Tỉnh Thừa Thiên Huế nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025

LÊ TRƯỜNG LƯU
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế
10:55, ngày 24-05-2023

TCCS - Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế đề ra phương hướng và giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị gắn với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương dựa trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh”.

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10-12-2019, của Bộ Chính trị, “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Nghị quyết số 54-NQ/TW) và nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt việc thực hiện các nghị quyết và đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng -  an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Thăm khu tái định cư Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Chính phủ biểu dương những bà con nhân dân gương mẫu thực hiện tốt việc di dời, phục vụ giữ gìn và phát huy Di sản thế giới cố đô Huế_Ảnh: dangcongsan.vn

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 18 nghị quyết, 35 chỉ thị, 16 đề án, 29 chương trình, 105 kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện trên các mặt, trong đó, nổi bật là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh, cụ thể:

Triển khai học tập, quán triệt, cụ thể hóa, sơ kết, tổng kết kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,... của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy một cách nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và yêu cầu của Trung ương. Trọng tâm là tổ chức thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 54-NQ/TW. Ban hành Chương trình của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/2021/QH15, ngày 13-11-2021, của Quốc hội, “Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế”. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XVI, trong đó có 4 nghị quyết về xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thành 4 trung tâm: giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch, khoa học - công nghệ, y tế chuyên sâu.

Công tác tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước không ngừng được đổi mới theo hướng xây dựng các chuyên đề, chuyên mục phù hợp với các thành phần, đối tượng cần chuyển tải, gắn với thực hiện công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn. Thường xuyên quan tâm, lắng nghe dư luận xã hội. Kịp thời phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chú trọng sắp xếp tổ chức, bộ máy ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các quy định của Trung ương, gắn với tinh giản biên chế và vị trí việc làm. Nổi bật là, đã lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị hành chính cấp xã chia tách, sáp nhập theo Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14, ngày 27-4-2021, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, “Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế”. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai nghiêm túc, hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 theo Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27-12-2021, của Bộ Chính trị, “Về công tác quy hoạch cán bộ”; gắn công tác quy hoạch với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả Đề án số 10-ĐA/TU, ngày 27-9-2021, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, “Về nâng cao chất lượng cập nhật, chuẩn hóa, quản lý và sử dụng Cơ sở dữ liệu đảng viên ở Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2022”. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên tiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo; làm tốt công tác kết nạp đảng viên, giai đoạn 2020 - 2022 đã kết nạp được gần 4.200 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh lên hơn 55.500 đảng viên.

Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 1-9-2021, “Về nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2026” để đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Kịp thời xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức đảng và đảng viên liên quan, giải quyết những vụ việc, những vấn đề nổi cộm ngay từ cơ sở. Đã tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội về đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu lực của tỉnh gắn với ban hành quy chế, xây dựng chương trình công tác cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thực hiện nghiêm túc, đồng thời chỉ đạo bí thư cấp ủy trực thuộc, thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-2-2019, của Bộ Chính trị, “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; kịp thời lắng nghe và giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm, chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, trong đó có Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng Khu vực I Kinh thành Huế, đến nay đã có gần 5.000 hộ dân di dời, trả lại mặt bằng cho di tích và đang tiếp tục triển khai giai đoạn 2, phấn đấu hoàn thành trong năm 2023. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia các phong trào, cuộc vận động của tỉnh, như “Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Mai vàng trước ngõ” và phát động phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo”.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên bám sát cơ sở, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Đảng; tăng cường kiểm tra, khảo sát việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy đối với hơn 70 cấp ủy cơ sở, nhất là các Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XIII và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XVI...

Những kết quả đạt được có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự đúng đắn đường lối đổi mới của Đảng, là động lực quan trọng để Đảng bộ, nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng và phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu kiểm tra tiến độ các công trình giao thông, thủy lợi dọc tuyến ven biển thuộc địa bàn thành phố Huế_Nguồn: sggp.org.vn

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, trong thời gian tới, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng trên cơ sở bám sát thực tiễn và hướng mạnh về cơ sở, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Trước mắt, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa Huế, con người Huế, quyết tâm sớm đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn đã được đề ra tại Nghị quyết số 54-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3-11-2022, của Bộ Chính trị, “Về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy gắn với Nghị quyết số 83/NQ-CP, ngày 27-5-2020, của Chính phủ, “Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết số 38/2021/QH15, ngày 13-11-2021, của Quốc hội, “Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế” tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động ở tất cả các cấp, các ngành, trong cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát khao đóng góp xây dựng quê hương.

Thứ hai, triển khai cụ thể hóa và thực hiện tốt các chủ trương, quy định mới của Trung ương về công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ... Tiếp tục chủ động kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng đồng bộ, thống nhất với tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ sở, gắn với tinh giản biên chế và vị trí việc làm. Tích cực chỉ đạo các cấp ủy, địa phương làm tốt công tác sắp xếp, bố trí cán bộ dôi dư do sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; chuẩn bị bộ máy cho việc hình thành các đô thị trong tương lai.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Đề án số 15-ĐA/TU, Chương trình số 17-CTr/TU, của Tỉnh ủy (khóa XVI) thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn mới”. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên; tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng kết nạp đảng viên từ nguồn các tổ chức chính trị - xã hội, trong khu dân cư, trong trường học, các khu công nghiệp...

Thứ ba, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Trong bối cảnh tỉnh đang triển khai nhiều đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường chỉ đạo các cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn phức tạp, dễ phát sinh vi phạm để kịp thời phát hiện, uốn nắn, khắc phục; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc từ khi mới manh nha. Gắn với chỉ đạo tiếp tục tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Đề án số 07-ĐA/TU, của Tỉnh ủy, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới.

Thứ tư, phát huy hơn nữa hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới. Huy động sự vào cuộc, hỗ trợ của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. 

Ban hành và sớm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy  đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2028. Tăng cường phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, trên cơ sở phối hợp tiếp tục đẩy mạnh, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội, Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế giai đoạn 2, triển khai Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế... Kịp thời tổ chức các hội nghị tuyên dương các tấm gương điển hình trong phong trào “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến người dân, hội viên, đoàn viên các tổ chức chính trị - xã hội nhằm sớm cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” một cách thực chất, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh và các địa phương trong tỉnh.

Thứ năm, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với nhiệm vụ cụ thể, như tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 và những năm tiếp theo, gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh. Tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng đã được phát hiện. Thực hiện tốt quy định về tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng thời gian, quy định, không để tồn đọng kéo dài và khiếu kiện vượt cấp.

Thứ sáu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17-11-2022, của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và xây dựng văn hóa trong Đảng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong Đảng. Thường xuyên bám cơ sở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, góp phần sớm đưa các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng rà soát, bổ sung các quy chế, chương trình, kế hoạch làm việc cụ thể, nhất là khi thực hiện các chức danh kiêm nhiệm, các ban chỉ đạo để bảo đảm thực hiện đúng quy định.

Để thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, chủ động, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tin tưởng sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động ở tất cả các cấp, các ngành, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025./.