Xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

TÔN NGỌC HẠNH
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
06:03, ngày 30-10-2022

TCCS - Với truyền thống “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”, phụ nữ Việt Nam đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối các thế hệ đi trước, phụ nữ Việt Nam ngày nay tiếp tục phát huy các phẩm chất tốt đẹp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực đóng góp vào sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của đất nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt các đại biểu phụ nữ tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10_Ảnh: TTXVN

1- Phụ nữ chiếm 50,2% dân số cả nước, bằng 46,5% lực lượng lao động xã hội(1) và 46% đội ngũ nghiên cứu và phát triển (R&D), chiếm hơn 40% các nhà khoa học ở Việt Nam(2). Phụ nữ Việt Nam ngày càng khẳng định tiềm năng, vai trò và vị thế quan trọng trong gia đình, xã hội. Tỷ lệ phụ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý ngày càng tăng. Tỷ lệ nữ cấp ủy viên các cấp tăng so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt hơn 30%, cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực, đứng đầu trong Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ ở các cơ quan ngang bộ đạt 50%. Nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học tăng lên đáng kể(3). Có thể khẳng định rằng, phụ nữ Việt Nam có mặt trong mọi lĩnh vực, trên mọi địa bàn, chủ động tham gia các hoạt động của đời sống xã hội, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại... Đồng thời, phụ nữ là nhân tố đặc biệt quan trọng trong xây dựng gia đình hạnh phúc; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20-1-2018, của Ban Bí thư, “Về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới” đã xác định nhiệm vụ quan trọng: Xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện đã được Đại hội XIII của Đảng xác định: Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện phải trở thành một mục tiêu của chiến lược phát triển. Đồng thời, Đại hội nhấn mạnh: “Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển; lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững”(4); “Từng bước vươn lên khắc phục các hạn chế của con người Việt Nam; xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại”(5).

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng khẳng định: “Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”(6). Xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế là nội dung đã được khẳng định trong Chiến lược phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035 và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội hoạt động vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động, như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; đồng thời, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ phụ nữ rèn luyện phẩm chất, nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, kỹ năng, góp phần thúc đẩy người phụ nữ phát triển toàn diện(7). Phụ nữ Việt Nam ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình; qua đó, tích cực và chủ động thực hiện quyền công dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Trong giai đoạn 2017 - 2022, hàng triệu phụ nữ cùng nhân dân cả nước đã tham gia bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, tạo nên kết quả đáng khích lệ(8); các hoạt động, phong trào thi đua của các cấp hội trong cả nước cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các mặt(9).

Song song với các hoạt động nâng cao kiến thức, năng lực, kỹ năng hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam còn đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, hợp tác song phương, đa phương nhằm hỗ trợ phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài và góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng. Hình ảnh và vị thế của phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao và được bạn bè quốc tế dành cho nhiều tình cảm tốt đẹp. Nắm bắt được những cơ hội và nhận rõ thách thức do những biến động nhanh chóng, không ngừng của tình hình quốc tế và khu vực, Hội đã kịp thời xây dựng và ban hành Nghị quyết số 18-NQ/BCH, ngày 8-1-2021, về “Hỗ trợ phụ nữ hội nhập đến năm 2030”, đề ra các giải pháp cụ thể để hỗ trợ phụ nữ tích cực, chủ động hơn trong hội nhập quốc tế.

Bằng việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các cấp hội đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động và hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện và từng bước hội nhập quốc tế. Nhiều tấm gương phụ nữ nỗ lực đạt thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội được biểu dương, tôn vinh thông qua các giải thưởng, danh hiệu cao quý đã khẳng định vai trò và sự đóng góp to lớn của phụ nữ, cũng như truyền cảm hứng, khích lệ cho phụ nữ tiếp tục phấn đấu hoàn thiện phẩm chất người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga thăm hỏi, động viên các nữ cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc ở Bentiu_Ảnh: Tư liệu

2- Trong thời gian tới, tình hình quốc tế, trong nước với nhiều cơ hội và thách thức đan xen có tác động lớn tới đời sống và sự phát triển của phụ nữ. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển; công nghệ số phát triển mạnh mẽ; thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu trong nỗ lực của các quốc gia và cộng đồng quốc tế, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Ở trong nước, các thành tựu kinh tế - xã hội sau hơn 35 năm đổi mới tiếp tục tạo tiền đề nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế; tinh thần đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc ngày càng được khơi dậy mạnh mẽ. Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương. Việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã tạo ra những cơ hội tốt hơn cho Việt Nam tham gia nền kinh tế quốc tế. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tạo nhiều việc làm với thu nhập cao hơn cho lao động, trong đó có lao động nữ. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng đã khơi dậy tiềm năng sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Xu hướng dân chủ hóa mọi hoạt động của đời sống xã hội ngày càng mạnh mẽ; dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện ngày càng được mở rộng, vừa tạo điều kiện, vừa thúc đẩy phụ nữ nâng cao trình độ dân trí, nhận thức chính trị, trách nhiệm công dân. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đều hướng tới tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới.

Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề xã hội có ảnh hưởng tiêu cực đến phụ nữ cần tiếp tục phải nhận diện rõ và giải quyết kịp thời, như đói nghèo, biến đổi khí hậu, thay đổi chức năng gia đình; bạo lực gia đình, tệ nạn ma túy, mại dâm, lây nhiễm HIV/AIDS, các vụ, việc xâm hại, bạo lực với phụ nữ, trẻ em ngày càng tinh vi, phức tạp, nghiêm trọng; sự gia tăng các loại tội phạm mới, tội phạm công nghệ cao đang đe dọa đến sự an toàn của phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt, ở trong nước đã xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ do đại dịch COVID-19 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây ra; tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa tăng mạnh; biến đổi khí hậu gay gắt, phức tạp; xu hướng già hóa dân số; bất bình đẳng giới còn tồn tại. Bối cảnh đó sẽ tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống và sự phát triển toàn diện của phụ nữ.

Để thực hiện được các mục tiêu phát triển đất nước trong thời gian tới, Đảng cần tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tiềm năng của các giới, các tầng lớp; trong đó, phụ nữ luôn có vai trò rất quan trọng. Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” nhằm hỗ trợ, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ nỗ lực, chủ động rèn luyện các phẩm chất với các giá trị cốt lõi: Có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước, với mục đích phát huy mạnh mẽ tinh thần nỗ lực vươn lên, khát vọng cống hiến tài năng, trí tuệ và công sức của các lực lượng phụ nữ Việt Nam, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước nhanh, bền vững. Cùng với việc phát động các phong trào thi đua, trong thời gian tới, các cấp hội phụ nữ cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt việc hỗ trợ phụ nữ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, cụ thể như sau:

Một là, tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giáo dục phẩm chất, đạo đức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí vươn lên cùng khát vọng bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước hùng cường; vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”.

Hai là, khuyến khích các tầng lớp phụ nữ chủ động học tập, nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Xây dựng và triển khai Chương trình hỗ trợ một triệu phụ nữ nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận Chính phủ số. Thông qua các hoạt động xây dựng xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài, khuyến khích hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng, giúp phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng về mọi mặt; chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin, ngoại ngữ; đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu của khoa học - công nghệ hiện đại.

Ba là, giáo dục cho phụ nữ về thẩm mỹ, kỹ năng sống, rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần; vận động, hỗ trợ phụ nữ chăm sóc sức khỏe. Lồng ghép các nội dung về giáo dục thẩm mỹ, kỹ năng sống cho phụ nữ trong hoạt động của các cấp hội; tiếp tục vận động phụ nữ duy trì thực hiện phong trào “Mỗi phụ nữ lựa chọn một hình thức văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao quần chúng phù hợp để rèn luyện sức khỏe”; vận động phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe lành mạnh, phù hợp.

Bốn là, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, nhất là phụ nữ lãnh đạo, quản lý, nữ trí thức, nữ văn nghệ sĩ, nữ doanh nhân, phụ nữ tài năng trên các lĩnh vực. Tổ chức các diễn đàn, hoạt động tham vấn thu hút sự tham gia của các tầng lớp phụ nữ, đặc biệt là các nhóm phụ nữ lãnh đạo, doanh nhân, chuyên gia, nghệ nhân vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hội và phong trào phụ nữ; tổ chức các hoạt động phát hiện, biểu dương, tôn vinh các phụ nữ tài năng trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự lan tỏa tấm gương phụ nữ Việt Nam ngày càng sâu rộng trong xã hội.

Năm là, hỗ trợ nhóm phụ nữ đặc thù, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ ở miền núi, biên giới, hải đảo. Nghiên cứu, đề xuất chính sách an sinh, chương trình, đề án hỗ trợ phụ nữ khuyết tật, cao tuổi, lao động nữ di cư; hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để phụ nữ khuyết tật tiếp cận, tham gia các phong trào, các cuộc vận động, đề án, các chương trình, hoạt động của hội và tiếp cận các dịch vụ xã hội. Tiếp tục triển khai Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương; thực hiện Dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” giai đoạn 2021- 2025, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.

