TCCS - Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, hiệu quả, đến nay, việc học tập và làm theo Bác ở tỉnh Cà Mau lan tỏa ngày càng sâu rộng từ trong hệ thống chính trị đến toàn xã hội. Những mô hình, điển hình về học tập và làm theo Bác xuất hiện ngày càng nhiều đã góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong toàn tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh; tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, ngày 5-10-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau ban hành Kế hoạch số 29-KH/TU “Về tổ chức quán triệt, triển khai học tập Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW”, cùng nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 theo các chuyên đề hằng năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc xây dựng quy định cụ thể về chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn việc học tập và làm theo Bác cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Các cá nhân tiêu biểu được lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh _Ảnh: camau.gov.vn

Trong giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh đã tổ chức 235 hội nghị từ cấp tỉnh đến cấp xã để triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị 05 và 4.067 hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề hằng năm, học tập và làm theo Bác, với hơn 96% cán bộ, đảng viên và hơn 1 triệu lượt đoàn viên, hội viên, quần chúng tham dự. Các hội nghị tập trung nêu bật những điểm mới, những nội dung cốt lõi của Chỉ thị 05, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, những nội dung trọng tâm của việc học tập và làm theo Bác.

Một trong những yêu cầu hàng đầu trong thực hiện Chỉ thị số 05 được Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh là các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25-10-2018, của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tỉnh. Tỉnh ủy chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị phải cân nhắc, lựa chọn những nội dung phù hợp với vị trí công tác, nhiệm vụ được phân công để xây dựng cam kết thực hiện Chỉ thị 05 theo các chuyên đề hằng năm. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm. Kết quả, trong giai đoạn 2016 - 2020, hằng năm, các cấp, các ngành và hơn 98% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tỉnh nghiêm túc xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của tập thể và bản cam kết cá nhân về tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cam kết trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Nhiều cơ quan, đơn vị đã đưa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và những câu nói, lời dạy của Bác Hồ lên các bảng treo tại trụ sở, phòng làm việc, phòng tiếp dân để nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, phong cách sống và làm việc theo gương Bác.

Những mô hình hay, cách làm sáng tạo

Để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, thực chất, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong toàn tỉnh đã đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 vào nghị quyết, chương trình hành động hằng năm, kế hoạch hoạt động hằng quý, hằng tháng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau biên soạn và phát hành 44.000 quyển “Sổ tay học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phòng, chống những những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cấp phát đến từng đảng viên trong toàn tỉnh. Trường chính trị tỉnh, trung tâm chính trị các huyện, thành phố thuộc tỉnh đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy học viên các lớp cán bộ chủ chốt cấp xã, lớp đối tượng kết nạp đảng, lớp đảng viên mới. Nhiều trường trung học phổ thông đã dành thời gian trong buổi chào cờ đầu tuần hoặc trong 15 phút sinh hoạt đầu giờ để trao đổi các nội dung về việc học tập và làm theo Bác; cử giáo viên và học sinh luân phiên nhau tham gia kể những mẫu chuyện về Bác trong các buổi sinh hoạt lớp...

Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn hai nội dung đột phá tập trung chỉ đạo là: “Cải cách thủ tục hành chính” và “Nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên”. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo thành lập Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh; các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh tổ chức lại nơi tiếp dân và giải quyết thủ tục hành chính. Tất cả các thủ tục hành chính đang được áp dụng trên địa bàn đều được thông báo trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. Cách làm này tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, tăng cường niềm tin của người dân, doanh nghiệp với các cấp chính quyền. Song song với đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 1-7-2016, của Tỉnh ủy Cà Mau, “Về đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức” đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, từng bước xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị và trong cả hệ thống chính trị, góp phần làm giảm đáng kể số đảng viên vi phạm, nhất là ở những ngành, lĩnh vực nhạy cảm. Tỉnh ủy Cà Mau đã phát hành 2.000 phiếu điều tra trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các cấp để điều tra dư luận xã hội về việc thực hiện Chỉ thị 05 và thực trạng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giúp lãnh đạo tỉnh có thêm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05 và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21-12-2012, của Ban Bí thư, “Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Trong đó, tỉnh chú trọng việc chấp hành đúng các nguyên tắc, chế độ, quy định về quản lý sử dụng ngân sách, tài chính (như việc triển khai thực hiện Đề án quản lý xe ô tô công tập trung của tỉnh đã tiết kiệm ngân sách bình quân hằng năm khoảng 17 tỷ đồng); tiết kiệm kinh phí chi trong các dịp lễ, tết để thực hiện chính sách an sinh xã hội; vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc tổ chức lễ cưới, lễ tang,… Nhiều địa phương, đơn vị đã kết hợp tốt việc thực hiện Chỉ thị 05 với phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở”,…

Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau tiếp dân và giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, hiệu quả _ Ảnh: TTXVN

