TCCS - Ngày 14-10-2019, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Dân vận Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ trao giải cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo”. Tác phẩm “Dân vận” khẳng định vị trí xứng đáng trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, với giá trị đặc biệt, thể hiện xuyên suốt tư tưởng “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” và quan điểm dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội thảo_Ảnh: Việt Bách

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Điểu K’ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội thảo còn có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng: Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân nhân tối cao; Hà Thị Khiết, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành trung ương và địa phương; các nhà khoa học. Hội thảo được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các địa phương trong cả nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo_Ảnh: Việt Bách

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu bật những giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định 70 năm đã đi qua, song tác phẩm “Dân vận” vẫn vẹn nguyên những giá trị trời sự. Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề nhưng hết sức vẻ vang của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay, cần nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, khoa học những nhân tố tác động mới tới công tác dân vận, từ đó nảy sinh những khó khăn, thách thức mới… Tác phẩm “Dân vận” có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giải quyết đúng đắn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và phát huy tối đa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp cách mạng hiện nay, góp phần hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XII của Đảng đề ra, đồng thời đóng góp cho việc hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, tác phẩm “Dân vận” chính là “Cương lĩnh dân vận” của Đảng ta, thể hiện tư tưởng tin dân, trọng dân, coi trọng sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, tiếp nối truyền thống của ông cha ta về vai trò của nhân dân “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”.

Nhận thức rõ về vai trò, tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng, trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng ta đã kịp thời có những chủ trương, đường lối để lãnh đạo công tác dân vận, như Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, trong đó khẳng định: “Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân”. Đại hội XII của Đảng một lần nữa xác định: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân”. Các quan điểm trên chú trọng đặt công tác dân vận trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sâu rộng; tăng cường thể chế hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; chú trọng công tác dân vận của chính quyền trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, bên cạnh những thành tích đạt được, công tác dân vận vẫn chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; việc nắm bắt tình hình nhân dân chưa theo kịp diễn biến trong thực tiễn, chưa phát huy mạnh mẽ vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; công tác vận động, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tổ chức thực hiện có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao; tình tình khiếu kiện phức tạp, đông người kéo dài chưa giải quyết triệt để, ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội…

Để tiếp tục phát huy giá trị lý luận, thực tiễn và ý nghĩa sâu sắc nội dung tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác dân vận, thời gian tới cần thực hiện tốt một số nội dung sau: 1- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận theo hướng thiết thực, lấy cuộc sống và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân làm trọng tâm của công tác dân vận. Tiếp tục thể chế hóa, hoàn thiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” cho phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay. 2- Coi trọng công tác dân vận của cơ quan nhà nước, nhất là công tác dân vận chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đạo đức công vụ, cải cách hành chính; lấy sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu hoạt động. 3- Phải triệt để đổi mới công tác tuyên truyền, giải thích, thuyết phục bằng nhiều hình thức (gặp gỡ trực tiếp, qua báo chí, mạng xã hội…), để nhân dân hiểu về tình hình đất nước, tin vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thấy rõ lợi ích của các dự án, công trình kinh tế - xã hội đem lại cho dân, cho nước… Bác đã căn dặn: “Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi người dân hiểu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được”. 4- Cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu trong cuộc sống và mọi hoạt động của mình, “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”; phải trọng dân, chân thành với dân, gần dân, sát dân, vui buồn cùng dân, có trách nhiệm với dân; luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết, không chủ nghĩa cá nhân. 5- Cần quy định rõ trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên; hằng năm tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác dân vân của tập thể, cấp ủy, đảng viên, tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ; đồng thời, phải chú trọng nhân rộng các tấm gương cá nhân điển hình trong công tác dân vận. 6- Để tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, tới đây phải tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Hội thảo đã nhận được hơn 30 tham luận của các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học, thuộc nhiều cơ quan, ban, ngành và các địa phương trong cả nước; có 9 đồng chí trực tiếp tham luận tại hội thảo. Các tham luận đã tập trung làm rõ những giá trị lý luận của tác phẩm “Dân vận”; ý nghĩa của tác phẩm đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế đất nước trong bối cảnh mới, về chăm lo, phát triển, giáo dục con người, bồi dưỡng thế hệ trẻ, về đoàn kết quốc tế; đề xuất những kiến nghị, giải pháp để thực hiện công tác dân vận tốt hơn theo tinh thần trong tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu kết luận Hội thảo_Ảnh: Việt Bách

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định, để có được niềm tin của nhân dân, mọi quyết định của Đảng phải xuất phát từ cuộc sống của nhân dân, đặt lợi ích hợp pháp, chính đáng, đời sống của người dân là mối quan tâm hàng đầu. Các chính sách được ban hành không chỉ hợp lòng dân, mà còn phải vận động, tuyên truyền để tạo đồng thuận, phát huy vai trò làm chủ, động viên nhân dân tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. Quá trình phát triển không tránh được phát sinh những vấn đề phức tạp, có thể tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, nơi này nơi kia vẫn còn tồn tại những bức xúc, có những vụ việc nghiêm trọng kéo dài. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu trước nhân dân, còn dân chủ hình thức, làm ảnh hưởng, tổn thương mối quan hệ này, để lại hình ảnh chưa tốt trong nhân dân, nên cần kịp thời xem xét, xử lý, giải quyết thấu đáo.

Ban Tổ chức trao giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019_Ảnh: Việt Bách


Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học, Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp trao giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019. Ban Tổ chức đã trao giải cho 50 tác phẩm.

Nhận thức đầy đủ ý nghĩa sâu sắc tác phẩm “Dân vận” của Bác, ý nghĩa thực tiễn của quan điểm “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân” là yêu cầu quan trọng, sao cho công tác vận động các tầng lớp nhân dân ngày càng đi vào thực chất, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân là thước đo cho kết quả công tác của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị. Niềm tin đó là sức mạnh để Đảng tiếp tục lãnh đạo đất nước, dân tộc vượt qua thách thức, đạt được các mục tiêu phát triển cho giai đoạn tiếp theo./.