởng khá, lượng khách du lịch đến Lào Cai tăng 17% so với cùng kỳ của năm 2018, doanh thu du lịch tăng 46,29%; hoạt động xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế tăng trưởng khá, đạt 533 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ.

Một số nhiệm vụ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới

Để tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong năm 2019 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, thời gian tới tỉnh Lào Cai tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện. Thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo lộ trình kế hoạch đã đề ra. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; chú trọng đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ cấp cơ sở, cán bộ những ngành chủ chốt, mũi nhọn. Tăng cường giao quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Hai là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, hợp lý về cơ cấu gắn với vị trí việc làm trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Xây dựng hệ thống vị trí chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ cán bộ, công chức, viên chức, kể cả cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý. Hoàn thiện chế độ tuyển dụng, bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực và phẩm chất của công chức, viên chức được tuyển dụng. Thực hiện cơ chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo kết quả công việc; xây dựng cơ chế trả thu nhập và khen thưởng theo kết quả hoàn thành công việc.

Ba là, xây dựng, sửa đổi các quy định: Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; quy định về quản lý thống nhất biên chế trong toàn tỉnh; quy định về điều động những cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức tại các cơ quan, đơn vị có tiềm ẩn nguy cơ; quy định về nguyên tắc, khung tiêu chí để kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập; quy định số lượng lãnh đạo cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập; quy định về biệt phái công chức, viên chức sau khi được tuyển dụng, quy hoạch, nâng ngạch...

Bốn là, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ; hoàn thiện đề án thực hiện thí điểm mô hình Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; thực hiện thí điểm cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; rà soát, sắp xếp các cơ quan trực thuộc cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo quy định.

Năm là, tiếp tục thực hiện tinh gọn đầu mối; rà soát, sắp xếp biên chế cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo cấp phòng, ban và tương đương, số lượng lãnh đạo cấp phó của một tổ chức trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo đúng quy định. Thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ở cấp xã bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù  hợp với tình hình cụ thể tại địa phương. Sắp xếp, kiện toàn các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2015 - 2020 là chặng đường có ý nghĩa quan trọng để tỉnh Lào Cai thực hiện mục tiêu phấn đấu “đến năm 2020, Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc”. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã và đang nỗ lực triển khai toàn diện và đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó việc tiếp tục chú trọng chỉ đạo công tác xây dựng Đảng; đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức tiếp tục được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt của cả giai đoạn, là động lực quan trọng để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Việc triển khai thực hiện những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực đã bước đầu tạo ra sự chuyển biến thực chất, càng củng cố niềm tin cho việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới ./.