TCCS - Ngày 28-7-2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2023 với các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Đây là hội nghị đầu tiên của Thường trực Ban Bí thư với bí thư các tỉnh, thành ủy nhằm tạo sự thống nhất, thông suốt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương tới các tỉnh, thành ủy…

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị _ Ảnh: TTXVN

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham dự hội nghị ở điểm cầu chính trụ sở Trung ương Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội.

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, đây là hội nghị đầu tiên của Thường trực Ban Bí thư với bí thư các tỉnh ủy, thành ủy nhằm tạo sự thống nhất, thông suốt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương tới các tỉnh ủy, thành ủy. Hội nghị không chỉ dừng lại ở việc quán triệt thực hiện các đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương mà còn là dịp để lãnh đạo Đảng lắng nghe, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, kết quả làm được, đồng thời chia sẻ khó khăn, vướng mắc của các tỉnh ủy, thành ủy, tìm ra giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư cho biết, hội nghị lần này nhằm đánh giá những kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm 2023; thông tin những kết quả, cũng như khó khăn, vướng mắc trong nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời dự báo và đề xuất những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện nửa nhiệm kỳ sắp tới.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai biểu dương những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 của 63 tỉnh ủy, thành ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các tỉnh ủy, thành ủy đã quán triệt sâu sắc, nhất quán quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ của tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng khóa XIII để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả, phù hợp thực tiễn từng địa phương. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, các tỉnh ủy, thành ủy đã tranh thủ, phát huy được nội lực, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; xác định rõ nhiệm vụ cụ thể trong từng thời điểm để tập trung nguồn lực giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược, vấn đề cấp bách, việc khó, tồn tại nhiều năm.

Quang cảnh hội nghị _ Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm theo Thông báo Kết luận số 29-KL/TW, ngày 27-7-2023, của Bộ Chính trị, lồng ghép những nhiệm vụ trọng yếu của Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy tập trung cao độ để hoàn thành tốt nhất mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Đối với những vấn đề mới phát sinh trên địa bàn, các đồng chí bí thư phải kịp thời chỉ đạo xử lý.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị các bí thư tỉnh ủy, thành ủy cần tập trung tham gia và chuẩn bị thật tốt cho Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tới đây, nhằm quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đội ngũ trí thức; chính sách an sinh xã hội; và làm công tác nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV... Đồng thời, chuẩn  bị để tham gia thật tốt vào các lớp cập nhật kiến thức cho các Ủy viên Trung ương...

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch trình bày báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, giữa nhiệm kỳ và 6 tháng đầu năm 2023; nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm quán triệt những nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13-7-2023, của Bộ Chính trị, “Về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng” và một số nội dung về công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa phương.

Các tỉnh ủy, thành ủy đã thảo luận, nêu 7 nhóm kiến nghị về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 23 tỉnh ủy, thành ủy kiến nghị, đề nghị những nội dung liên quan việc thể chế hóa chiến lược, chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của các vùng kinh tế, Thủ đô Hà Nội, phát triển ngành, lĩnh vực....

Đối với những kiến nghị, đề xuất liên quan đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Thường trực Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục nghiên cứu, trao đổi với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan có liên quan tiếp thu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định, hướng dẫn và các văn bản khác có liên quan để tổ chức thực hiện bảo đảm kịp thời, thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống.

Đối với những kiến nghị, đề xuất về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, Thường trực Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục nghiên cứu, phân loại những nội dung đề xuất, kiến nghị của địa phương và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao trả lời trực tiếp các tỉnh, thành ủy./.

Thùy Linh (tổng hợp)