Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong doanh nghiệp nhà nước, góp phần bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Đặng Trần Hiếu
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam
07:27, ngày 28-10-2023

1. Bối cảnh mới và yêu cầu tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong doanh nghiệp nhà nước hiện nay

Công tác chính trị, tư tưởng là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng và luôn được Đảng ta hết sức quan tâm, chú trọng kể từ khi ra đời đến nay. Trước những điều kiện phát triển mới của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh yêu cầu: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”(1); công tác chính trị, tư tưởng được đưa lên đầu tiên, trước hết và là một trong những trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở mọi cơ quan, đơn vị, tổ chức, trong đó có doanh nghiệp nhà nước.

Doanh nghiệp nhà nước là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Doanh nghiệp nhà nước được Đại hội XIII của Đảng xác định là “một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước”(2) và là một “công cụ, lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước ổn định kinh tế vĩ mô, định hướng, điều tiết, dẫn dắt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục các khuyết tật của cơ chế thị trường”(3). Doanh nghiệp nhà nước tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu, những địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; thực hiện vai trò dẫn dắt phát triển các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác, bảo đảm các doanh nghiệp Việt Nam thật sự trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Chính vì tầm quan trọng như vậy, Đảng đặt ra yêu cầu trong thời gian tới cần: “Tiếp tục phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước…, nhất là trong ngành, lĩnh vực then chốt Nhà nước cần nắm giữ”(4).

Những đoàn xe vận tải xăng dầu của Petrolimex vượt nhiều khó khăn, đưa xăng dầu lên ngàn đến với đồng bào các dân tộc miền Tây Bắc của Tổ quốc_Ảnh: petrolimex.com.vn

Bước vào thời đại mới, các doanh nghiệp nhà nước nói chung và Petrolimex nói riêng phải đối mặt với bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước có nhiều biến động, phức tạp và khó lường; bên cạnh những biến động nhanh chóng, khó dự báo của nền kinh tế thế giới, nhiều xu hướng tư tưởng, quan điểm chính trị khác nhau đã và đang tiếp tục nảy sinh, xuất hiện, tồn tại, đan xen, xâm lấn, tác động vào mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của đất nước. Trong đó, có không ít luồng tư tưởng và quan điểm chính trị trái chiều, phản động, tấn công và làm lung lay niềm tin về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nói chung và đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta nói riêng.

Trên thực tế, xuất hiện ngày càng nhiều đối tượng phản động, thù địch, tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận những tư tưởng kinh tế cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam, với mục đích xóa bỏ nền tảng tư tưởng kinh tế ở Việt Nam, hướng lái nhằm chuyển hóa nền kinh tế nước ta phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa; tập trung công kích và phê phán mô hình kinh tế, tuyên truyền phản động nhằm phá bỏ vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước, xuyên tạc bản chất nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà nước ta đã, đang xây dựng và phát triển… Ngoài ra, các thế lực thù địch còn sử dụng chiến lược “diễn biến hòa bình” khuyến khích lối sống hưởng thụ, hình thức, xa hoa, thực dụng, ưa vật chất trong đời sống xã hội nói chung và nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, điều hành trong các doanh nghiệp nhà nước nói riêng; sử dụng đồng tiền để mua chuộc làm tha hóa một bộ phận cán bộ, đảng viên, tạo ra lối sống thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, từ đó làm mất uy tín đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước(5).

Trước tình hình đó, làm thế nào để thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng trong doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm để các doanh nghiệp nhà nước vừa có những thành tựu đột phá trong sản xuất, kinh doanh mà vẫn luôn tuân thủ sự lãnh đạo chung của Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đóng góp hiệu quả vào mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” là một vấn đề rất lớn, rất khó, nhưng lại có ý nghĩa quan trọng quyết định sự thành công của doanh nghiệp nhà nước nói riêng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung.

2. Vai trò, ý nghĩa của công tác chính trị, tư tưởng trong doanh nghiệp nhà nước và Petrolimex trong bối cảnh mới

Có thể nói, công tác chính trị, tư tưởng trong doanh nghiệp nhà nước và tại Petrolimex có vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng, là gốc rễ quyết định sự tồn tại, hướng đi và phát triển của doanh nghiệp trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Điều này được thể hiện trên các phương diện chủ yếu sau:

