TCCS - Ngày 22-10-2023, tại Hà Nội, Ban tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ Ba, năm 2023 trang trọng tổ chức Lễ trao giải nhằm biểu dương, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, các tập thể đạt thành tích cao. Đây là cuộc thi toàn quốc do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, phân công Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Các đại biểu tham dự Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 _ Ảnh: T. Linh

Dự lễ trao giải có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ Ba, năm 2023 có ý nghĩa quan trọng, là điểm nhấn nổi bật trong dịp sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị khóa XII, “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Cuộc thi là sự tiếp nối thành công của hai Cuộc thi viết chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” năm 2021, 2022, có sự mở rộng về quy mô tổ chức, thành phần tham gia và thể loại tác phẩm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương,  Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu tại lễ trao giải _ Ảnh: T.Linh

Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Việc tổ chức và thực hiện có kết quả Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những minh chứng cụ thể, sinh động cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị một cách sáng tạo, thiết thực và rất có ý nghĩa. Từ thực tế của cuộc thi, có thể thấy, nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là những vấn đề lý luận khô khan, cao siêu, trừu tượng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ Đảng, chế độ và nhân dân; bảo vệ cái đúng, tiến bộ; phê phán cái sai, tiêu cực, đã và đang trở thành hoạt động thường xuyên, quen thuộc, gắn bó với công việc của các cơ quan, đơn vị và cuộc sống hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, thời gian tới, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung và việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng cần tập trung vào một số nội dung: Cần tiếp tục chú trọng việc kiên định bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam; nhận diện và kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Cùng với đó, tiếp tục khuyến khích việc tổng kết, lan tỏa mô hình hay, cách làm tốt, kinh nghiệm tốt ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Cần chú trọng hơn nữa việc gắn kết giữa xây và chống, giữa bảo vệ và bổ sung, phát triển sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng, gắn kết việc nhận diện, phê phán, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; tiếp tục huy động sự tham gia tích cực của không chỉ những người làm công tác tư tưởng, lý luận và làm báo chuyên nghiệp mà cần tập hợp rộng rãi sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, bạn bè khắp năm châu, của các lực lượng tiến bộ yêu chuộng hòa bình, công lý, lẽ phải trên thế giới.

Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, vai trò quan trọng của ban chỉ đạo 35, ban tuyên giáo các cấp. Qua 3 lần tổ chức, cuộc thi ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giành được sự quan tâm, tham gia nhiệt tình của các cấp, các cơ quan, địa phương và các tác giả trong và ngoài nước, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Năm nay, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ Ba, năm 2023 đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị trên khắp cả nước. Sau hơn 9 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 301.365 tác phẩm dự thi từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước gửi về, gấp gần 3 lần so với cuộc thi năm 2022.

Các đồng chí  Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Ban Chỉ đạo 35 Trung ương trao Giải A cho các tác giả đoạt giải_ Ảnh: T. Linh

Các đơn vị, địa phương sau khi thu nhận các tác phẩm dự thi đã tiến hành sàng lọc, đánh giá nhiều vòng, nhiều cấp, chọn lựa các tác phẩm có chất lượng tốt nhất để gửi dự thi cấp Trung ương. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ Ba, năm 2023 đã thành lập Hội đồng Giám khảo gồm các nhà khoa học, nhà báo có kinh nghiệm, uy tín, tổ chức chấm 2 vòng sơ khảo và chung khảo theo hình thức chấm độc lập đối với từng tác phẩm và tiến hành rà quét trùng lặp bằng phần mềm công nghệ để bảo đảm tính khách quan và chất lượng các tác phẩm dự thi.

Bên cạnh yếu tố lan tỏa, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ Ba, năm 2023 được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao với nhiều tác phẩm thể hiện sâu sắc tính Đảng, tính chiến đấu, theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Nhiều tác phẩm dự thi làm sáng tỏ những vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ, lan tỏa các nghị quyết quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"... của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều tác phẩm bám sát thực tiễn, nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động nổi lên thời gian qua. Điểm nhấn đáng lưu ý năm nay là các tác phẩm đề cập đến trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, như vấn đề “tự soi”, “tự sửa”, “nêu gương”, “sợ trách nhiệm”… Điều đó cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, đồng thời khẳng định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước hết phải xuất phát từ chính đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tổng kết Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ Ba, năm 2023 và phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ Tư, năm 2024, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 đã thành công rất tốt đẹp. Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị, toàn xã hội và cả nước ngoài.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương,  Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu tổng kết cuộc thi chính luận năm 2023 và phát động cuộc thi chính luận năm 2024 _ Ảnh: T.Linh

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần được quan tâm hơn hơn nữa để vừa kiên định, kiên trì bảo vệ, khẳng định, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng; vừa kiên quyết, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động cơ hội chính trị. Thay mặt Ban Chỉ đạo cuộc thi, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024.

Tại lễ trao giải, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 10 giải A, 20 giải B, 32 giải C, 60 giải Khuyến khích và 20 giải Triển vọng. Ban Tổ chức cũng trao Giải Tập thể có thành tích xuất sắc cho 15 đơn vị. Cùng với đó, Ban Tổ chức vinh danh 2 tác giả cao tuổi là cụ Nguyễn Đình Yên, 101 tuổi, đến từ Hải Phòng và cụ Nguyễn Đình Hậu, 95 tuổi, đến từ Hà Nội; 2 nhóm tác giả trẻ tuổi tiêu biểu là các em Phạm Phương Thùy, Phạm Huỳnh My, học sinh Trường Trung học Phổ thông Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; em Trần Thị Diệu Linh (đại diện nhóm tác giả), học sinh Trường Trung học Phổ thông Việt Nam - Ba Lan, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Các đồng chí: PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao Giải Khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải _ Ảnh: T. Linh

Thành công của cuộc thi năm nay là minh chứng cho thấy Nghị quyết số 35-NQ/TW đã được triển khai bài bản, đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo và có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng vào cuộc sống. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà đã là trách nhiệm của toàn xã hội, của mỗi cá nhân. Cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; cung cấp các tác phẩm chính luận phong phú, có chất lượng tốt phục vụ công tác tuyên truyền trên các báo, tạp chí, các phương tiện truyền thông của Trung ương và địa phương; góp phần bồi dưỡng, nhân rộng các nhân tố nòng cốt để củng cố đội ngũ tham gia hiệu quả vào cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch./.