TCCS - Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID- 19, Đảng bộ quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung xây dựng, củng cố nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thực hiện chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của Thành ủy Hà Nội, Quận ủy Đống Đa đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các giải pháp củng cố tổ chức cơ sở đảng, yêu cầu các đơn vị sâu sát với việc giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, nhất là đối với các vụ việc, các điểm nóng, phức tạp, nổi cộm. Quận ủy cũng yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng tự nhận diện, đánh giá các tổ chức đảng cần phải củng cố, báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy xem xét đưa vào diện củng cố nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cấp ủy, bí thư cấp ủy, nâng cao chất lượng đảng viên. Các cấp ủy và tổ chức đảng bảo đảm chế độ sinh hoạt định kỳ và đột xuất khi cần thiết; dân chủ trong thảo luận, quyết định tập thể các vấn đề lớn, các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị bằng việc thống nhất ban hành các chương trình, kế hoạch, nghị quyết, kết luận… Các cấp ủy đã làm tốt việc phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên gắn với nhiệm vụ chuyên môn của mỗi người theo tinh thần “rõ người, rõ việc”; trên cơ sở đó, đôn đốc, kiểm tra bảo đảm mỗi cá nhân thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình, đồng thời phát huy được tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của người đứng đầu, phụ trách các lĩnh vực, không có biểu hiện bao biện, làm thay.

Với sự thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhóm nhiệm vụ giải pháp, nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, quận đã khảo sát, thành lập mới được 11/9 tổ chức đảng (đạt 122% chỉ tiêu đăng ký với Thành ủy), trong đó có 7 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận và 4 tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy phường; công tác kết nạp đảng viên mới của tổ chức cơ sở đảng khối doanh nghiệp toàn quận đạt 76/75 chỉ tiêu (đạt 101%). Nửa đầu nhiệm kỳ, Quận ủy đã thực hiện chuyển giao các đảng bộ: Đảng bộ Báo Khuyến học và Dân trí, Chi cục thuế quận Đống Đa và Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam; thực hiện tiếp nhận 5 chi bộ thuộc Đảng bộ Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội về Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận cho phù hợp với tình hình hoạt động và cơ cấu tổ chức đảng của từng đơn vị.

Công tác đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng. Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý hằng năm theo quy định. Năm 2022, 22.824/29.150 đảng viên được đánh giá; có 3.318 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (16,6%), 20.039 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (87,8%), 2.764 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ (12,1%), 21 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ (0,1%). Đánh giá, xếp loại 824/826 chi bộ, có 158 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (19,6%); 808 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (97,8%); 16 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ (2,2%), không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Đánh giá, xếp loại 79 tổ chức cơ sở đảng, có 16 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (20%), 63 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (80%); không có tổ chức cơ sở đảng hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU của Thành ủy, ngày 5-1-2022, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa ban hành kế hoạch số 72-KH/QU, triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới” với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, của đồng chí bí thư chi bộ và của từng đảng viên; việc sinh hoạt chi bộ được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Quận ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc cụ thể hóa các nội dung trong Đề án số 11-ĐA/TU của Thành ủy và Kế hoạch của Quận ủy để quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện. Nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức khảo sát tại các phường trên địa bàn quận, chỉ đạo đảng ủy các phường tổ chức hội nghị, tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua các hội nghị, tọa đàm, các chi bộ, đảng viên đã đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập trung vào việc giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nội dung sinh hoạt cần phong phú, thiết thực, không hình thức; cần dành nhiều thời gian cho việc thảo luận, đóng góp ý kiến quan trọng, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, nhất là trong thời gian kinh tế cả nước đang hồi phục sau đại dịch. Hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, hình thức trực tuyến trong một số buổi sinh hoạt học tập, sinh hoạt chuyên đề, quán triệt các nghị quyết, văn bản mới trong thời gian vừa qua được đánh giá là thực sự hiệu quả, chất lượng, cần nhân rộng, áp dụng nhiều hơn. Sau hội nghị, đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với các chi bộ trực thuộc phường.