Thứ nhất, công tác chính trị, tư tưởng là đầu não, huyết mạch của mọi hoạt động trong doanh nghiệp nhà nước.Với vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt cần giữ vững sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong mọi hoạt động từ vĩ mô đến vi mô. Chỉ bằng cách phát huy và tăng cường sự lãnh đạo, định hướng tổng thể của Đảng đối với doanh nghiệp nhà nước, chúng ta mới có thể bảo đảm rằng, doanh nghiệp nhà nước, tài sản nhà nước nằm trong tay Nhà nước và nhân dân; đó cũng là điều kiện tiên quyết để bảo đảm doanh nghiệp nhà nước không bao giờ bị biến thành sở hữu của bất cứ “nhóm lợi ích” nào, và đây cũng là cơ sở huyết mạch để bảo đảm đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phát huy sự lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp nhà nước là nguyên tắc chính trị lớn mà doanh nghiệp nhà nước phải luôn tuân thủ, là nguyên tắc sống còn bắt buộc phải tăng cường xây dựng chính trị, tư tưởng trong doanh nghiệp nhà nước. Nếu như công tác chính trị, tư tưởng không được chú trọng, tăng cường thì vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước sẽ bị mai một và hệ quả tất yếu là doanh nghiệp nhà nước không còn là nó, sẽ đánh mất đi bản chất là “công cụ, lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước ổn định kinh tế vĩ mô, định hướng, điều tiết, dẫn dắt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội” và do đó, nguy cơ “chệch hướng” là điều rất khó tránh khỏi. Hay nói cách khác, chỉ khi giữ vững và phát huy hiệu quả bản chất chính trị và tư tưởng, thì doanh nghiệp nhà nước mới có được vị thế và vai trò như Đảng ta đã xác định. Vấn đề chính trị, tư tưởng vừa là yếu tố quyết định sự tồn tại, vừa là yếu tố quyết định bản chất, đặc trưng, vai trò, vị thế và hướng đi của doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

Lãnh đạo Petrolimex và FPT ký kết thực hiện Dự án Tư vấn chuyển đổi số tại Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam_Ảnh: petrolimex.com.vn

Thứ hai, công tác chính trị, tư tưởng là điều kiện để chủ trương “lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, lấy xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt” được hiện thực hóa trong doanh nghiệp nhà nước; từ đó gia tăng hiệu quả kinh tế, giữ vững định hướng, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội đất nước. Công tác chính trị, tư tưởng trong doanh nghiệp nhà nước cũng nhằm bảo đảm cho đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết của các tổ chức đảng các cấp được thực hiện nghiêm túc, thống nhất, bám sát tình hình chung, bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp và người lao động; để lợi ích của doanh nghiệp nhà nước phù hợp với lợi ích của Đảng, của đất nước và nhân dân; đồng thời, giám sát việc chấp hành pháp luật, kỷ luật đảng của đội ngũ đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong doanh nghiệp nhà nước.

Thứ ba, công tác chính trị, tư tưởng là nòng cốt để phát huy sức mạnh của các lực lượng xã hội trong xây dựng và phát triển đất nước. Doanh nghiệp nhà nước là “xương sống” của nền kinh tế quốc dân nước ta; doanh nghiệp nhà nước là đơn vị tập trung đông đảo công nhân - một giai cấp, một lực lượng xã hội lớn mạnh, tiến bộ của đất nước. Doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò then chốt trong sự phát triển kinh tế và xã hội đất nước. Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế nhưng cũng mang bản chất chính trị, doanh nghiệp nhà nước có bản chất chính trị mạnh mẽ hơn các doanh nghiệp khác. Do đó, công tác chính trị, tư tưởng trong doanh nghiệp nhà nước liên quan trực tiếp đến nền tảng giai cấp, nền tảng quần chúng, nền tảng lãnh đạo và cầm quyền của Đảng và liên quan trực tiếp đến sự gắn kết giai cấp, tầng lớp trong khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Để giữ vững sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, giữ vững và tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước, nòng cốt về chính trị, tư tưởng buộc phải được củng cố và xây dựng vững chắc.

Thứ tư, công tác chính trị, tư tưởng bảo đảm chiến lược phát triển doanh nghiệp đi đúng hướng, kết hợp thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp với việc phục vụ sự phát triển, thịnh vượng chung của nền kinh tế quốc gia, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phục vụ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đồng thời, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng có thể cổ vũ, kích thích tính chủ động, đổi mới sáng tạo của người lao động, để người lao động có cơ hội phát triển bản thân và có ý thức cống hiến hết mình cho sự thịnh vượng chung của doanh nghiệp và đất nước. Thông qua giáo dục chính trị, tư tưởng, người lao động được củng cố ý thức trách nhiệm, tình cảm gắn bó với doanh nghiệp của cán bộ, công nhân viên, nuôi dưỡng tinh thần làm chủ và nhiệt huyết của họ đối với doanh nghiệp, để họ có thể đạt được hiệu quả thành tích, năng suất lao động cao, ý thức được sứ mệnh của mình đối với doanh nghiệp, cộng đồng và rộng lớn hơn là quốc gia - dân tộc.