Trao truyền các giá trị văn hóa cho thế hệ mai sau_Nguồn: baoquangninh.com.vn

Sáu là, chủ động, tích cực hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế theo hướng phát huy thế mạnh của các nhóm phụ nữ và tổ chức hội; kết nối, vận động phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài cùng giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa, nâng cao tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, hướng về cội nguồn, quê hương, đất nước; định hướng các cấp hội phát huy thế mạnh của các nhóm phụ nữ Việt Nam ở trong và ngoài nước, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; tăng cường quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước, người phụ nữ Việt Nam và tổ chức hội; kết nối giao thương, vận động nữ doanh nhân, trí thức ủng hộ nguồn lực tổ chức các hoạt động cho phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới.

Với quan điểm “Lấy phát huy và kế thừa truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết của phụ nữ, đồng thời chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, đồng hành giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ là nhiệm vụ xuyên suốt; lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ là mục tiêu”, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt chính trị trong công tác phụ nữ, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, mà ở đó những giá trị, những phẩm chất có sự kế thừa, phát huy và bồi đắp sao cho vừa phù hợp với đạo lý truyền thống dân tộc, vừa đáp ứng những yêu cầu của thời đại đang đặt ra.

Thực tế cho thấy, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới là một quá trình lâu dài, cần thực hiện kiên trì với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp. Trước hết, bản thân người phụ nữ phải tự ý thức học hỏi, chủ động vươn lên, trau dồi vốn văn hóa, vốn tri thức của mình. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cho rằng, sự tiến bộ của phụ nữ phụ thuộc vào nhiều yếu tố; ngoài sự quan tâm của Đảng, Chính phủ thì một nhân tố có ý nghĩa quyết định chính là mỗi phụ nữ và cả giới phụ nữ phải nỗ lực tự vươn lên, khẳng định mình. Thực tế cũng đã minh chứng, học tập là “chìa khóa” để người phụ nữ mở cánh cửa hội nhập với xã hội, vươn ra thế giới. Bên cạnh đó, cần phải nâng cao nhận thức của toàn xã hội về bình đẳng giới, về vai trò của phụ nữ trong phát triển; tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, phụ nữ, gia đình và trẻ em; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người phụ nữ, thực hiện sứ mệnh xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, góp phần vào sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước./.

-------------

(1) Xem: “Thông cáo báo chí tình hình lao động việc làm quý IV năm 2021 và chỉ số phát triển con người Việt Nam 2016 - 2020”, ngày 6-1-2022, https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2022/01/thong-cao-bao-chi-tinh-hinh-lao-dong-viec-lam-quy-iv-nam-2021-va-chi-so-phat-trien-con-nguoi-viet-nam-2016-2020
(2) Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Đề tài nghiên cứu cấp Bộ: Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của phụ nữ nông dân ở Việt Nam, năm 2021
(3) Xem: “Phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”, ngày 11-3-2022, https://baochinhphu.vn/phat-bieu-cua-thu-tuong-pham-minh-chinh-tai-dai-hoi-dai-bieu-phu-nu-toan-quoc-lan-thu-xiii-102220311104849752.htm
(4), (5), (6) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 215 - 216, 143, 169
(7) Đến cuối nhiệm kỳ, trên 19.000 cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến được tuyên truyền, biểu dương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.
(8) Kết quả kỳ bầu cử Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV là 30,26% (cao hơn 3,54% so với nhiệm kỳ trước và vượt chỉ tiêu 30%); đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh với tỷ lệ nữ là 29%, cấp huyện tỷ lệ nữ chiếm 29,2%, cấp xã đạt tỷ lệ 28,98%; 35 tỉnh, thành phố có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV đạt trên 30%.
(9) Các cấp hội tham mưu tổ chức 700 cuộc đối thoại với cấp ủy, chính quyền các cấp đề xuất trên 600 chính sách; giám sát gần 6 nghìn chính sách; góp ý và phản biện xã hội vào trên 33 nghìn dự thảo văn bản. Hội đã hỗ trợ gần 13 triệu gia đình hội viên phụ nữ đạt tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”. Gần 12 nghìn mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ tham gia quản lý được Hội hỗ trợ thành lập. Hỗ trợ thành lập mới gần 800 hợp tác xã. Gần 164 nghìn tỷ đồng hỗ trợ gần 73 nghìn phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. 87 nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ được nâng cao năng lực về thương mại điện tử. Gần 482 tỷ đồng ủng hộ cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19. 255 xã được nhận hỗ trợ từ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với tổng nguồn lực huy động hỗ trợ gần 210 tỷ đồng (từ năm 2018 đến nay). Trên 118 nghìn mô hình vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội được xây dựng và nhân rộng. Hơn 25 triệu hội viên, phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật, về giáo dục làm cha mẹ, an toàn thực phẩm và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do Hội phát động từ tháng 11-2021 đã vận động, kết nối, hỗ trợ, đỡ đầu cho 11.052 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có hơn 2.000 trẻ em mồ côi do COVID-19; tổng số tiền, quà vận động qua các kênh trên địa bàn cả nước đạt trên 43 tỷ đồng.