TCCS - Ngày 23-4-2021, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025.

Đến dự và ký kết chương trình phối hợp công tác có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản; Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; đại diện lãnh đạo của Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Quảng Bình.

Trên cơ sở phát huy thế mạnh và nhiệm vụ của từng cơ quan, mục đích của việc ký kết là nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Quảng Bình trong việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; tư vấn chính sách; tuyên truyền, quảng bá những thành tựu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Quảng Bình, công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Bình... giúp bạn đọc trong nước và quốc tế hiểu về chiều sâu lịch sử, truyền thống, thế mạnh của vùng đất, con người Quảng Bình, vì mục tiêu xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh, xây dựng Đảng bộ tỉnh Quảng Bình trong sạch, vững mạnh. Việc ký kết giúp hai cơ quan thực hiện ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ chính trị được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị giao. 

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình phát biểu tại lễ ký kết_Ảnh: Quang Hanh

Phát biểu tại lễ ký kết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng thông báo những nét chính về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua; sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn tỉnh nhằm vượt qua khó khăn, thách thức về thiên tai, sự cố môi trường biển, dịch bệnh COVID-19; đồng thời, nhấn mạnh những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng mong muốn, thông qua việc ký kết chương trình phối hợp công tác với Tạp chí Cộng sản - cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng - hoạt động thông tin, tuyên truyền về kết quả, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Bình sẽ ngày càng sâu sắc, hiệu quả, có chiều sâu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh Quảng Bình sẽ tạo mọi điều kiện để Tạp chí Cộng sản nắm bắt thông tin, tuyên truyền một cách toàn diện, có hệ thống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh của tỉnh Quảng Bình trên các sản phẩm báo chí của Tạp chí Cộng sản.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại lễ ký kết_Ảnh: Quang Hanh

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua; đồng thời, giới thiệu khát quát về chức năng, nhiệm vụ, các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản - cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bên cạnh nhiệm vụ nghiên cứu, truyền bá, giáo dục, hướng dẫn lý luận chính trị, Tạp chí còn có nhiệm vụ tổng kết thực tiễn mang tầm lý luận. Những cách làm mới, mô hình tốt trong việc vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng trong điều kiện thực tiễn cụ thể, đặc thù của tỉnh Quảng Bình chính là nguồn chất liệu rất quý để góp phần tổng kết thực tiễn, đúc kết lý luận, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Quảng Bình nói riêng và đất nước nói chung.

Lãnh đạo Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Quảng Bình ký kết chương trình phối hợp công tác_Ảnh: Quang Hanh

Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Quảng Bình tập trung vào một số nội dung:

Một là, tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của tỉnh Quảng Bình.

Hai là, thông tin tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh Quảng Bình.

Ba là, tuyên truyền việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Bốn là, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị khóa XII, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”.

Năm là, tuyên truyền về tiếp tục đổi mới công tác cán bộ; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17 - 4-2015, của Bộ Chính trị khóa XI; về tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Sáu là, tuyên truyền về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13-11-2018, của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-01-2019, của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; về sự gương mẫu tuân theo pháp luật, kỷ cương, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh; các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.

Bảy là, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển lý luận về xây dựng Đảng, nhìn từ thực tiễn Quảng Bình.

Lãnh đạo Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư và phát triển công nghiệp TTP Quảng Ninh trao học bổng tặng Quỹ Khuyến học tỉnh Quảng Bình_Ảnh: Quang Hanh

Trong khuôn khổ chương trình ký kết, lãnh đạo Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư và phát triển công nghiệp TTP Quảng Ninh trao học bổng tặng Quỹ Khuyến học tỉnh Quảng Bình với số tiền 500 triệu đồng./.
Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự cố môi trường biển và liên tiếp hai trận lũ lụt lớn xảy ra trong năm 2016, trận siêu bão năm 2017, dịch tả lợn châu Phi, đại dịch COVID-19, lũ lụt lịch sử tháng 10-2020…, nhưng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực phấn đấu, quyết tâm rất cao, năng động, sáng tạo từng bước vượt qua những khó khăn, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế ổn định và liên tục tăng trưởng qua hằng năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 6,13%. GRDP bình quân đầu người được cải thiện đáng kể, năm 2020 đạt 47,19 triệu đồng. Thu ngân sách đạt kết quả khá, năm 2020 đạt 6.000 tỷ đồng. Cơ cấu lại các ngành kinh tế đạt kết quả bước đầu theo hướng chất lượng, hiệu quả. Du lịch có bước phát triển nhanh, đã khẳng định được hướng đi đúng của tỉnh trong phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện và tăng niềm tin đối với các nhà đầu tư; huy động được nguồn lực lớn để phát triển kinh tế. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai tích cực, toàn diện, đạt nhiều kết quả rất quan trọng...