TCCS - Ngày 4-1-2024, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2023. Hội nghị là dịp để tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Bộ Biên tập Tạp chí cộng sản đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2023, đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2024, nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng mọi mặt công tác của Tạp chí Cộng sản.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành trung ương. Đồng chí PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản và đồng chí PGS. TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản chủ trì hội nghị.

PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản phát biểu tại hội nghị_Ảnh: Quang Hanh

Báo cáo kết quả công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024 của Tạp chí Cộng sản, PGS, TS Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh, năm 2023, tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản luôn bám sát chủ trương chỉ đạo của Trung ương, tập trung lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, bám sát yêu cầu trọng tâm đề ra tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cơ bản bảo đảm về tiến độ và chất lượng công việc trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Công tác biên tập, xuất bản tất cả các số, các ấn phẩm bảo đảm chất lượng về nội dung và hình thức, chú trọng tổng kết thực tiễn, nâng cao tính lý luận, tính chính trị, hàm lượng khoa học trong từng số ấn phẩm; nghiên cứu những vấn đề lý luận mới, cung cấp luận cứ cho việc hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các số của cả 4 ấn phẩm được xuất bản đều kỳ, bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí Cộng sản, chương trình và kế hoạch công tác năm 2023 của Đảng và Nhà nước. Tạp chí đã tập trung tuyên truyền sâu, kịp thời, bám sát nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết, kết luận của các hội nghị Trung ương để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nhạy bén với diễn biến tình hình khu vực và thế giới; chủ động phân tích, định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng. Việc tổ chức và nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết các hội nghị Trung ương khóa XIII ở các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương được tiến hành bài bản; tập trung tuyên truyền về các sự kiện chính trị lớn của Đảng, Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị; tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... của đất nước trong năm 2023.

Hoạt động khoa học tiếp tục được Ban Biên tập chú trọng chỉ đạo, triển khai nghiêm túc các nghiên cứu khoa học, bảo đảm sự liên thông, gắn kết giữa hoạt động khoa học với tạo nguồn bài viết, mở rộng đội ngũ cộng tác viên chiến lược; qua đó, góp phần đắc lực xây dựng hệ bài tuyên truyền lý luận chính trị có chất lượng của Tạp chí Cộng sản, nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu của đội ngũ cán bộ, biên tập viên.

Trong năm 2023, Tạp chí Cộng sản đã hoàn thành kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tạp chí Cộng sản giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026 - 2031 (tất cả các chức danh thuộc thẩm quyền của Tạp chí Cộng sản và thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý) bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy định, với tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu hợp lý, có sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ. Việc rà soát, đánh giá nguồn cán bộ trước khi đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm, công khai, minh bạch, đúng quy trình, thẩm quyền, đúng quy chế, quy định. Tạp chí Cộng sản tiếp tục kiện toàn tổ chức, rà soát đội ngũ viên chức, người lao động, xây dựng đề án vị trí việc làm; chuẩn bị thực hiện chi trả theo lương mới; thực hiện việc rà soát công tác tuyển dụng, ký hợp đồng chuyên gia, hợp đồng lao động; nâng lương, điều động, bổ nhiệm cán bộ, đề nghị khen thưởng cấp nhà nước cho các tập thể và cá nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định... bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, đúng quy trình, quy định.