Ở một mức độ cao hơn, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, có thể tạo nên văn hóa doanh nghiệp hài hòa, nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp. Với sự thay đổi không ngừng của thời đại, văn hóa doanh nghiệp đã trở thành một trong những biểu hiện cụ thể của quyền lực mềm doanh nghiệp, tác động đến năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp. Làm tốt công tác tư tưởng, chính trị trong doanh nghiệp nhà nước sẽ giúp cho việc kết nối giữa ban lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động ở cơ sở được thông suốt. Các ý kiến và đề xuất từ cấp cơ sở có thể nhanh chóng chuyển tải đến ban lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp một cách kịp thời và các quy tắc, quy định và quyết định khác nhau do ban lãnh đạo, quản lý đưa ra cũng có thể đến được cấp cơ sở rõ ràng hơn, từ đó nâng cao sự hiểu biết và tin cậy giữa các cấp và bộ phận trong doanh nghiệp với nhau, tạo ra tinh thần nỗ lực, phục vụ và xây dựng doanh nghiệp nhà nước phát triển thịnh vượng hơn.

3. Một số giải pháp tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Trong bối cảnh mới, doanh nghiệp nhà nước là lực lượng quan trọng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ lợi ích chung của quốc gia - dân tộc. Các doanh nghiệp nhà nước gánh trên vai trọng trách lớn trong việc củng cố sức mạnh toàn diện của quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm và cải thiện sinh kế của người dân. Chính những đặc tính đặc quan trọng này nên sự phát triển và lớn mạnh của doanh nghiệp nhà nước không thể tách rời khỏi sự định hướng về chính trị, tư tưởng. Doanh nghiệp nhà nước phải coi công tác chính trị, tư tưởng là công tác thường xuyên, cơ bản, đồng thời tìm cách làm thật tốt, thật hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng trên cơ sở tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của Nhà nước, tôn trọng quy luật vận động của thực tiễn khách quan.

Thứ nhất, kiên trì giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước là điều kiện tiên quyết để củng cố nền tảng chính trị, tư tưởng trong doanh nghiệp nhà nước. Công tác chính trị, tư tưởng là truyền thống tốt đẹp, là lợi thế chính trị, là điều kiện bảo đảm vững chắc cho sự ổn định, đổi mới và phát triển của doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước cần tuân thủ tuyệt đối đường lối đổi mới đất nước và tranh thủ cơ hội có được từ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; từ đó, học tập, tiếp thu, đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng, năng suất sản xuất, kinh doanh và hiệu quả hoạt động quản trị, vận hành doanh nghiệp. Từ đó, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng đất nước theo hướng phát triển nhanh, bền vững; nâng cao giá trị của các sản phẩm Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu…  

Đồng thời, công tác chính trị, tư tưởng cũng là một nhiệm vụ chiến lược mang tính hệ thống, đòi hỏi sự tham gia tích cực của nhiều thành tố trong bộ máy tổ chức của doanh nghiệp, như tổ chức đảng, hội đồng cổ đông, ban lãnh đạo, ban điều hành, ban quản trị và cả tổ chức chính trị - xã hội… để tạo thành một lực lượng thống nhất, lớn mạnh trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược chung. Cần tạo động lực và tiến hành phân bổ các nguồn lực (bao gồm cả nguồn lực vật chất và phi vật chất) cho công tác chính trị, tư tưởng được triển khai một cách khoa học, hợp lý. Kết hợp công tác chính trị, tư tưởng với công tác sản xuất, kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, quản lý, điều hành và các lĩnh vực khác.

Hằng tháng, các đơn vị trong Petrolimex tổ chức sinh hoạt chính trị dưới cờ để nâng cao vai trò của tổ chức đảng trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị_Ảnh: petrolimex.com.vn

Thứ hai, tăng cường vai trò nòng cốt về chính trị của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước, xem việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng vào hoạt động quản trị của doanh nghiệp là yêu cầu cơ bản để tăng cường toàn diện sự lãnh đạo của Đảng đối với các doanh nghiệp nhà nước, đáp ứng yêu cầu sắp xếp lại, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh mới, góp phần xây dựng hệ thống doanh nghiệp nhà nước hiện đại và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước không có nghĩa là phủ nhận yêu cầu phải cơ cấu, sắp xếp lại hệ thống quản trị của doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước cũng như các doanh nghiệp khác phải trở thành chủ thể cạnh tranh chủ yếu và mạnh mẽ trên thị trường. Để đạt được mục tiêu này, doanh nghiệp nhà nước phải thiết lập hệ thống doanh nghiệp hiện đại, cải tiến cơ cấu bộ máy tổ chức quản trị doanh nghiệp và cơ cấu, sắp xếp lại hệ thống lãnh đạo doanh nghiệp theo hướng hiện đại và hiệu quả; trong đó, tổ chức đảng của doanh nghiệp nhà nước phải “đóng vai trò nòng cốt về chính trị”.

