TCCS - Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị lãnh đạo mọi mặt hoạt động ở cơ sở. Sự vững mạnh của các tổ chức cơ sở đảng là điều kiện bảo đảm cho sự vững mạnh của toàn Đảng. Vì vậy, Huyện ủy Thanh Trì xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là cơ sở vững chắc bảo đảm cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự tiên phong gương mẫu - Những kết quả đáng ghi nhận

Với nhận thức sâu sắc, quán triệt xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đặt ra mục tiêu “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Nghị quyết cũng xác định nhiệm vụ chủ yếu phải triển khai thực hiện để đạt mục tiêu trên là “Tiếp tục đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ huyện thực sự trong sạch, vững mạnh. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, tạo chuyển biến tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; thực hiện tốt khâu đột phá về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ công chức đủ phẩm chất năng lực, uy tín, gắn bó mật thiết với dân...”.

Chú trọng xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt chi bộ. Huyện ủy đã ban hành, tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án số 14-ĐA/HU về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ huyện Thanh Trì trong tình hình mới”. Cấp ủy các cấp luôn thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong lãnh đạo, chỉ đạo và sinh hoạt đảng. Các chi bộ duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt, chủ động áp dụng hình thức phù hợp trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm theo đúng quy định, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt trung bình đạt từ 96% - 98%. Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý được thực hiện nghiêm túc. Hằng năm, các tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ từ 97,67% đến 100%; đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ từ 92,27% đến 93,34%.


Hiện nay, Đảng bộ huyện Thanh Trì có 43 tổ chức cơ sở đảng (trong đó: 16 đảng bộ xã, thị trấn, 2 đảng bộ lực lượng vũ trang, 19 chi đảng bộ khối hành chính sự nghiệp, 6 đảng bộ khối doanh nghiệp) với 12.313 đảng viên.

Huyện ủy Thanh Trì chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc, thường xuyên định kỳ việc tự rà soát, đề xuất phương hướng để kịp thời củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém theo Nghị quyết số 15-NQ/TU, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU, về “Nội dung củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội”. Chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án số 02-ĐA/HU, ngày 15-11-2021, của Ban Thường vụ Huyện ủy, về “Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ xã Tả Thanh Oai theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội”; đến nay, các đơn vị đều đã hoàn thành việc củng cố các tổ chức đảng, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ. Đảng bộ xã Tả Thanh Oai đã được thành phố đưa ra khỏi diện theo dõi cần củng cố.

Công tác phát triển đảng viên mới, trao tặng huy hiệu đảng, thực hiện nghiệp vụ công tác đảng được chú trọng, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kết nạp 692 đảng viên mới; tiếp nhận sinh hoạt đảng 1.181 đảng viên; chuyển sinh hoạt đảng cho 880 đồng chí; công nhận chính thức cho 846 đảng viên đủ điều kiện. Hoàn thành việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ 4. Trao huy hiệu đảng cho 1.758 đồng chí bảo đảm trang trọng, đúng quy định. Thành lập mới 6 tổ chức đảng ngoài khu vực nhà nước, hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao. Tổ chức kiểm tra đối soát, quản lý danh sách, hồ sơ đảng viên đối khớp dữ liệu trên phần mềm Cơ sở dữ liệu 3.0 Đảng bộ huyện, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế tại các chi bộ, đảng bộ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tác nghiệp về công tác tổ chức xây dựng Đảng, triển khai và ứng dụng phần mềm “Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng tháng”; “Điều hành, tác nghiệp, quản lý đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội”; “Sổ tay điện tử đảng viên”, nhằm tăng cường công tác quản lý đảng viên, cải cách thủ tục hành chính,...

Công tác cán bộ là khâu đột phá, được tập trung chỉ đạo có nhiều đổi mới, sáng tạo, mang lại kết quả cao. Các khâu trong công tác cán bộ được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Triển khai quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị huyện trên phần mềm từ tháng 1-2022, đạt 100%. Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm được các cấp ủy tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm mục đích, yêu cầu theo đúng quy định. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm  đạt từ 97,67% đến 100%; tỷ lệ đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 92,27% đến 93,34%. Công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt của Huyện ủy, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng; các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 được thực hiện bảo đảm đúng quy trình, quy định, phát huy dân chủ, công khai minh bạch. Triển khai quy trình công tác cán bộ nghiêm túc, kịp thời kiện toàn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,... các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành đối với 281 đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Đẩy mạnh thực hiện công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác gắn với sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo Nghị quyết số 04-NQ/TU, Quy định số 07-QĐ/TU của Thành ủy, Đề án số 04-ĐA/HU của Huyện ủy,... đã triển khai thực hiện 3 đợt với 71 đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, công tâm, khách quan, góp phần tạo động lực mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của huyện và cơ sở.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được chú trọng, đổi mới, cải tiến phương pháp và nâng cao chất lượng giảng dạy. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện đã tổ chức 258 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho 44.211 lượt học viên tham dự, hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch hằng năm. 100% đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý có trình độ chuyên môn đại học và trung cấp lý luận chính trị trở lên. Các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thường xuyên, đạt kết quả tốt.

Một số nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực. Làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình cơ sở; định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm; khắc phục khuyết điểm, hạn chế. Tăng cường phân cấp, thực hiện tốt Quy chế làm việc của Huyện ủy và các cấp ủy, các quy chế phối hợp giải quyết các công việc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành. Phát huy đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; rõ tiến độ, rõ hiệu quả, sâu sát cơ sở, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở. Thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ hội họp, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Công tác cải cách hành chính trong hoạt động của các tổ chức đảng phải được tiếp tục quán triệt và thực hiện thường xuyên đồng thời nâng lên một bước về chất lượng.

Chỉ đạo các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở thực hiện hiệu quả chủ đề công tác hằng năm của thành phố Hà Nội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; xây dựng hệ thống chính trị huyện tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện quyết liệt việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm.

Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, của Đảng ủy Khối doanh nghiệp huyện đối với các tổ chức đảng tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách các tổ chức cơ sở đảng khối doanh nghiệp, các đảng bộ phường có tổ chức đảng tại doanh nghiệp dự sinh hoạt chi bộ để theo dõi, nắm tình hình, định hướng các hoạt động, kịp thời có ý kiến chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc.

Từng bước để chủ doanh nghiệp thấy được vai trò của tổ chức đảng trong việc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, cùng hướng tới sự phát triển của doanh nghiệp, nâng cao doanh thu, lợi nhuận và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp và người lao động.

Thứ ba, tăng cường giám sát, phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Ðồng thời, chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ðảng, việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào những vị trí, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm. Tập trung hướng dẫn một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế về công tác kiểm tra, giám sát.

Chú trọng nâng cao nhận thức của các cấp ủy cơ sở về công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm kiện toàn kịp thời đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát từ huyện tới cơ sở. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là cập nhật đầy đủ các văn bản, quy định mới của Trung ương, Thành ủy Hà Nội.

Gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cơ sở với kết quả thi đua của đơn vị, kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; sắp xếp, bố trí những cán bộ năng lực yếu kém, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ tư, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo đối với công tác vận động quần chúng, phát huy tốt vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân; mở rộng dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên cơ sở thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở và Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện công tác dân vận, đặc biệt là việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận, thực hành dân chủ ở cơ sở, việc giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tăng cường phối hợp thường xuyên giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận. Nâng cao chất lượng công tác dân vận của chính quyền các cấp. Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.