Quảng bá hình ảnh của Hà Nội trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Hoàng Quân

TCCS - Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng và quảng bá hình ảnh quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế giữa các nước, các khu vực, đối tác… nhằm mang lại những giá trị về chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại. Với ý nghĩa đó, trong những năm qua, Hà Nội tăng cường quảng bá hình ảnh về một Thủ đô văn hiến, có truyền thống lịch sử lâu đời, với những giá trị văn hóa đặc sắc và đang hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy vị thế quận trung tâm của Thủ đô Hà Nội: Dấu ấn và kinh nghiệm của Đảng bộ quận Hoàn Kiếm qua nửa nhiệm kỳ

KIỀU TRANG

Hà Nội tiến hành rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Đoàn Thị Mai Liên

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Hà Nội giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa trong dòng chảy hội nhập quốc tế

Minh Khang

Thành phố Hà Nội đẩy mạnh phân cấp, triển khai thực hiện mô hình cải cách hành chính tiên tiến

Đồng Ngọc Dám

Học viện Chính trị khu vực 1