Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới

ĐẶNG NGỌC HUY
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi
23:32, ngày 26-08-2023

TCCS - Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Với nhận thức sâu sắc và nhất quán đó, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác đạt nhiều kết quả tích cực, có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng trong xã hội. Những mô hình, điển hình về học tập và làm theo Bác xuất hiện ngày càng nhiều, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, động viên các hộ dân phải di dời để giải phóng mặt bằng cho tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn_Ảnh: TTXVN

Những kết quả đạt được

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các chuyên đề bài bản, nghiêm túc

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/BTGTW, ngày 27-8-2021, của Ban Tuyên giáo Trung ương, “Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh””; từ năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa chuyên đề toàn khóa, biên soạn chuyên đề hằng năm để triển khai, học tập phù hợp với tình hình của địa phương. Năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tham mưu biên soạn, phát hành 5 nghìn cuốn tài liệu với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ” (chuyên đề năm 2022); năm 2023, tham mưu biên soạn, phát hành 5 nghìn cuốn tài liệu với chủ đề “Quảng Ngãi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững” (chuyên đề năm 2023) để phục vụ học tập, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi ban hành Hướng dẫn số 49-HD/BTGTU, ngày 5-4-2022, “Triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2022 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ”; các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo việc học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Theo đó, đến hết tháng 5-2022, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 709 hội nghị học tập trực tiếp và 7 hội nghị học tập trực tiếp kết hợp trực tuyến, với tổng số 81.795 người tham dự.

Năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi ban hành Hướng dẫn số 75-HD/BTGTU, ngày 27-3-2023, “Quán triệt, học tập chuyên đề năm 2023 “Quảng Ngãi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững””. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đang tổ chức triển khai, học tập cho cán bộ, đảng viên. Theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đến ngày 25-4-2023, các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy sẽ hoàn thành việc quán triệt, học tập cho cấp ủy viên và cán bộ diện ban thường vụ cấp ủy quản lý; đến hết ngày 15-5-2023, hoàn thành việc học tập trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh.

Gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước, tham gia giải quyết các bức xúc, nổi cộm trong nhân dân

Trong quá trình triển khai, thực hiện học tập và làm theo Bác, tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động lựa chọn nội dung đột phá, phù hợp với tình hình địa phương, nhằm tạo chuyển biến rõ nét hơn trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị khóa XII, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01-KL/TW). Các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị trong tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước, tập trung thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm(1), ba nhiệm vụ đột phá(2) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ các cấp đề ra. Đối với cấp tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi chọn chủ đề năm 2022(3) với 2 nhiệm vụ trọng tâm; chủ đề năm 2023(4) với 4 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện. Năm 2021, ở cấp huyện và cấp xã đã chọn 481 nhiệm vụ; năm 2022 chọn 530 nhiệm vụ; năm 2023, có 125 nhiệm vụ đột phá để triển khai thực hiện. Các nhiệm vụ đột phá được các cơ quan, đơn vị, địa phương chọn thực hiện thuộc các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, cải cách hành chính, lề lối, tác phong làm việc, mô hình phát triển kinh tế - xã hội.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 9 nghị quyết và nhiều chỉ thị, kết luận, quy định để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX đề ra; trong đó, có các chỉ thị, kết luận(5) chỉ đạo tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững; chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành phong trào thi đua thường xuyên trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh, qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Việc học tập và làm theo Bác được các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị và xây dựng những mô hình, việc làm cụ thể, đa dạng trên các lĩnh vực, tạo nên phong trào học tập và làm theo lời Bác sôi nổi, thiết thực. Đến nay, có hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân đã và đang thực hiện mô hình(6). Nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần vào công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, giải quyết những nổi cộm, bức xúc của nhân dân(7).

