TCCS - Ngày 13-10-2023, trong khuôn khổ chuyến công tác, khảo sát thực tiễn tại tỉnh Nam Định, Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản do PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nam Định.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định và đồng chí PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản chủ trì buổi làm việc _ Ảnh: Hạnh Nhi

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định và đồng chí PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc còn có các lãnh đạo, biên tập viên các ban chuyên môn của Tạp chí Cộng sản, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh Nam Định.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh những nhiệm vụ chủ yếu của Tạp chí Cộng sản trong giai đoạn hiện nay là: 1- Truyền bá, hướng dẫn, giáo dục lý luận chính trị, nhất là góp phần làm sáng tỏ những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung căn bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương... nhằm đưa công cuộc đổi mới đất nước tiếp tục tiến vững chắc trên con đường xã hội chủ nghĩa. 2- Tăng cường nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, cổ vũ những nhân tố mới, những kinh nghiệm hay, rút ra những vấn đề lý luận làm nội dung cho công tác tuyên truyền, giáo dục. 3- Đấu tranh kịp thời, sắc bén phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội, góp phần ngăn chặn tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 4- Chủ trì, tham gia nghiên cứu các chương trình khoa học quốc gia, đề tài khoa học các cấp, tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề lý luận - thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. 5- Công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại, góp phần đưa hệ tư tưởng tiến bộ, khoa học và cách mạng và lý luận chủ nghĩa xã hội Việt Nam, lý luận đổi mới Việt Nam đến với đông đảo bạn bè trên thế giới, làm giảm bớt những sự khác biệt về quan điểm chính trị, từ đó gia tăng sự hiểu biết, đồng thuận, tôn trọng sự khác nhau về thể chế chính trị, tạo dựng sự ủng hộ và những mối quan hệ quốc tế sâu sắc, bền vững...

PGS, TS Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh thêm, tại buổi làm việc hôm nay, Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản mong muốn tìm hiểu sâu hơn các nội dung cụ thể sau:

Một là, quá trình thực hiện hệ mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” qua gần 40 năm đổi mới đất nước từ thực tiễn tỉnh Nam Định - đề xuất giải pháp và kiến nghị.

Hai là, nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội...

Ba là, về công tác mua và đọc Tạp chí Cộng sản theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28-12-1996, của Bộ Chính trị, “Về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng” và Thông báo số 173-TB/TW, ngày 6-4-2020, của Ban Bí thư, “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”; trao đổi một số kiến nghị, đề xuất để việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW và Thông báo số 173-TB/TW tại địa phương đạt hiệu quả cao hơn...

Các đại biểu thảo luận, làm rõ nhiều nội dung quan trọng  _ Ảnh: Hạnh Nhi

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nam Định và các đồng chí thuộc các ban chuyên môn, nghiệp vụ của Tạp chí Cộng sản đã tập trung thảo luận, làm rõ nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác xây dựng Đảng; hoạt động chuẩn hóa các tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, những vấn đề đặt ra đối với sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn hiện nay, một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; vấn đề bảo đảm việc làm cho người lao động trong các khu, cụm công nghiệp; lĩnh vực an sinh xã hội, xây dựng nhà ở xã hội, phát triển thiết chế văn hóa; hoạt động bảo tồn, phát triển văn hóa, thể thao, du lịch…

Về công tác xây dựng Đảng, đến nay, Đảng bộ tỉnh Nam Định có 15 đảng bộ trực thuộc, 921 tổ chức cơ sở đảng, 4.293 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 110.589 đảng viên; số lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện có 30.028 người. Tổng số cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 241 người. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh qua các thời kỳ từng bước chuẩn hóa, được đào tạo, thử thách và rèn luyện trong thực tiễn; thường xuyên phấn đấu vươn lên để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Để bảo đảm chất lượng cán bộ, những năm qua, tỉnh Nam Định đã thường xuyên rà soát, bổ sung và xây dựng, ban hành đồng bộ các nghị quyết, quy định, kế hoạch, hướng dẫn về công tác cán bộ để triển khai thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh… Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được quan tâm. Hầu hết các chi bộ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, duy trì sinh hoạt nền nếp, đúng quy định; nội dung sinh hoạt được chuẩn bị chu đáo, có nhiều đổi mới. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy được thể hiện rõ nét hơn.

Việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16-6-2022, của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, tỉnh Nam Định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Mục tiêu đặt ra là nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, quy mô sản xuất hàng hóa nông sản ngày càng lớn, bảo đảm môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nông thôn phát triển toàn diện, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, môi trường sống an toàn, lành mạnh; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Về thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, của Bộ Chính trị, từ năm 2020 đến nay, các chi bộ, đảng bộ trên địa bàn tỉnh thường xuyên đặt mua Báo Nam Định, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân... Để tạo thuận lợi cho công tác mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, tỉnh Nam Định đã hỗ trợ 50% kinh phí mua Báo Nam Định cho các địa phương, đơn vị trong tỉnh; đồng thời, chỉ đạo cung cấp Báo Nam Định cho đảng viên 55 năm tuổi Đảng trở lên hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Sản lượng đặt mua báo, tạp chí Trung ương được duy trì ổn định và có sự tăng trưởng, trong đó sản lượng đặt mua Tạp chí Cộng sản cụ thể là: Năm 2021, đạt 5.082 cuốn; năm 2022, đạt 6.445 cuốn. Trong năm 2023, sản lượng 9 tháng đầu năm là 5.314 cuốn; sản lượng bình quân 1 kỳ là 411 cuốn. Toàn tỉnh Nam Định có 198 điểm bưu điện - văn hóa xã đang hoạt động. Các điểm bưu điện - văn hóa xã không chỉ thực hiện chức năng phát hành báo chí mà còn là nơi tổ chức đọc báo miễn phí để nhân dân có điều kiện đọc và làm theo báo Đảng.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định trao bức tranh tháp Phổ Minh - biểu tượng lịch sử - văn hóa của tỉnh Nam Định tặng Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản _ Ảnh: Hạnh Nhi

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh những kết quả nổi bật, đáng ghi nhận mà tỉnh Nam Định đạt được trong những năm qua, nhất là từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay. Trong đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm, đẩy mạnh toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Kinh tế từng bước phát triển. Xây dựng nông thôn mới là điểm sáng trong toàn quốc. Giáo dục - đào tạo giữ vững vị thế tốp đầu. Hiện nay, tỉnh Nam Định đang tập trung xây dựng hệ thống đường giao thông kết nối đến các sân bay, cảng biển lớn; chú trọng thu hút đầu tư với các doanh nghiệp lớn, có công nghệ cao, sản phẩm thân thiện với môi trường; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, nhưng vẫn coi nông  nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế; từng bước tăng thu ngân sách để tự cân đối vào những năm tới… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định đề nghị Tạp chí Cộng sản tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận - soi chiếu từ thực tiễn sinh động của Nam Định - từ đó có những đúc kết kinh nghiệm, lý luận sâu sắc giúp Tỉnh ủy Nam Định có thêm cơ sở lý luận - thực tiễn để quyết sách các vấn đề lớn của tỉnh, đồng thời khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực cố gắng xây dựng tỉnh ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Kết luận buổi làm việc, PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản cảm ơn Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định và trực tiếp là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định đã dành thời gian làm việc với Đoàn, cung cấp nhiều thông tin hữu ích giúp các ban chuyên môn của Tạp chí Cộng sản, đội ngũ chuyên gia đầu ngành gắn bó với Tạp chí Cộng sản có những nghiên cứu, viết bài tổng kết những cách làm hay, mô hình tốt từ thực tiễn tỉnh Nam Định để đăng tải trên các ấn phẩm của Tạp chí, góp phần cung cấp những cơ sở thực tiễn - lý luận hữu ích, sinh động cho công tác tổng kết 40 năm đổi mới của Đảng. 

Đồng chí Phạm Minh Tuấn cho biết, trong thời gian tới, Tạp chí Cộng sản sẽ tích cực nâng cao chất lượng, tính thuyết phục của các bài viết, các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản, tích cực chuyển đổi số nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc và cung cấp thông tin nhanh, chuẩn xác, hiệu quả đến đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng chí Phạm Minh Tuấn cũng cảm ơn những ý kiến đóng góp đối với Tạp chí Cộng sản trong thời gian qua, để Tạp chí tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, phát huy vai trò là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí Phạm Minh Tuấn mong muốn sự hợp tác, phối hợp giữa Tạp chí Cộng sản và tỉnh Nam Định ngày càng gắn bó, bền chặt, thường xuyên và hiệu quả hơn nữa vì sự nghiệp chung.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định đã tặng Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản bức tranh tháp Phổ Minh - biểu tượng lịch sử - văn hóa của tỉnh Nam Định.

Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản tham quan mô hình nuôi trồng thủy sản tại xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định _ Ảnh: Hạnh Nhi

* Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản đã khảo sát thực tiễn tại xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định - xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Nam Định. Tại đây, Đoàn đã nghe báo cáo về những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân xã Giao Phong đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương; tham quan công trình nhà văn hóa xã, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở xã Giao Phong và một số mô hình nuôi trồng thủy sản, phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao tại xã Giao Phong./.