Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - 75 năm xây dựng và phát triển

TS NGUYỄN VĂN THỂ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
06:21, ngày 07-11-2023

TCCS - Trải qua 75 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các cấp ủy trực thuộc luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết, giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ vượt qua mọi khó khăn, thách thức; qua đó, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên thắng lợi trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Những kết quả đạt được qua 75 năm xây dựng và phát triển

Ngày 7-11-1948, tại Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến - Ban Thường vụ Trung ương Cứu quốc Hội ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW “Về việc thành lập Liên chi cơ quan Trung ương”, bao gồm 6 chi bộ để thuận tiện cho việc sinh hoạt Đảng. Liên chi Cơ quan Trung ương cũng là tiền thân của Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày nay. Ngay từ khi thành lập, Liên chi Cơ quan Trung ương và Đảng bộ các cơ quan Chính - Dân - Đảng Trung ương luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là chủ trương quan trọng của Trung ương Đảng và Bác Hồ nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng và nguyện vọng của các chi bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại các cơ quan Trung ương ở Việt Bắc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và thăm Nhà truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang_Ảnh: TTXVN

Qua các thời kỳ, trải qua nhiều lần sắp xếp, tổ chức lại theo chủ trương của Trung ương Đảng cho phù hợp với tình hình thực tiễn của từng giai đoạn cách mạng, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương luôn giữ vững đoàn kết, nhất trí, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo cơ bản, có trình độ cao về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ; trực tiếp làm nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên hầu hết các lĩnh vực quan trọng và trong các cơ quan tham mưu chiến lược, đầu não của Trung ương. Hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có ảnh hưởng lớn, tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa X, ngày 11-4-2007, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 47-QĐ/TW “Về việc kết thúc hoạt động của 07 Đảng bộ Khối trực thuộc Trung ương, lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Đây là một chủ trương quan trọng nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đồng thời, đánh dấu mốc son, nối tiếp truyền thống vẻ vang từ Liên chi Cơ quan Trung ương đến Đảng bộ các cơ quan Chính - Dân - Đảng Trung ương, gắn với lịch sử phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương không ngừng lớn mạnh, trưởng thành vững chắc về mọi mặt. Từ một cơ sở đảng được thành lập trong khói lửa chiến tranh của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giữa chiến khu Việt Bắc, đến nay, Đảng bộ Khối đã có 61 đảng bộ trực thuộc với gần 8 vạn đảng viên, sinh hoạt ở 5.735 chi bộ ở trong nước và nước ngoài. Lớp lớp cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ vượt qua mọi khó khăn, thử thách cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tạo sự chuyển biến quan trọng và toàn diện trên các mặt công tác:

Thứ nhất, công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, đồng bộ và ngày càng hiệu quả.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tập trung quán triệt, nghiên cứu, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành những chương trình, kế hoạch thực hiện; đồng thời, ban hành nghị quyết chuyên đề đối với những vấn đề cốt yếu, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Tiến hành tổng kết thực tiễn và lựa chọn những khâu đột phá để tổ chức thực hiện, như: Nâng cao chất lượng chi bộ; tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; đổi mới công tác tư tưởng, phương thức học tập nghị quyết của Đảng, công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng… Công tác chính trị, tư tưởng được coi trọng và có nhiều đổi mới đã góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị; xây dựng Đảng về đạo đức được quan tâm, chú trọng, đề cao việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp, cán bộ giữ cương vị càng cao càng phải tiên phong, gương mẫu. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn cấp ủy và tổ chức đảng, công tác quản lý, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả, gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu các cấp với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chất lượng từng bước được nâng lên, kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phòng ngừa với xử lý vi phạm kỷ luật. Phương pháp, quy trình, kỹ năng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được cải tiến, đổi mới theo hướng chặt chẽ, bài bản, khoa học hơn; trong đó, tập trung vào các cơ chế, biện pháp chủ động phát hiện sớm, phòng ngừa, ngăn chặn từ xa khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều khiếu kiện kéo dài. Chú trọng việc tự kiểm tra, tự giám sát, kịp thời phát hiện từ nội bộ. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm, chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Thứ hai, phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp ngày càng được đổi mới, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Quan hệ công tác giữa Đảng ủy Khối với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các cơ quan Trung ương được quan tâm, tăng cường, phối hợp chặt chẽ. Trong đó, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và các nghị quyết chuyên đề của Trung ương. Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy, thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Việc phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong các nhiệm kỳ vừa qua đã góp phần bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của cấp ủy, chính quyền các cấp, bảo đảm tốt mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm; đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực triển khai công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách và biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh các đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ ba, thực hiện nghiêm các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Khối đã triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, có nhiều sáng tạo, nhiều mô hình hay với nhiều tấm gương điển hình tiên tiến... góp phần tiếp sức, cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Trung ương đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trong toàn Đảng bộ Khối; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được tăng cường, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; từ đó, góp phần thúc đẩy xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt công tác; củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên ở các cơ quan Trung ương.