Định kỳ hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng 2 báo cáo dư luận xã hội và 1 báo cáo tổng hợp một số vấn đề, vụ việc nổi cộm, bức xúc của địa phương được báo chí quan tâm, phản ánh. Từ đầu năm 2021 đến nay, đã xây dựng trên 50 báo cáo, phản ánh hơn 300 lượt vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; gần 30 báo cáo tổng hợp một số vấn đề, vụ việc nổi cộm, bức xúc ở tỉnh Quảng Ngãi được báo chí quan tâm, phản ánh; ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc nắm bắt, tổng hợp và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết các vụ việc, vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân(8). Những vấn đề Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phản ánh, đề cập đã được các cấp, các ngành chỉ đạo, xác minh hơn 200 lượt vấn đề và hơn 150 vấn đề đã được giải quyết...; góp phần giảm tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, đơn, thư vượt cấp và hạn chế phát sinh điểm nóng tại cơ sở.

Thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phát huy những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu nội dung sinh hoạt chi bộ chuyên đề theo chủ điểm hằng quý về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để các cấp ủy lựa chọn, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý 4 chủ đề cho 4 quý của năm 2022(9); 4 chủ đề cho 4 quý năm 2023(10) để các chi bộ, cơ quan, đơn vị vận dụng tổ chức sinh hoạt. Theo đó, ngoài việc tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022, chuyên đề năm 2023 của tỉnh, các chi bộ, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm hằng quý về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý tại các chi bộ, cơ quan, đơn vị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là dịp để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, qua đó soi rọi bản thân, xây dựng ý thức học tập, rèn luyện, thực hành phong cách, tác phong làm việc của Bác; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; khắc phục, sửa chữa, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và hành động; phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng chi bộ, cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nhằm thực hiện trách nhiệm nêu gương, đồng thời đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 841-CV/TU, ngày 25-1-2022, “Về xây dựng Bản cam kết thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng” (Công văn số 841-CV/TU), trong đó cam kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012, của Ban Bí thư, “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018, của Ban Chấp hành Trung ương, “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Quyết định số 306-QĐ/TU, ngày 25-5-2016, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, “Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”.

Hằng năm, các cấp ủy đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết cá nhân sát với thực tiễn; gắn việc cam kết nêu gương về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, đăng ký phấn đấu học tập và làm theo Bác. Kết quả, hằng năm có trên 98% cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng bản cam kết thực hiện theo Công văn số 841-CV/TU. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương có 100% cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết. Thông qua việc đăng ký, cam kết, đã góp phần nâng cao ý thức, tính tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên về tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; đa số cán bộ, đảng viên đã khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra trong nhiều năm trước; lãnh đạo các cấp đã tập trung giải quyết những hạn chế, nổi cộm, bức xúc tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan hệ gắn bó với quần chúng nhân dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân gặp gỡ đối thoại với đại diện bí thư chi bộ, trưởng thôn và người có uy tín ở các huyện miền núi và huyện đồng bằng có đồng bào dân tộc thiểu số_Nguồn: baoquangngai.vn

Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác được thực hiện đa dạng, hiệu quả

Việc tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022, chuyên đề năm 2023 và tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được thực hiện thường xuyên, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như thông qua các hội nghị triển khai, tổng kết công tác xây dựng Đảng, hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự do các cấp ủy tổ chức và các hội nghị, cuộc họp của cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin đại chúng gắn với việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước. Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cổng thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương đều có chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên đăng tải tin, bài, phóng sự phản ánh kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo lời Bác.

Bên cạnh việc thường xuyên tuyên truyền trên báo chí, hệ thống thông tin truyền thông, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên đẩy mạnh tuyên truyền qua mạng xã hội có lượng người sử dụng lớn, như Facebook, Zalo. Nhiều hình ảnh, bài viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về gương người tốt, việc tốt, mô hình hay trong học tập và làm theo lời Bác được đăng tải, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, lan tỏa nhanh chóng, thu hút được rất nhiều người tiếp cận, theo dõi, bình luận; qua đó, góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Để việc học tập và làm theo Bác ngày càng được lan tỏa sâu rộng, năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo biên soạn, phát hành 500 cuốn sách “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019 - 2021; biểu dương thành tích của 113 tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen để tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi xây dựng phim tài liệu, phóng sự về các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác trên địa bàn; tiếp sóng phim tài liệu về các gương điển hình tiêu biểu do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất (năm 2022 tiếp sóng 38 phim tài liệu) để phát sóng, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

Năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Huyện ủy Bình Sơn, Huyện ủy Nghĩa Hành và Thành ủy Quảng Ngãi thành lập thí điểm Câu lạc bộ “Những tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác”. Đến nay, 3 câu lạc bộ của các địa phương tiếp tục hoạt động, ngày càng thu hút nhiều tập thể, cá nhân tham gia. Việc thành lập các câu lạc bộ đã tạo điều kiện để các tập thể, cá nhân chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện các mô hình, việc làm theo Bác; qua đó, từng bước giáo dục, tuyên truyền để việc tổ chức học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên đối với mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương và mỗi cá nhân.

Các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm của tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như đăng tải hàng nghìn tin, bài về các điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác trên sóng đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã, bản tin thông báo nội bộ và các trang thông tin điện tử, các fanpage của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả, có 8.087 tin, bài từ tỉnh đến cơ sở và 23.900 xuất bản phẩm tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. Các huyện (Bình Sơn, Trà Bồng, Mộ Đức), thành phố Quảng Ngãi và một số sở, ngành tổ chức cho cán bộ, đảng viên sinh hoạt dưới cờ hằng tháng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Một số bất cập, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc học tập và làm theo Bác ở tỉnh Quảng Ngãi còn một số bất cập, hạn chế nhất định:

Thứ nhất, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số nơi còn hình thức, qua loa, đại khái; một số địa phương chậm hướng dẫn, giám sát việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại cơ sở; công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thường xuyên.

Thứ hai, những mô hình học tập và làm theo Bác được các chi bộ, cơ quan, đơn vị đăng ký nhiều, nhưng một số nơi kết quả thực hiện chưa rõ nét, chưa tạo được ấn tượng, sức lan toả, chưa bám sát thực tiễn, chưa nhân rộng các mô hình mới.

Thứ ba, một số bản cam kết thực hiện của cán bộ, đảng viên còn chung chung, hình thức, chưa gắn với chức trách nhiệm vụ. Việc tổ chức đánh giá kết quả thực hiện bản cam kết cá nhân có nơi thực hiện chưa nghiêm túc, chưa sâu sát, chặt chẽ.

Nguyên nhân của một số tồn tại, hạn chế nêu trên là do trong giai đoạn đầu thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, quán triệt, học tập Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa, nhất là ở cơ sở; một số cán bộ, đảng viên chưa nêu gương trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân; một số cấp ủy còn lúng túng trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện, dẫn đến việc đánh giá chưa sát thực, hiệu quả.

Giải pháp trong giai đoạn mới

Một là, tiếp tục chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021, của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””.

Hai là, tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: học tập Bác, làm theo Bác và noi gương Bác. Kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh xây dựng Đảng về chính trị, đạo đức; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX và nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ các cấp đề ra; quan tâm chỉ đạo, giải quyết những nổi cộm, bức xúc xảy ra tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Ba là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm nghiêm túc, hiệu quả; thực hiện nghiêm việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hằng năm, cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết và nghiêm túc thực hiện cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các quy định của Đảng, trách nhiệm chính trị của từng cá nhân.

Bốn là, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm của tỉnh, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc tổ chức thực hiện theo từng chuyên đề đã được học tập, qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX và nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ các cấp đã đề ra.

Năm là, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, vì nhiệm vụ chung.

Sáu là, tăng cường công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về gương điển hình, người tốt, việc tốt. Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, thiết thực, những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu có những tác phẩm nổi trội, đạt chất lượng cao.