Bên cạnh đó, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được mở rộng, bảo đảm hiệu quả theo kế hoạch, đặc biệt là các hoạt động, sự kiện có tính đột xuất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đưa vào vận hành, sử dụng tòa soạn điện tử; tích cực triển khai các chương trình, dự án hợp tác, tuyên truyền lớn với các ban, bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản năm 2023 vẫn còn tồn tại một số hạn chế: 1- Trong công tác điều hành đôi khi còn bị động, tính kỷ luật trong chấp hành kế hoạch xuất bản chưa cao; công tác biên tập và xuất bản một số ấn phẩm tạp chí in vẫn còn chậm, còn một số lỗi kỹ thuật trong công tác biên tập. Kho dữ liệu bài còn ít; một số bài viết khoa học, bài hợp tác tuyên truyền có chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu, đôi lúc còn có tình trạng dồn bài, gây áp lực lên tất cả các khâu trình duyệt; 2- Trong xây dựng kế hoạch biên tập 6 tháng và cả năm của nhiều đơn vị còn chưa đầu tư công sức thỏa đáng. Công tác phát hành ấn phẩm trong năm 2023 chưa bảo đảm theo kế hoạch, doanh thu giảm so với năm 2022; 3- Vẫn còn hiện tượng một số cán bộ chưa thực sự chuyên tâm trong công việc, chưa chủ động, tích cực triển khai các hoạt động theo kế hoạch được giao, chưa phát huy tối đa năng lực, sở trường chuyên môn; 4- Vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ít có ý kiến phản biện; tính tự giác trong tự soi, tự sửa, khắc phục hạn chế ở một số cán bộ còn chưa cao; 5- Chưa làm tốt công tác nắm bắt thông tin trao đổi, phản hồi từ bạn đọc đánh giá về các ấn phẩm của Tạp chí; 6- Thiếu dữ liệu số hóa thư viện, chưa có thư viện phục vụ cho các nhánh đề tài, các chuyên đề chuyên sâu. Chất lượng công tác nghiên cứu khoa học vẫn còn một số hạn chế...

Để phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác chủ yếu trong năm 2024 là: 1- Bám sát chương trình công tác toàn khóa XIII của Ban Chấp hành Trung ương, chương trình công tác của Quốc hội, Chính phủ. Chú trọng đầu tư, nâng cao tính lý luận, tính chính trị, tính chiến đấu trong từng ấn phẩm; quan tâm xây dựng hệ bài viết đấu tranh tư tưởng bằng lý luận có chất lượng. Tham gia tích cực vào các hoạt động tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới; dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; 2- Chủ động trong chuyển đổi số báo chí một cách phù hợp với đặc thù của Tạp chí Cộng sản theo Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 3- Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng phải có kết quả sản phẩm đầu ra đối với mỗi hình thức nghiên cứu, nhất là hệ bài chuyên luận lý luận chính trị công bố trên các sản phẩm báo chí của Tạp chí Cộng sản; 4- Tiếp tục cải tiến cơ chế quản trị nội bộ, quy chế hóa, quy trình hóa; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động điều hành, quản lý, gắn với thẩm quyền và trách nhiệm của mỗi cá nhân; 5- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc. Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, tích cực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, biên tập viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị cũng đã trực tiếp nghe nhiều ý kiến đóng góp của đại diện các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản. Các ý kiến trình bày tại hội nghị về cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2024; đồng thời, nhấn mạnh những kết quả trong năm 2023 là thành quả của sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động của Tạp chí Cộng sản. Đặc biệt, các ý kiến đánh giá cao sự liên thông, đồng bộ giữa các mặt công tác của Tạp chí Cộng sản. Công tác biên tập, xuất bản không ngừng nâng cao chất lượng, bảo đảm giữ vững tôn chỉ, mục đích của cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, là ngọn cờ tư tưởng, lý luận hàng đầu của Đảng. Công tác nghiên cứu khoa học có những chương trình lớn, trực tiếp tham gia vào việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận 40 năm đổi mới... Công tác quản trị nội bộ từng bước được đổi mới, ngày càng đi vào nền nếp với việc ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ của khoa học - công nghệ…

Kết luận hội nghị, đồng chí PGS, TS Phạm Minh Tuấn khẳng định, nội dung tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đã hoàn thành đầy đủ theo kế hoạch đề ra. Các phát biểu tham luận tại hội nghị rất thẳng thắn, đi vào trọng tâm, góp phần giúp Tạp chí Cộng sản tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả mọi mặt công tác của Tạp chí Cộng sản. Ban Biên tập sẽ tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị và xây dựng những kế hoạch công tác cụ thể trong năm 2024.

PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản trao cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023_Ảnh: Quang Hanh

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2024, PGS, TS Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh một số nội dung:

Một là, công tác biên tập, xuất bản bảo đảm đúng định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, bám sát và thực hiện tốt kế hoạch của năm 2024; nâng cao tính lý luận chính trị của các bài viết, xây dựng hệ thống bài viết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường bài viết về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bài cho chuyên mục “Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” và chuyên mục “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên các ấn phẩm chính của Tạp chí Cộng sản; tuyên truyền về thành tựu phát triển của đất nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phân tích bản chất các vấn đề, xu thế quốc tế nổi bật...

Hai là, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trên cơ sở tính toán, phân bổ hợp lý, bám sát kế hoạch hoạt động khoa học năm 2024. Tổ chức tốt các hội thảo, tọa đàm khoa học theo hướng đặt, viết bài có chất lượng, có thể chắt lọc, biên tập đăng tải trên các ấn phẩm, góp phần vào công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận của Đảng, kiên quyết khắc phục tình trạng chạy theo số lượng, bài viết chất lượng kém. Tiếp tục triển khai các đề tài, đề án khoa học cấp cơ sở, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và trình độ viết, biên tập bài của đội ngũ cán bộ biên tập, đào tạo cán bộ trẻ.

Ba là, đổi mới hoạt động phát hành và hoạt động truyền thông, tích cực phối hợp với Công ty Phát hành báo chí Trung ương và Báo Nhân Dân, ban tuyên giáo của một số tỉnh ủy, thành ủy và các cơ quan liên quan để nghiên cứu giải pháp nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong công tác phát hành Tạp chí. Tiếp tục triển khai kế hoạch hợp tác tuyên truyền, phối hợp nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tổ chức hội thảo khoa học với các bộ, ban, địa phương, đơn vị đã ký kết gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và nâng cao tác động xã hội, quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của Tạp chí Cộng sản đối với xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế báo chí để tăng thu cho cơ quan, bảo đảm duy trì và tăng đầu tư cho các quỹ, cải thiện đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động cơ quan.

Bốn là, về công tác tổ chức - cán bộ, tập trung kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Hoàn thành xây dựng đề án vị trí việc làm; nghiên cứu tiêu chí đánh giá cho các nhóm vị trí việc làm, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đánh giá chất lượng công việc. Đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ, bố trí cán bộ phù hợp với chuyên môn, phát huy sở trường công tác; xây dựng cơ chế ký hợp đồng lao động đối với công tác chuyên môn, cộng tác viên bán chuyên trách, xây dựng quỹ lương… của Tạp chí Cộng sản phù hợp với tình hình thực tế. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế đã ban hành; đồng thời, xây dựng các quy định, quy chế mới về công tác tổ chức, cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Năm là, phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương để xây dựng kế hoạch đối ngoại năm 2024 của cơ quan. Tăng cường công tác đối ngoại của Tạp chí Cộng sản trong phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương...

Sáu là, tăng cường công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị nội bộ cơ quan, đề cao trách nhiệm cá nhân trong thực thi nhiệm vụ. Tạo dựng môi trường làm việc văn hóa, thực hiện nghiêm Quy chế văn hóa công sở của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản; hình thành môi trường, điều kiện làm việc thuận lợi, an toàn, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cho cán bộ, viên chức, người lao động của cơ quan.

Bảy là, Công ty TNHH MTV In Tạp chí Cộng sản bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; các ấn phẩm được xuất bản với chất lượng tốt, đúng tiến độ. Xây dựng chiến lược phát triển phù hợp, nâng cao công tác quản trị, tinh giản bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho cán bộ, công nhân viên của Công ty và tăng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tám là, quan tâm và tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, hoạt động tốt nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan.

Chín là, xây dựng hệ thống dữ liệu số phục vụ công tác quản lý, điều hành và chuyên môn của Tạp chí.

PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trao các danh hiệu thi đua tặng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023_Ảnh: Quang Hanh

Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2023 cũng nghe báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân; của Ban Chấp hành Công đoàn... Hội nghị nhất trí thông qua nghị quyết với tỷ lệ cao. 

Tại hội nghị, lãnh đạo Tạp chí Cộng sản cũng trao các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tạp chí lý luận của Đảng”..../.