TCCS - Ngày 13-3-2024, Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được tổ chức tại nhà Quốc hội.  

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đồng chủ trì hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đồng chủ trì hội nghị_Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho rằng, 5 năm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai đầy đủ, hiệu quả, trách nhiệm của mỗi bên được ghi trong Quy chế phối hợp. Hai bên phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân kịp thời, bài bản, chất lượng hơn, góp phần phát huy dân chủ, tạo đồng thuận xã hội cao hơn, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Hầu hết các cuộc giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã có sáng kiến lập pháp, tạo được cơ sở pháp lý, góp phần vào thành công trong phòng, chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Quốc hội thực sự coi trọng, lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân. Hằng tháng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn về công tác dân nguyện, có ý kiến chỉ đạo kịp thời; đưa nội dung giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân ra thảo luận và ban hành nghị quyết - đây là điểm mới, rất đáng trân trọng.

Toàn cảnh hội nghị_Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên đã luôn quán triệt sâu sắc quan điểm của Đại hội XIII của Đảng về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện hiệu quả cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt" và phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Mặt trận Tổ quốc đã có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, đẩy mạnh thực hành dân chủ ở cơ sở, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai cơ quan tiếp tục tăng cường phối hợp trong việc củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hai bên quán triệt sâu sắc chủ trương "Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đường lối chiến lược quan trọng, xuyên suốt của Đảng; nguồn sức mạnh to lớn, nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trao bức tranh Bác Hồ tặng Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam_Ảnh: TTXVN

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong các hoạt động giám sát; xác định đúng, trúng các nội dung để đưa vào chương trình giám sát năm 2025 của mỗi bên; phân công đại diện tham gia hoạt động giám sát theo chương trình giám sát của mỗi bên. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và hội đồng nhân dân; đề nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với kinh nghiệm thực tiễn góp ý tích cực để Quốc hội hoàn thiện dự thảo luật bảo đảm chất lượng, khả thi, giải quyết được các vấn đề vướng mắc./.

Hà Phương (tổng hợp)