Các đảng ủy trực thuộc xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch thực hiện và tiến hành bổ sung, sửa đổi chuẩn mực đạo đức của đảng ủy; phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sửa đổi, bổ sung chuẩn mực đạo đức của ngành, cơ quan, đơn vị; xây dựng văn hóa chính trị, văn hóa công sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay được quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể trao bằng khen tặng các đơn vị xuất sắc tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương_Ảnh: TTXVN

Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ; kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội trước các sự kiện, vấn đề nảy sinh. Đồng thời, thường xuyên nắm tình hình, tổ chức công tác đối thoại, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từ đó, nhận thức của cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được nâng lên rõ rệt. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng trong Đảng bộ Khối và các đảng ủy trực thuộc được tăng cường và thu được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững quan điểm, lập trường, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thứ năm, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là việc triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực ở cơ quan, đơn vị, như: Kê khai tài sản, thu nhập; trách nhiệm giải trình… Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra và đề nghị kỷ luật nghiêm minh, kịp thời một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, góp phần cảnh báo, răn đe, ngăn ngừa những hành vi sai phạm của cán bộ, đảng viên. Việc thi hành kỷ luật đảng được thực hiện cơ bản bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền và được thực hiện quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Việc cụ thể hóa các quy định và kiểm soát quyền lực của cán bộ, đảng viên, người có chức vụ, quyền hạn, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị được quan tâm, chú trọng.

Thứ sáu, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp theo hướng bám sát cơ sở, chủ động nắm tình hình, chủ động chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc ở cơ sở tiếp tục được quan tâm.

Bám sát tình hình thực tế, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc không ngừng quan tâm, đổi mới cách xây dựng, ban hành nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo; nội dung, phương thức được đổi mới theo phương châm hướng về cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở; tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và những vấn đề phát sinh, chuyên đề lớn theo chỉ đạo của Trung ương. Việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối theo hướng chủ động bám sát, nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở.

Cấp ủy các cấp đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo chương trình, kế hoạch; đồng thời, điều chỉnh, bổ sung và xử lý linh hoạt, kịp thời những công việc đột xuất; phát huy tính chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong công tác; quan tâm tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, nảy sinh từ thực tiễn.

Phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối đã đúc rút những bài học kinh nghiệm quý trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, cụ thể:

Một là, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, phát huy dân chủ; chú trọng công tác cán bộ, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Hai là, phải thực sự coi công tác chính trị, tư tưởng là mặt trận hàng đầu; các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy phải đi đầu trong thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Ba là, chú trọng việc nâng cao chất lượng chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiều nhiệm kỳ. Qua đó, chất lượng chi bộ nói chung và chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng được nâng lên; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt luôn ở mức cao, các kỳ sinh hoạt thường xuyên và chuyên đề đều hơn; vai trò của cấp ủy, bí thư cấp ủy được nâng cao; công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ được đề cao, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, công tác quản lý, phát triển đảng viên được tăng cường, chất lượng đảng viên mới kết nạp ngày càng được nâng lên, công tác thi đua, khen thưởng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được coi trọng và đạt kết quả thiết thực.

Bốn là, đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức đảng phù hợp với đặc thù từng loại hình tổ chức đảng và nhiệm vụ chính trị, đề cao tính chủ động, sáng tạo và hiệu quả trong công tác của từng cấp ủy. Tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động phát hiện vấn đề, kiểm tra và xử lý kịp thời các dấu hiệu vi phạm. Lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, tháo gỡ những khó khăn, bất cập và vướng mắc trong thực tiễn.

Năm là, chủ động phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Với những thành tích và đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ Khối vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, hai lần được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Cơ quan Đảng ủy Khối được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước của Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương; nhiều ban, đơn vị của Đảng ủy Khối được Trung ương tặng cờ thi đua và bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; nhiều đảng bộ, chi bộ, đảng viên đã vinh dự được tặng những phấn thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước… Đây là niềm vinh dự, tự hào, góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn đối với sự nỗ lực, cống hiến không ngừng của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối trong suốt 75 năm phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Tiếp tục phát huy truyền thống, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới

Trong thời gian tới, tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục tạo ra nhiều thuận lợi và cơ hội phát triển; đồng thời, có nhiều khó khăn, phức tạp tác động mạnh đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối. Trong bối cảnh đó, toàn Đảng bộ nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra là: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Để hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đó, cùng với việc thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tiếp nối những truyền thống vẻ vang được hun đúc qua 75 năm, Đảng bộ Khối xác định cần thực hiện tốt những nội dung sau:

Thứ nhất, bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, trước hết tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, sinh hoạt tư tưởng; qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức sâu sắc, thấm nhuần hơn chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng và chế độ.

Thứ hai, tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Phát huy tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách hợp lòng dân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ ba, kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh””; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tăng cường đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, năng lực công tác tốt, thật sự liêm chính và vì dân, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng; tập trung lựa chọn vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để ban hành các nghị quyết chuyên đề và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Đồng thời, tiến hành tổng kết thực tiễn, nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong các cơ quan Trung ương nhằm thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy trực thuộc cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị; chủ động, tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với các đảng đoàn, ban cán sự, thủ trưởng cơ quan để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ, quản lý đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng tác phong công tác khoa học, văn minh, gần dân, kính trọng dân.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất của các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp; thường xuyên đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, ngăn ngừa vi phạm từ khi mới manh nha và kiên quyết xử lý sai phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở.

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7-11-1948 - 7-11-2023), chúng ta có quyền tự hào về bề dày lịch sử, truyền thống yêu nước, đoàn kết, tinh thần cách mạng kiên cường trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước của các thế hệ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối đi trước. Kế tục và phát huy truyền thống cao quý đó, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kiên quyết, kiên trì, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh toàn diện./.