Cải cách hành chính ở nước ta hiện nay

Trước sự yếu kém của nền hành chính nước ta hiện nay, Chính phủ đã đưa ra mục tiêu “xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu quả”. Trong một số năm gần đây, cải cách hành chính (CCHC) đã được triển khai trên cả 4 nội dung: cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính công; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam 2006

Đối thoại Trung - Mỹ về các vấn đề chiến lược kinh tế

Triển vọng tăng trưởng kinh tế trên thế giới

Dự báo kinh tế thế giới năm 2007