Bảy là, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và thực chất công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với công tác xây dựng Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp. Chấn chỉnh kịp thời những tập thể, cá nhân chưa nghiêm túc triển khai, thực hiện; chưa gắn việc học tập, làm theo và nêu gương Bác với nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, địa phương./.

-----------------------------

(1) Các nhiệm vụ trọng tâm: 1- Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị; 2- Cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số về cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; 3- Đẩy mạnh phát triển du lịch, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; 4- Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi
(2) Các đột phá: 1- Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp; 2- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; 3- Đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho phát triển
(3) Chủ đề năm 2022: “Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, chính quyền; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX”
(4) Chủ đề năm 2023: “Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, chính quyền; thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 03 Chương trình mục tiêu quốc gia”
(5) Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 16-4-2021, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, “về tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức”; Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 30-8-2021, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên”; Kết luận số 298-KL/TU, ngày 13-4-2021, của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 khóa XX, về tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ
(6) Cụ thể: năm 2021, tỉnh Quảng Ngãi có 1.807 mô hình; năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi có 1.873 mô hình
(7) Tiêu biểu như các mô hình: “Tiết kiệm làm theo Bác”, “Cơ quan, đơn vị giúp xã, thôn khó khăn; cán bộ, đảng viên công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”, “Gần dân, sát việc”, “Góp vốn xoay vòng”, “Nâng bước em đến trường”, “Mẹ đỡ đầu”, “4 đúng, 4 phải, 3 sát”, “20+1”, “Hiến máu tình nguyện”, “Hiến đất làm đường”, “Khu dân cư xanh, sạch, đẹp”, “đường hoa”, “câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật”, “thu gom phế liệu”...
(8) Hoạt động của Nhà máy thép Hoà Phát - Dung Quất ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân xung quanh vùng nhà máy; những bất cập liên quan đến các dự án khu dân cư trên địa bàn tỉnh; các dự án, công trình giao thông thi công chậm tiến độ, không bảo đảm an toàn, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân; tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực hạ lưu các sông trên địa bàn tỉnh; ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp và một số địa phương trong tỉnh; các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh; tình hình tai nạn giao thông và một số điểm “đen” về tai nạn giao thông; việc chậm giải quyết một số bất cập liên quan đến Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; việc giá vật tư nông nghiệp và giá xăng, dầu biến động liên tục khiến việc sản xuất của nhân dân gặp nhiều khó khăn;...
(9) Quý I năm 2022: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường”; liên hệ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22-9-2021, của Bộ Chính trị, “Về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”. Quý II năm 2022: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức cách mạng” vận dụng, liên hệ trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quý III năm 2022: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, con đường tất yếu đi tới phồn vinh, hạnh phúc”, liên hệ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên hiện nay. Quý IV năm 2022: Đánh giá kết quả việc tổ chức sinh hoạt theo chủ điểm quý I, II và III tại chi bộ, cơ quan, đơn vị; liên hệ đánh giá kết quả đăng ký thực hiện việc học tập và làm theo Bác của cá nhân
(10) Quý I năm 2023: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và yêu cầu xây dựng nền văn hóa mới”; vận dụng, liên hệ với việc xây dựng văn hóa Đảng, văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị và văn hóa giao tiếp ứng xử của cán bộ, đảng viên hiện nay. Quý II năm 2023: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và yêu cầu xây dựng con người mới” vận dụng, liên hệ trong xây dựng đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Quý III năm 2023: “Phát huy sức mạnh truyền thống văn hóa và phẩm chất con người Quảng Ngãi, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng quê hương Quảng Ngãi giàu đẹp”; vận dụng việc thực hiện nội dung chuyên đề năm 2023 của tỉnh, Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 19-10-2016, của Tỉnh ủy (khóa XIX), Kết luận số 635-KL/TU, ngày 1-11-2021, của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 (khóa XX) vào thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Quý IV năm 2023: Đánh giá kết quả việc xây dựng, tổ chức thực hiện các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ, cơ quan, đơn vị; đánh giá kết quả cam kết thực hiện nghị quyết, quy định của Đảng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân năm 2023