TCCS - Ngày 18-3-2023, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và giới thiệu một số chuyên đề năm 2023; giới thiệu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương. Về phía Hội Người cao tuổi Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội và các Phó Chủ tịch Hội. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm Hội nghị Quốc tế đến 62 điểm cầu trong cả nước, với hơn 3.500 đại biểu là cán bộ cốt cán người cao tuổi tham gia.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo _ Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trực tiếp trao đổi nội dung chuyên đề “Những vấn đề về người cao tuổi Việt Nam”; đồng thời, định hướng một số hoạt động cho Hội Người cao tuổi trong thời gian tới. Các nội dung trao đổi là rất bổ ích, sát hợp, cập nhật tình hình thực tế về người cao tuổi ở trong nước và trên thế giới hiện nay.

Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, những khó khăn, thách thức khi Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ diễn ra rất nhanh, đòi hỏi phải nhanh chóng có những giải pháp, chính sách xử lý kịp thời, hiệu quả, như lồng ghép vấn đề già hóa dân số trong hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; khuyến khích phát huy người cao tuổi tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, cần tăng khả năng tiếp cận của người cao tuổi đối với các dịch vụ y tế; nghiên cứu xây dựng gói dịch vụ chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi, như chăm sóc y tế, chăm sóc xã hội và chăm sóc tinh thần.

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo và tăng cường sự tham gia, đồng hành của các cấp, ngành, tổ chức xã hội và cộng đồng trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, để người cao tuổi luôn sống vui, sống khỏe. Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu, cần chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp. Theo đó, Hội Người cao tuổi các cấp phải chủ động phối hợp với các cấp ủy, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện và sớm có các chủ trương, chính sách nhằm bảo vệ, phát huy vai trò người cao tuổi; chăm sóc người cao tuổi ngày càng tốt hơn về sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần; tập trung xây dựng các phong trào khuyến khích người cao tuổi được tiếp tục cống hiến, lao động, phát triển kinh tế theo nhu cầu và sức khỏe… để người cao tuổi Việt Nam tiếp tục đóng góp, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, nêu gương sáng trong phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” và được hưởng tuổi già trong tôn trọng, bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu _ Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thông tin, quán triệt một cách khái quát nhất nội dung các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9-11-2022, “Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17-11-2022, “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17-11-2022, “Về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17-11-2022, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, “Về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.  

Cũng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc, hội viên người cao tuổi tại tất cả các điểm cầu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, giới thiệu nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Với 14 bài viết quan trọng, cuốn sách thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay; nêu rõ nhiệm vụ đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và người cao tuổi cả nước, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình trân trọng cảm ơn các đồng chí: Trương Thị Mai, Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Thái Học; các đại biểu ở Trung ương và địa phương; Văn phòng Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã quan tâm đến người cao tuổi.

Về công tác của Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp hội cần tiếp tục xây dựng chương trình hành động theo các nghị quyết của Đảng về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; tổ chức các cuộc nghiên cứu, học tập nội dung các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần vào thành công của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Qua đợt sinh hoạt chính trị này, tiếp tục phát huy vai trò, trí tuệ của người cao tuổi trong phát triển kinh tế - xã hội trên toàn quốc.

Sau hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Hội sẽ xây dựng chương trình hành động cùng với các giải pháp thiết thực để chỉ đạo hướng dẫn các cấp hội triển khai thực hiện với quyết tâm, hiệu quả cao nhất; đồng thời, kịp thời cụ thể hóa, phổ biến sâu rộng nội dung nghị quyết trong cán bộ, hội viên, người cao tuổi, hướng dẫn các cấp hội tổ chức, thực hiện hiệu quả, cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Những nội dung được truyền đạt và quán triệt tại Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ chủ chốt, người cao tuổi tiêu biểu trong cả nước, giúp cho họ tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống./.