Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay

GS, TS Bùi Quang Thanh

Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam

TCCS - Những biến đổi văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng những năm gần đây cho thấy, văn hóa là lĩnh vực hết sức nhạy cảm, sẽ cho thấy những “phản ứng” sớm trước các tác động, cho dù là tích cực hay tiêu cực. Môi trường văn hóa là môi trường hình thành đạo đức, nhân cách con người, hình thành các mối quan hệ, từ phạm vi gia đình đến nhà trường và ngoài xã hội. Do đó, xây tạo môi trường văn hóa lành mạnh là tạo điều kiện cho phát triển bền vững.

Nhận thức và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn trong quá trình đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (Kỳ II)

TS Lê Hải

Tạp chí Cộng sản

Nhận thức và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn trong quá trình đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (Kỳ I)

TS Lê Hải

Tạp chí Cộng sản

Phát huy giá trị văn hóa đạo đức của con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

PGS, TS. DƯƠNG QUANG HIỂN

Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự

Mối quan hệ giữa mục đích và phương pháp thực hiện mục đích của cách mạng Việt Nam qua Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

PGS, TS. NGUYỄN AN LỊCH - TS. NGUYỄN DUY NHIÊN

Đại học Sư phạm Hà Nội