TCCS - Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ và là trách nhiệm của toàn Đảng, trước hết là của các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể đảng viên. Hiện nay, diễn biến của tình hình trong nước và quốc tế đang đặt ra cho công tác này những yêu cầu, nhiệm vụ mới, đòi hỏi phải có các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Tỉnh ủy Quảng Ninh triển khai tập huấn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ_Ảnh:  baoquangninh.com.vn

Yêu cầu đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay

Tình hình khu vực và quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường đã và đang tác động tiêu cực tới Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là về chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh. Các thế lực thù địch, phản động ở trong nước và nước ngoài ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, tác động tiêu cực đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, với âm mưu gây mất đoàn kết trong nội bộ Đảng, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Các thế lực thù địch ở nước ngoài công khai ủng hộ, nuôi dưỡng các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị ở trong nước nhằm xây dựng “lực lượng đối lập”; núp dưới chiêu bài “bảo vệ dân chủ, nhân quyền”, “bảo vệ tự do tôn giáo”, “bảo vệ tự do ngôn luận” để tìm mọi cách xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo, vu khống các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây chia rẽ trong nội bộ Đảng. Chúng dùng nhiều thủ đoạn mới, tinh vi nhằm thâm nhập nội bộ, thu thập thông tin nội bộ, bí mật nhà nước,... Trong khi đó, một số cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, còn diễn biến phức tạp,... Những thách thức, nguy cơ gây mất ổn định chính trị - xã hội nêu trên đặt ra cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ những yêu cầu mới:

Một là, công tác bảo vệ chính trị nội bộ phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy; thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy và người đứng đầu phải thật sự quan tâm, nhận thức đúng vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xác định đúng trọng tâm của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác rà soát, thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên phải được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, quán triệt quan điểm, phương châm, nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm thận trọng, khách quan, toàn diện, chính xác, thống nhất trong hoàn cảnh lịch sử - cụ thể; không nhận thức giản đơn, vận dụng tùy tiện hoặc máy móc, thành kiến; trực tiếp góp phần bảo đảm trong sạch nội bộ nhưng không để cán bộ, đảng viên bị oan sai, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Hai là, tích cực, chủ động phòng ngừa là chính, kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm về chính trị nội bộ. Nội dung cơ bản của công tác bảo vệ chính trị nội bộ là các hoạt động phòng ngừa, phát hiện, giải quyết đối với những vụ, việc, hiện tượng, hành vi gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến nền tảng tư tưởng, mục đích, lý tưởng, uy tín, vị thế chính trị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động, sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch về chính trị trong nội bộ của Đảng, của hệ thống chính trị.

Ba là, coi trọng công tác nắm tình hình chính trị nội bộ, nhất là những vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên. Kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lệch lạc, trái với đường lối, quan điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; dựa vào nhân dân, đề cao cảnh giác, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động nhằm phá hoại nội bộ Ðảng.

Nhiệm vụ mới đặt ra cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Chỉ huy Sư đoàn 3, Quân khu 1 gặp gỡ, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ_Ảnh: baoquankhu1.vn

Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay là bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; bảo vệ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ cán bộ, đảng viên về mặt chính trị. Gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”(1). Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế sâu rộng, nhiều vấn đề mang tính toàn cầu,... đang đặt ra cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ những nhiệm vụ mới, trọng tâm là: 1- Tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về quan điểm, nội dung, phương hướng, nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên; 2- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; 3- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ; thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ trong từng khâu theo phân cấp quản lý cán bộ; xác minh và có kết luận của cấp ủy có thẩm quyền những trường hợp có vấn đề về chính trị hoặc có quan hệ chính trị phức tạp; 4- Tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài và có quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân người nước ngoài. Thực hiện tốt công tác quản lý, đồng thời có biện pháp bảo vệ cán bộ, đảng viên, lưu học sinh có liên quan đến yếu tố nước ngoài, hiện đang công tác, học tập, nghiên cứu, lao động ở nước ngoài, không để các thế lực thù địch, các cơ quan đặc biệt nước ngoài móc nối, mua chuộc, lôi kéo; 5- Rà soát chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý, sử dụng phù hợp đối với những trường hợp có vấn đề về chính trị; việc rà soát phải được thực hiện một cách công tâm, khách quan, đánh giá đúng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; về mức độ tin cậy chính trị và sự tín nhiệm của nhân dân; 6- Kiện toàn tổ chức bộ máy của bộ phận bảo vệ chính trị nội bộ các cấp theo hướng tăng thẩm quyền, trách nhiệm trong việc theo dõi, quản lý cán bộ, đảng viên, bảo đảm đủ năng lực tham mưu giúp cấp ủy xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến chính trị nội bộ.

