Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023

Nguyễn Cao Siêng
Tạp chí Cộng sản
17:23, ngày 12-08-2023

TCCS - Ngày 11-8-2023, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước long trọng tổ chức Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023. Hội nghị là dịp để đánh giá tổng quan quá trình xây dựng và phát triển văn hóa, con người tỉnh Bình Phước; làm rõ, sâu sắc hơn những luận cứ khoa học, bài học thực tiễn và những định hướng, giải pháp xây dựng, phát triển văn hóa, con người tỉnh Bình Phước thời gian tới. 

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước. 

Dự hội nghị còn có đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước; Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước; các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các trường đại học tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương; lãnh đạo các Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các chức sắc tôn giáo, người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước phát biểu khai mạc _ Ảnh: Cao Siêng

Hội nghị Văn hoá tỉnh Bình Phước năm 2023 là hội nghị đầu tiên, quy mô lớn, mang tính chiến lược trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, với 193 điểm cầu trong và ngoài tỉnh với hơn 12.700 đại biểu, cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia trực tuyến và trực tiếp. Hội nghị là dịp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh Bình Phước nói chung, ngành văn hoá - thể thao và du lịch nói riêng, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh nhận thức sâu sắc, đầy đủ và toàn diện hơn về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hoá trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến vì quê hương, đất nước, tạo nguồn lực nội sinh và nguồn lực đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Tuyết Minh cho biết, với ý nghĩa và tầm quan trọng của hội nghị, lãnh đạo tỉnh mong muốn nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc của đại biểu, đặc biệt là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, đội ngũ văn nghệ sĩ, cùng trao đổi làm rõ về tình hình và những rào cản trong phát triển văn hóa; đóng góp ý tưởng, hiến kế nhằm xây dựng, phát triển văn hóa, con người Bình Phước thời kỳ mới. Mục đích của hội nghị hướng đến ba vấn đề chính gồm: (i) Cụ thể hóa các nội dung cốt lõi, trọng tâm của Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. (ii) Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh. (iii) Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá, tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng văn hóa, con người Bình Phước trong thời kỳ mới. 

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị _ Ảnh: Cao Siêng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao tiềm năng, lợi thế về văn hóa và con người Bình Phước. Minh chứng là những kết quả của tỉnh Bình Phước có được sau 25 năm tái lập, đặc biệt là những kết quả của nhiệm kỳ này về đầu tư nguồn lực cho phát triển văn hóa. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học và địa phương là căn cứ để Bình Phước đưa ra giải pháp và xây dựng, phát triển văn hóa, con người Bình Phước; giúp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của văn hóa trong quá trình phát triển của tỉnh. Từ đó xem văn hóa là nguồn lực, động lực để phát triển và đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cho lĩnh vực này trong tình hình mới. Đặc biệt xây dựng được tính tự nguyện, tự quản, tự giác trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đối với mỗi người dân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh phải xác định bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa làm nền tảng phát triển kinh tế - xã hội. Hiện Bình Phước sở hữu 45 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và có 41 thành phần dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn, đây là một lợi thế rất lớn về di tích, văn hóa vật thể, phi vật thể. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, tỉnh Bình Phước tiếp tục đổi mới nâng cao nhận thức, chuyển đổi nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa và xây dựng con người trong đổi mới và phát triển bền vững theo đúng quan điểm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo”, xác định việc xây dựng văn hóa, con người là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Bình Phước. Thời gian tới, để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và những định hướng lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc, tỉnh cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị _ Ảnh: Cao Siêng

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới nâng cao nhận thức, chuyển đổi nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa và xây dựng con người trong đổi mới và phát triển bền vững theo đúng quan điểm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo”, xác định việc xây dựng văn hóa, con người là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Bình Phước.

Thứ hai, tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Bình Phước trong thời kỳ mới theo tinh thần nghị quyết.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới tư duy về quản lý văn hóa, cải cách bộ máy quản lý nhà nước về văn hóa theo hướng tinh gọn, tinh thông, hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với đặc thù của lĩnh vực văn hóa và thực tiễn địa phương; phát triển văn hóa - xã hội phải kết hợp hài hòa với phát triển kinh tế, bảo đảm công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển kinh tế.

Thứ tư, phát triển nguồn nhân lực ngành văn hóa, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực then chốt cho công tác quản lý văn hóa và các ngành văn hóa đặc thù. Đội ngũ làm công tác văn hóa phải luôn phấn đấu nỗ lực, trở thành những sứ giả văn hóa, là lực lượng nòng cốt để tham mưu cho cấp ủy, cho ngành, khơi dậy các giá trị văn hóa, khát vọng vươn lên của tỉnh Bình Phước. 

Thứ năm, đẩy mạnh công tác bảo tồn, đầu tư thích đáng cho việc tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, nhất là các di sản đã được công nhận, vinh danh, các di tích cấp quốc gia đặc biệt; các di tích, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển kinh tế, du lịch bền vững. Khai thác, sử dụng hiệu quả nhà văn hóa cộng đồng, tạo sân chơi bổ ích cho các lứa tuổi, lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Thứ sáu, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí, truyền thông, đáp ứng yêu cầu chuyển tải các giá trị văn hóa đến công chúng. Chú trọng hiện đại hóa mạng lưới phát thanh, truyền hình, báo chí, Internet… gắn với tăng cường công tác quản lý. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, Tạp chí Văn nghệ Bình Phước, đội ngũ văn nghệ sĩ phải đi đầu trong giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa Bình Phước đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh.

Thứ bảy, thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh kịp thời các hoạt động, dịch vụ văn hóa không lành mạnh. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư đối với việc tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa. Chỉ đạo các cơ quan quản lý văn hóa, văn học, nghệ thuật, chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đề cao tính gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công nhân, viên chức về đạo đức, lối sống. Phát huy vai trò của gia đình, dòng họ, cộng đồng và xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Thứ tám, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa và xây dựng Bình Phước thành một địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế; chủ động đón nhận thời cơ, thách thức để tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, con người Bình Phước; tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch chất lượng cao mang đậm bản sắc, cốt cách con người Bình Phước, tiến tới xuất khẩu các sản phẩm văn hóa của tỉnh, xây dựng tỉnh Bình Phước trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Thứ chín, sau hội nghị, tỉnh sớm có chủ trương, giải pháp, đề án, kế hoạch cụ thể về lĩnh vực văn hóa để “Văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng”, “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”, góp phần đưa tỉnh Bình Phước phát triển bứt phá, khát vọng vươn lên, sớm trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2030. 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước kết luận hội nghị _ Ảnh: Cao Siêng

Tiếp thu và phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận, qua những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, chuyên gia, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã phác họa rõ nét hơn về bức tranh văn hóa toàn tỉnh Bình Phước thời gian qua, từ những ưu điểm, tiềm năng, lợi thế, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực văn hóa. Đây là những căn cứ xác đáng, luận cứ khoa học và thực tiễn để tỉnh có định hướng rõ nét hơn nữa trong xây dựng văn hóa và con người Bình Phước thời gian tới, để nghiên cứu ban hành những nghị quyết xứng tầm với văn hóa, từ đó cả hệ thống chính trị quyết tâm xây dựng văn hóa, con người Bình Phước trong thời kỳ mới. Đây cũng là cơ sở để tỉnh định vị lại vai trò, vị thế văn hóa của Bình Phước trong vùng không gian văn hóa khu vực, từ đó có những quyết sách phát huy những ưu thế riêng có, cũng như liên kết với các địa phương khác trong phát triển văn hóa./.