Việc xây dựng hệ thống doanh nghiệp hiện đại cũng sẽ gắn liền với việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hệ thống kinh tế thị trường tự nó mang tính trung lập và tự nó không thể hiện được đặc trưng chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội phải được thúc đẩy bởi sự lãnh đạo của Đảng. Tổ chức đảng của doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò nòng cốt về chính trị, chịu trách nhiệm chính trị nòng cốt trong việc bám sát định hướng xã hội chủ nghĩa của doanh nghiệp và thích ứng với yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, có quan điểm cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam nên “hội nhập” với mô hình vận hành doanh nghiệp của phương Tây; doanh nghiệp nước ngoài có thể làm tốt mà không cần tổ chức đảng, nhiều công ty Việt Nam cũng không cần tổ chức đảng vẫn hoạt động tốt, chứ đừng nói đến việc để tổ chức đảng phải làm “nòng cốt về chính trị”. Thậm chí, một bộ phận còn cho rằng, doanh nghiệp không có tổ chức đảng có thể giảm chi phí quản lý. Đây là một quan điểm không thực tế. Lối suy nghĩ này xa rời với đặc điểm, điều kiện, đặc thù quốc gia của Việt Nam và là sự sao chép máy móc cách làm của các doanh nghiệp tư bản phương Tây. Sao chép không bao giờ là sự giải phóng tinh thần mà là biểu hiện của tư duy cứng nhắc. Sẽ không thể có thành công nếu sao chép một cách cơ học các mô hình phương Tây vào điều kiện của nước ta. Công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước gắn liền với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, nền tảng lãnh đạo và cầm quyền của Đảng và quyết định năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp, việc chi tiêu loại chi phí này là cần thiết. Hơn nữa, chúng ta phải nhận thức rằng, chỉ cần nắm bắt tốt thì chi phí cho công tác xây dựng Đảng sẽ rất thấp, lợi ích gián tiếp của công tác xây dựng Đảng vượt xa chi phí đầu tư rất nhiều. Ngay cả ở góc độ kinh tế, đây thực sự là một công việc chi phí thấp, nhưng lợi ích đem lại là rất cao.

Trong quá trình phát triển lâu dài, các doanh nghiệp phương Tây đã tạo ra những hệ thống quản trị, vận hành doanh nghiệp hiện đại, đáng để các doanh nghiệp Việt Nam tham khảo. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam tụt hậu mà doanh nghiệp có những đặc trưng vận hành riêng theo điều kiện về kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam. Doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam phải gánh vác trọng trách xã hội rất nặng nề, phụ trách nhiều lĩnh vực mới, khó, không có lợi nhuận mà không có bất cứ một doanh nghiệp nước ngoài hoặc tư nhân nào muốn đầu tư; ngoài ra còn có những lĩnh vực trực tiếp liên quan đến quốc phòng, an ninh của Tổ quốc. Nếu không có tổ chức đảng lãnh đạo toàn diện trong các doanh nghiệp nhà nước thì các trọng trách này không được bảo đảm, nguy cơ mất an toàn, an ninh, mất chủ quyền lãnh thổ rất dễ xảy ra. Sẽ chẳng có một lợi ích kinh tế nào có ý nghĩa nếu đánh mất đi quyền độc lập, tư do về chế độ chính trị. Tóm lại, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước là nguyên tắc quan trọng không thể lay chuyển dù trong thời điểm nào.