Một số kết quả, hạn chế và giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, tình hình đất nước cơ bản ổn định, có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Đại đa số cán bộ, đảng viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đạt được nhiều kết quả: 1- Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy và cán bộ, đảng viên về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; 2- Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động nhằm móc nối, mua chuộc, lôi kéo, phá hoại sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; 3- Công tác thẩm tra, xác minh và thẩm định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên từ khâu tuyển chọn, sử dụng, quy hoạch đến đề bạt, bổ nhiệm được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, có hệ thống, bảo đảm chặt chẽ quy trình, giữ vững nguyên tắc công tác cán bộ của Đảng và công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; các cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ đã thẩm tra, xác minh và kết luận các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm tiêu chuẩn chính trị, đề nghị cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý thích hợp; 4- Công tác rà soát tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên chủ động hơn và kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm tiêu chuẩn chính trị để ngăn ngừa, xử lý; một số trường hợp cán bộ, đảng viên sau khi có kết luận vi phạm nghiêm trọng đã được đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ chủ chốt, ra khỏi cấp ủy hoặc không cơ cấu vào cấp ủy khóa mới...; 5- Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được chỉ đạo kịp thời, triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, đồng thuận trong nhân dân, tạo không khí phấn khởi, an tâm trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; 6- Sự phối hợp thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ giữa các cơ quan liên quan ngày càng được thực hiện thống nhất, toàn diện và đồng bộ.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ chính trị nội bộ còn một số hạn chế sau: 1- Một số cấp ủy và người đứng đầu chưa thật sự quan tâm, chưa nhận thức đúng vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nhận thức, năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở các cấp còn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; 2- Hệ thống chính trị cơ sở ở một số nơi còn yếu kém, nhất là khu vực nông thôn; chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; có nơi cấp ủy, chính quyền mất đoàn kết, sai phạm nghiêm trọng, kéo dài trong quản lý đất đai; sức chiến đấu của hệ thống chính trị cơ sở suy giảm, tổ chức đoàn thể hoạt động kém hiệu quả; 3- Chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ còn chậm được cụ thể hóa, chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn. Một số lĩnh vực chưa hoặc không được quy định cụ thể nên gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, quản lý, như cơ chế, quy định về quản lý, bảo vệ cán bộ, đảng viên, lưu học sinh, người lao động Việt Nam ở nước ngoài; quy định, chế tài và kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên trên mạng xã hội; 4- Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm của một số cấp ủy, tổ chức đảng đối với những đảng viên có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chưa kịp thời, thiếu kiên quyết dẫn đến xuất hiện tư tưởng băn khoăn, thiếu tin tưởng trong cán bộ, đảng viên; 5- Trong công tác quản lý báo chí, xuất bản có thời điểm thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến tình trạng báo chí, truyền thông đưa tin sai sự thật; việc định hướng thông tin, dư luận xã hội nhiều lúc, nhiều nơi còn bị động, lúng túng, nhất là trên không gian mạng. Công tác đấu tranh và phối hợp đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch vẫn chưa kịp thời, còn chạy theo vụ, việc; chưa huy động được sự tham gia, vào cuộc thường xuyên của cơ quan chức năng, các nhà khoa học và những người có uy tín trong xã hội.

Trong những năm tới, yêu cầu và nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trọng tâm là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII. Để nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, cần phải thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác giáo dục chính trị, nhất là về chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của mỗi cán bộ, đảng viên; nâng cao nhận thức về vai trò và nhiệm vụ của công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với đội ngũ cấp ủy và tổ chức đảng các cấp. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, như Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019, của Bộ Chính trị, “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18-10-2019, của Ban Tổ chức Trung ương, về “Một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18-8-2014, của Bộ Chính trị, về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23-9-2019, của Bộ Chính trị, “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”. Đồng thời, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm,...