Với sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, trên địa bàn Cà Mau xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như các mô hình: “Tết quân dân”, “Hiến máu tình nguyện” trong lực lượng dân quân tự vệ, “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy” của Đảng ủy Quân sự tỉnh; mô hình “Giúp nhau thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới” của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trần Văn Thời; Chi bộ ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển đi đầu trong hiến đất thực hiện đường giao thông nông thôn; Đại úy Trần Bình Phục, Đội phó Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Hòn Chuối, trực tiếp tham gia đứng lớp giảng dạy các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên đảo Hòn Chuối; học sinh thuộc liên đội các trường tiểu học và trung học cơ sở huyện U Minh tự nguyện tiết kiệm chi tiêu, nuôi heo đất gây “Quỹ vì bạn nghèo” để trao học bổng, tặng xe đạp, cặp sách, quần áo… cho các bạn học sinh nghèo, khó khăn; bà Nguyễn Thị Nga, ở ấp Thuận Hòa A, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, không họ hàng thân thích cất nhà trên phần đất của mình để “an cư lạc nghiệp”; 30 thành viên Chi hội Phụ nữ ấp 1/5, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời hằng tháng khi đi sinh hoạt chi hội mang theo vỏ chai nhựa, vỏ lon nước ngọt, phế liệu… đến tập trung bán gây quỹ, giúp các hội viên nghèo khó mượn xoay vòng không tính lãi để tạo vốn làm ăn, thoát nghèo...

Qua 5 năm đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cà Mau có 4.492 tập thể và 6.913 cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng, tạo sức lan tỏa sâu rộng về những mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác trong toàn tỉnh. Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong 5 năm qua đã ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 ở Cà Mau thời gian qua vẫn còn một số hạn chế:

Thứ nhất, một số cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 còn chung chung, nặng về hình thức, chưa thật sự phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương, cơ quan, đơn vị; việc triển khai thực hiện còn chậm. Một số cán bộ, đảng viên chưa toàn tâm, toàn ý phấn đấu học tập, rèn luyện theo gương Bác.

Thứ hai, việc đưa nội dung chuyên đề học tập và làm theo Bác hằng năm vào sinh hoạt chi bộ ở một số nơi chưa đều, nặng tính hình thức. Một số ít cơ quan hành chính nhà nước chưa tạo được chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 8-9-2016, của Thủ tướng Chính phủ “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ ba, ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị, phương thức tuyên truyền Chỉ thị 05 chưa thật sự phong phú, đa dạng, thiếu tính hiệu quả; việc nêu gương, tuyên truyền nhân rộng các mô hình, các tập thể, cá nhân điển hình còn ít, chưa kịp thời, tính thuyết phục chưa cao.

Thứ tư, một số tổ chức đảng, cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu chưa nhận thức sâu sắc ý nghĩa và trách nhiệm bản thân trong việc học tập và làm theo Bác, từ đó dẫn đến chưa kiên trì, kiên quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05.

Để việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn tỉnh khắc phục những hạn chế, đồng thời chú trọng thực hiện tốt một số giải pháp:

Một là, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành cần quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Trong đó, tập trung thực hiện tốt ba nội dung: học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt, học tập các chuyên đề bằng nhiều hình thức thiết thực, sáng tạo, phù hợp với nhiều đối tượng, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhu cầu văn hóa tinh thần trong từng cấp ủy, tổ chức đảng, từ đó lan tỏa mạnh mẽ ra toàn xã hội.

Hai là, nêu cao trách nhiệm gương mẫu và quyết tâm chính trị mạnh mẽ của từng cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tự giác, thường xuyên học tập và làm theo Bác trong công tác, trong lối sống, trong sinh hoạt, từ đó đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nếp nghĩ, cách làm chủ động, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân trong toàn tỉnh. Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo cán bộ, đảng viên viết bản cam kết, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 và quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương theo tinh thần sát với chức trách, nhiệm vụ được giao, tự giác thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra và xem đây là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, nhận xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Ba là, để tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, mỗi cấp ủy trong toàn Đảng bộ tỉnh kết hợp chặt chẽ việc tổ chức học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với việc xem xét, lựa chọn, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; đề ra biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc mà nhiều cán bộ, đảng viên, người dân ở địa phương, cơ quan, đơn vị đang quan tâm. Đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa những nội dung đột phá trong học tập, làm theo Bác gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các cô giáo và học sinh ở Cà Mau xem tranh, ảnh triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường 1, thành phố Cà Mau)_Ảnh: TTXVN

Bốn là, thường xuyên tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 thông qua hệ thống các cơ quan báo, đài trong tỉnh, tuyên truyền trên mạng xã hội, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, hội thảo, tọa đàm… của các tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội... Nội dung tuyên truyền cần đa dạng, phong phú, thiết thực, hấp dẫn; chú trọng những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những điển hình, mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả, đặc biệt là sự nêu gương của cấp ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác. Nội dung tuyên truyền phải bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng thời điểm để tạo sức lan tỏa, tác động sâu sắc tới tư tưởng, tình cảm từ đó chuyển biến thành hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát chuyên đề theo chương trình hằng năm trong thực hiện Chỉ thị 05. Qua đó, kịp thời phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để nhân rộng, đặc biệt chú trọng những mô hình, giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện, cách làm thiếu trách nhiệm, hình thức trong thực hiện Chỉ thị 05. Chú trọng phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, Điều lệ Đảng, pháp luật và kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những mô hình hay, điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05./.