TCCS - Ngày 22-3-2023, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại đã có buổi gặp mặt trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được bổ nhiệm năm 2023.

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cùng 16 đồng chí tân đại sứ, tổng lãnh sự nhiệm kỳ 2023 - 2026, đại diện một số lãnh đạo vụ, đơn vị Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phát biểu tại buổi gặp_Ảnh: Phương Dung

Phát biểu chúc mừng các đồng chí tân đại sứ, tổng lãnh sự được bổ nhiệm làm trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023 - 2026, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, đây là một vinh dự lớn lao, nhưng cũng là trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó; khẳng định các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài có vai trò quan trọng là lực lượng tuyến đầu làm công tác thông tin đối ngoại tại địa bàn ngoài nước, là kênh nhanh nhất, hữu hiệu nhất để truyền tải thông tin trong nước đến với bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trước bối cảnh thế giới, khu vực diễn biến phức tạp và yêu cầu nhiệm vụ về công tác tư tưởng, tuyên truyền, thông tin đối ngoại trong tình hình mới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đại sứ, tổng lãnh sự tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đối ngoại và thông tin đối ngoại. Triển khai tốt các nhiệm vụ, định hướng lớn của công tác đối ngoại đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị Đối ngoại toàn quốc lần thứ nhất (tháng 12-2021) và mới đây là Nghị quyết số 34-NQ/TW, ngày 9-1-2023, của Bộ Chính trị, “Về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng”. Đồng thời, cần nhận thức sâu sắc mục tiêu bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hai là, chủ động cung cấp thông tin, đề xuất tham mưu chủ trương, chính sách đối ngoại, thông tin đối ngoại, góp phần củng cố, đưa quan hệ của Việt Nam với các nước, các đối tác đi vào chiều sâu, có hiệu quả; tiếp thu tinh hoa văn hóa, kinh nghiệm phát triển của các nước, tranh thủ tối đa sức mạnh thời đại, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam, thu hút các nguồn lực ở nước ngoài phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy vai trò cầu nối, chuyển tải các thông tin, tác phẩm, sản phẩm thông tin đối ngoại đến bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, tạo được ấn tượng với cộng đồng dân cư tại nước sở tại; giúp cộng đồng quốc tế hiểu đầy đủ và ủng hộ Việt Nam.

Ba là, tiếp tục phát huy vai trò là kênh thông tin chính thống, trực tiếp, nhanh nhạy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước; đấu tranh phản bác hiệu quả những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị... tạo sự đồng thuận, ủng hộ của chính giới, dư luận và truyền thông các nước, bạn bè quốc tế đối với Việt Nam, nhất là với các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển, đảo của Việt Nam; các vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, đặc biệt khi Việt Nam đang đảm nhận vai trò thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại cùng trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được bổ nhiệm nhiệm kỳ 2023 - 2026_Ảnh: Phương Dung

Bốn là, hỗ trợ các cơ quan truyền thông, báo chí trong nước mở rộng hợp tác quốc tế với các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế, thúc đẩy các phương thức hợp tác truyền thống, chủ động cung cấp, trao đổi thông tin, tích cực quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, tiềm năng phát triển của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Khai thác tối đa việc ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông số, triển khai công tác thông tin đối ngoại qua các nền tảng mạng xã hội... nhằm đem lại hiệu quả và sức lan tỏa cao nhất; giới thiệu và tạo điều kiện để phóng viên nước ngoài đến Việt Nam đưa tin, viết bài, nhất là về các sự kiện chính trị - đối ngoại quan trọng của đất nước. Chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, nắm bắt tình hình, dư luận, nhu cầu thông tin của nhân dân, báo giới nước sở tại về Việt Nam, từ đó tham mưu các phương hướng, giải pháp thông tin đối ngoại phù hợp, hiệu quả.

Năm là, tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác tư tưởng trong tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động của các cơ quan đại diện Việt Nam nói riêng cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước sở tại nói chung. Khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian vừa qua, nỗ lực đoàn kết vượt qua khó khăn, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp ủy đảng. Làm tốt công tác bảo hộ công dân Việt Nam, thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác quốc tế, “tương thân, tương ái”.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu cho biết, các trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023 - 2026 đều là những người có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại, ý chí vững vàng, bề dày chuyên môn tốt, đều đã trải qua các lớp bồi dưỡng chuyên môn và kinh nghiệm làm việc với các địa phương để có thể có những đóng góp thực chất cho công tác đối ngoại nói chung của đất nước. Bám sát đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng cùng ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, các trưởng cơ quan đại diện cần nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp từ Ban Tuyên giáo Trung ương về nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới được triển khai quyết liệt, thông suốt trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và có kết quả tích cực ngay trong năm đầu triển khai./.