TCCS - Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp của các ban, ngành, địa phương, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh có nhiều chuyển biến tích cực. Đất đai được quản lý chặt chẽ theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của chủ sử dụng đất và nhân dân trong huyện ngày càng được nâng lên; vi phạm trong quản lý, sử dụng đất ngày càng giảm.

Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ các dự án sử dụng đất đai, phấn đấu trở thành thị xã vào cuối năm 2022 _ Ảnh: baobacninh.com.vn

Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đang đẩy nhanh lộ trình trở thành thị xã vào cuối năm 2022, với quyết tâm hình thành và phát triển 4 khu công nghiệp, đẩy mạnh phát triển cụm công nghiệp, làng nghề. Việc quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai là yêu cầu cấp thiết được đặt ra, tạo đòn bẩy cho sự phát triển toàn diện.

Thời gian trước đây, công tác quản lý đất đai ở nhiều địa phương trong huyện diễn biến phức tạp. Ở một số xã, thị trấn vẫn xảy ra tình trạng vi phạm đất đai, như tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp; tình trạng các hộ dân lấn chiếm đất đai liền kề với đất thổ cư diễn ra ở nhiều thôn, xóm... Nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý đất đai ở huyện những năm gần đây đã đi vào nền nếp. Sự chuyển biến này là nhờ các cấp ủy, chính quyền trong huyện luôn xác định làm tốt công tác quản lý đất đai sẽ tạo điều kiện trong việc duy trì sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm ổn định về tình hình an ninh chính trị. 

Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn, hằng năm, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành luôn tổ chức các hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trên lĩnh vực tài nguyên môi trường và việc thực hiện tốt công tác quản lý, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, môi trường nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Bằng việc tập trung triển khai thực hiện công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đất đai… công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đã từng bước ổn định, giảm thiểu các vi phạm trong sử dụng đất, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền. Đặc biệt, triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt với tổng số 194 dự án, diện tích 766,1 héc-ta (có 38 dự án đăng ký mới); đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 31 dự án với diện tích 71,3 héc-ta; đang thực hiện lựa chọn nhà đầu tư và giải phóng mặt bằng 58 dự án với diện tích 363,19 héc-ta.

Để tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, trong thời gian tới, Thuận Thành sẽ tập trung thực thiện tốt kế hoạch sử dụng đất năm 2021; chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân và doanh nghiệp về chính sách, pháp luật đất đai để người sử dụng thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định. Huyện Thuận Thành đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các ngành chức năng xác định tiền sử dụng đất cụ thể của dự án Khu đô thị Trung Quý của Công ty TNHH Trung Quý và dự án Đầm Dê (xã An Bình) của Công ty Cổ phần phát triển đô thị An Bình.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 88 trường hợp, đang thẩm định 23 trường hợp, trả lại 22 trường hợp chưa đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất. Thông qua việc tăng cường kiểm tra, rà soát việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quy sử dụng đất lần đầu đối với đất nông nghiệp, đất ở; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động hành chính... sẽ góp phần bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp, đời sống người dân, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế, xã hội địa phương bền vững./.