Thứ ba, cần xử lý tốt mối quan hệ giữa xây dựng Đảng và sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp nhà nước. Trọng trách, nhiệm vụ của doanh nghiệp nhà nước là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nhằm bảo toàn và làm gia tăng tài sản nhà nước; chỉ khi nền tảng vật chất này được bảo đảm thì công tác chính trị, tư tưởng trong doanh nghiệp mới có cơ sở để đứng vững; và ngược lại, đến lượt mình, công tác chính trị, tư tưởng sẽ là điều kiện quan trọng tạo nên sự thành công của chiến lược trọng tâm là đổi mới toàn diện hệ thống doanh nghiệp nhà nước theo hương hiện đại và hiệu quả. Vì vậy, cần phải đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại toàn diện doanh nghiệp nhà nước, thực hiện hội nhập sâu rộng, liên kết chặt chẽ, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, duy trì và gia tăng giá trị tài sản nhà nước. Đồng thời, cần phát huy vai trò “thuyền trưởng” và lãnh đạo đổi mới, phát triển của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước.

Bên cạnh đó, phải thiết lập, hoàn thiện hệ thống lãnh đạo, quản lý, cơ chế phối hợp trong thực hiện công tác chính trị, tư tưởng trong doanh nghiệp nhà nước. Nâng cao sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy, người đứng đầu tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội và phối hợp giữa các ban ngành có liên quan; phân công trách nhiệm xây dựng chính trị, tư tưởng giữa các cấp ủy, đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên… trong doanh nghiệp. Quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và tổ chức đơn vị trong doanh nghiệp nhà nước trong việc nhận thức và thực hiện công tác chính trị, tư tưởng; thiết lập và hoàn thiện cơ chế, trách nhiệm giải trình. Cần xây dựng kế hoạch thực hiện công tác chính trị, tư tưởng một cách khoa học, hệ thống, đầy đủ, đặc biệt là các nội dung liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng trong hệ thống quản trị doanh nghiệp; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cấp quản lý, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác chính trị, tư tưởng. Ngoài ra, cần cung cấp đủ nguồn lực hỗ trợ cho công tác chính trị tư tưởng.

Thứ tư, thiết lập cơ chế tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng thường xuyên, liên tục, lâu dài trong doanh nghiệp nhà nước. Công tác chính trị, tư tưởng trong doanh nghiệp nhà nước không phải là nhiệm vụ một sớm một chiều, mà phải tiến hành theo kế hoạch dài hạn, thường xuyên và liên tục. Để tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong doanh nghiệp nhà nước thời kỳ mới, nội dung tuyên truyền, giáo dục phải xuất phát từ thực tiễn, bám sát cách tiếp cận theo định hướng và tập trung vào các mục tiêu trọng điểm. Cần phân tích sâu, tìm ra những vấn đề tồn tại ở doanh nghiệp nhà nước trong việc tuân thủ sự lãnh đạo chung của Đảng, tăng cường trang bị lý luận đổi mới của Đảng, nâng cao năng lực chính trị của lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, đề cao các chuẩn mực chính trị trong tuyển chọn, sử dụng cán bộ, lãnh đạo và công nhân viên; nâng cao vai trò cốt lõi về chính trị của các tổ chức đảng cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước, phát huy, nhân rộng điểm mạnh, mô hình, điển hình tiên tiến. 

Thứ năm, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị tư tưởng chuyên trách và bán chuyên trách trong doanh nghiệp nhà nước. Cần trang bị đội ngũ nòng cốt vững chắc, không ngừng mở rộng đội ngũ tình nguyện viên. Cần xây dựng kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng chính trị, tư tưởng phong phú, thiết thực để bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia về công tác chính trị, tư tưởng trong doanh nghiệp nhà nước. Không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và công nhân viên trong các doanh nghiệp nhà nước bằng các chương trình bồi dưỡng khác nhau với nội dung hướng tới trọng tâm là nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng, đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tất cả các lĩnh vực trong đời sống kinh tế - xã hội đất nước, đặc biệt là về sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh mới... 

Đồng thời, khuyến khích đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị, tư tưởng không ngừng đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, tận dụng các phương tiện công nghệ hiện đại, như internet, phương tiện truyền thông đa phương tiện để thực hiện các hoạt động bồi dưỡng, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng. Cố gắng thực hiện giáo dục trải nghiệm và giáo dục tương tác nhằm không ngừng nâng cao tính hấp dẫn của công tác này. Huy động, khuyến khích ý thức học tập và sự quan tâm nghiên cứu của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, đưa công tác chính trị, tư tưởng trong các doanh nghiệp nhà nước lên một tầm cao mới.

------------------

(1), (2), (3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 180, tr. 239, tr. 127
(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. II, tr. 125
(5) Xem: Trần Ngọc Thùy: “Nhận diện “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực kinh tế”, ngày 20-9-2019, https://baoquankhu7.vn/nhan-diendien-bien-hoa-binh-tren-linh-vuc-kinh-te-704597281-0014863s34610gs?AspxAutoDetectCookieSupport=1