Về công tác nâng cao chất lượng kết nạp đảng, công tác quản lý đảng viên; rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng: Nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ quận đã thực hiện kết nạp được 764 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 655 đảng viên dự bị; xóa tên 36 đảng viên và cho ra khỏi Đảng 13 đảng viên; tiếp nhận giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng 3.945 đảng viên. Thẩm định 5.842 hồ sơ đề nghị xét tặng huy hiệu đảng bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện vào 4 đợt hằng năm; tổ chức Lễ trao huy hiệu đảng cho các đảng viên bảo đảm trang trọng, đúng quy định. Thẩm định, trình và phát 1.763 thẻ đảng viên, trong đó 862 thẻ mới, 592 thẻ mất, 309 thẻ hỏng, bảo đảm quy định. Tổ chức 4 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng viên. Đồng thời, thường xuyên rà soát phiếu báo đảng viên chuyển sinh hoạt đảng và thực hiện thủ tục xóa tên đảng viên đối với những đảng viên không đến nộp hồ sơ theo quy định.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp

Đổi mới trong nghiên cứu, ban hành nghị quyết: Việc xây dựng và ban hành nghị quyết, kết luận chỉ đạo, kế hoạch công tác của các cấp ủy cơ bản phù hợp với yêu cầu thực tiễn và những vấn đề cấp bách nảy sinh cần phải tập trung giải quyết kịp thời. Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Quận ủy. Chất lượng, hiệu quả triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy các cấp từ quận đến cơ sở được nâng cao. Với vai trò là cơ quan chuyên trách, tham mưu về công tác xây dựng Đảng, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Quận ủy tiếp tục đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giải quyết công việc, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy ban hành nhiều nghị quyết, chủ trương mới, có chất lượng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra, kịp thời giải quyết những phát sinh, vướng mắc.

Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành: Ban Thường vụ Quận ủy chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng có trọng tâm, trọng điểm. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện, duy trì nghiêm túc chế độ làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phong cách lãnh đạo, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trên các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng.

Công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy từ đầu nhiệm kỳ đến nay có nhiều đổi mới, theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “một việc, một đầu mối xuyên suốt”. Tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm công tác hằng năm, theo tinh thần Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII). Chú trọng lắng nghe, tiếp thu, điều chỉnh những vấn đề còn bất cập do báo chí, người dân phản ánh, tăng cường kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, tại các địa bàn trọng điểm. Các nội dung hội nghị cấp ủy được chuẩn bị chu đáo, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, từng vấn đề được kết luận rõ ràng; những nội dung quan trọng được văn bản hóa kịp thời làm cơ sở chỉ đạo, triển khai thực hiện; thời gian các hội nghị cơ bản được rút ngắn. Cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là cấp quận đã tăng cường đi thực tế cơ sở, bám sát thực tiễn để chỉ đạo, xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Mở rộng dân chủ trong Đảng: Quận ủy và cấp ủy các cấp tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành bảo đảm tập trung, quyết liệt, sâu sát, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, mở rộng dân chủ thông qua cơ chế đối thoại giữa lãnh đạo của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, qua đó tập trung chỉ đạo, giải quyết những vấn đề mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm.

Cải cách hành chính trong Đảng tiếp tục được đẩy mạnh: Cải tiến hội họp, nâng cao chất lượng cuộc họp, áp dụng họp trực tuyến trong điều kiện phù hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; tiếp nhận các thông tin, báo cáo bằng thư điện tử qua địa chỉ công vụ; từng bước cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian xử lý công việc. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các kết luận, ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy tại các đơn vị thuộc quận; kiểm tra, nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy trình, quy chế làm việc, thực hiện cải cách hành chính, áp dụng mô tả vị trí việc làm cụ thể đối với từng chuyên viên; thực hiện đánh giá năng lực theo kết quả công việc.

Qua nửa nhiệm kỳ công tác, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa đã có nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch và các chuyên đề phù hợp với từng địa bàn, cơ sở, vào từng thời điểm, từng lĩnh vực; trong đó, dành nhiều thời gian và công sức để đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, nhất là trong điều kiện thực hiện thí điểm chính quyền đô thị. Công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và hiệu quả hoạt động của chính quyền ngày càng được nâng cao. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của quận được tăng cường bản lĩnh chính trị, nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tích cực học tập, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVIII đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Kết quả trên đã phản ánh rõ hiệu quả, sự nỗ lực cố gắng và tinh thần quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa qua nửa nhiệm kỳ công tác vừa qua./.