Thứ hai, thường xuyên thực hiện tốt công tác rà soát chính trị nội bộ bảo đảm kịp thời phát hiện, có biện pháp phù hợp trong xử lý, sử dụng cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị. Rà soát, thẩm tra, thẩm định kỹ lưỡng các tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, năng lực, uy tín của nhân sự theo quy định (nhất là Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28-2-2018, của Bộ Chính trị, về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW, ngày 12-9-2019, của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 126-QĐ/TW). Làm tốt các mặt công tác, như quản lý cán bộ, đảng viên; tuyển chọn, đào tạo, quy hoạch cán bộ; đánh giá, luân chuyển, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ. Tất cả các trường hợp cán bộ, đảng viên khi được bổ nhiệm, luân chuyển, điều động... phải được thẩm định về tiêu chuẩn chính trị. Trường hợp có vấn đề về chính trị, phải được thẩm tra, xác minh và có kết luận của cấp ủy có thẩm quyền. Xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Đối với nhân sự công tác ở một số địa bàn, lĩnh vực liên quan đến quản lý kinh tế, tài chính, đất đai, tài nguyên... hoặc đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan chức năng nhưng chưa kết luận thì ngoài việc giao các cơ quan chức năng tham gia thẩm định theo quy định, ban thường vụ cấp ủy cần căn cứ vào tình hình thực tế để chỉ đạo gửi lấy ý kiến thẩm tra, xác minh của các cơ quan chức năng liên quan (công an, nội chính, thanh tra, cấp trên trực tiếp đối với ngành dọc hoặc tài chính, kiểm toán, thuế...) cho phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

Thứ ba, tiếp tục xem xét, giải quyết tốt những vấn đề, những vụ, việc chính trị. Nắm bắt tình hình chính trị nội bộ và những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để nắm tình hình và giải quyết những vụ, việc mới phát sinh; nắm diễn biến về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là ở những cơ quan, tổ chức, địa phương có đơn, thư tố cáo, khiếu kiện kéo dài, gây mất đoàn kết nội bộ. Quá trình giải quyết phải dựa trên những tài liệu, chứng cứ khách quan, tin cậy, khoa học, không suy diễn chủ quan dẫn đến xem xét tràn lan, vô nguyên tắc. Kết quả giải quyết phải tạo ra được sự đồng thuận cao trong nội bộ Đảng và ngoài xã hội. Cần giải quyết kịp thời, chính xác những trường hợp khiếu nại, tố cáo liên quan đến tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên.

Thứ tư, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ”(2). Để thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay, các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trước hết cần chuyển mạnh trọng tâm của công tác bảo vệ chính trị nội bộ sang nắm và giải quyết những vấn đề chính trị hiện nay để đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn mới.

Thứ năm, đẩy mạnh hoạt động phối hợp với các cơ quan chức năng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Quyết định số 140-QĐ/TW, ngày 8-8-2018, của Ban Bí thư. Khắc phục những hạn chế trong công tác phối hợp hiện nay, bảo đảm công tác phối hợp phải thiết thực, hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu của công tác quản lý cán bộ, đảng viên, thực hiện phương châm chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ mình là chính. Tăng cường các biện pháp nắm tình hình, chủ động nắm tình hình từ xa, từ cơ sở; nắm tình hình dư luận trong các tầng lớp xã hội, tư tưởng quần chúng nhân dân; phát hiện, ngăn chặn việc phát tán các tài liệu phát tán, gây rối nội bộ trong thời gian diễn ra đại hội. Khắc phục sơ hở, không để lộ, lọt thông tin nội bộ dễ bị các thế lực thù địch chống phá. Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung rà soát, đánh giá các điểm nóng, địa bàn phức tạp về dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện, đình công, lãn công, mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ..., có phương án chủ động giải quyết dứt điểm, kịp thời ngay tại cơ sở. Với các điểm nóng, phức tạp cần có phương án kiềm chế, phong tỏa, không để các đối tượng lợi dụng xuyên tạc, kích động, ảnh hưởng tới tiến trình đại hội; bảo đảm tuyệt đối an toàn địa bàn, mục tiêu trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Thứ sáu, đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ. Báo chí phải thực sự là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội, là diễn đàn của nhân dân, cung cấp thông tin, định hướng dư luận; cấp ủy các cấp xem xét, xử lý số đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm, kỷ luật phát ngôn. Các cơ quan chức năng chủ trì định hướng các hoạt động tuyên truyền về đại hội đảng, tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ quan báo chí, truyền thông, có biện pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt là trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ bảy, củng cố, kiện toàn cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ các cấp theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Kiện toàn cả về tổ chức, bộ máy, cán bộ, nội dung, phương thức hoạt động, quy chế làm việc và bảo đảm điều kiện vật chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ theo hướng tăng thẩm quyền, trách nhiệm và quyền hạn trong việc theo dõi, quản lý cán bộ, đảng viên, bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đảng trong công tác này.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Đặc điểm, tình hình hiện nay, nhất là yêu cầu góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đang đặt ra cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ những yêu cầu và nhiệm vụ mới, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức, đơn vị phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ./.