TCCS - Công an thành phố Hà Nội luôn quan tâm chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 04/CT-BCA, của Bộ Công an và cuộc vận động "Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Đây chính là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của công an Thủ đô.

Công an Hà Nội hết lòng giúp đỡ nhân dân _Ảnh: Dương Việt Hà

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 04/CT-BCA , ngày 19-5-2018, của Bộ Công an "Về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới và cuộc vận động Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng, ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn và công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai nghiêm túc, có hiệu quả.

Theo đó, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai tổ chức tuyên truyền sâu rộng việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc cho toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sĩ. Công an thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ và chọn 3 đơn vị (Phòng Cảnh sát giao thông thành phố, Công an quận Ba Đình và Công an huyện Gia Lâm) làm thí điểm để rút kinh nghiệm, từ đó, triển khai toàn diện đến các đơn vị. Công an thành phố cũng tham mưu cho Thành ủy Hà Nội xây dựng và ban hành Thông tư về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong thực hiện cuộc vận động đến các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố.

Tổ chức hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho gần 600 cán bộ chủ chốt; hội nghị tập huấn chuyên đề “Xây dựng phong cách cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” dưới hình thức trực tuyến cho gần 2.700 cán bộ chủ chốt; cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị vào 4 đợt thi đua “Vì An ninh Tổ” quốc hằng năm và vào các nội dung giao ước trong Cụm thi đua số 1 Bộ Công an, Cụm thi đua số 13 Thành phố… Xây dựng, ban hành các kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở định kỳ hằng tháng tổ chức sinh hoạt chuyên đề về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;… Trong quá trình triển khai thực hiện luôn gắn chặt với thực hiện “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” và đã cụ thể hóa thành một trong những nội dung quan trọng trong chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ công tác.

Việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị đã tác động mạnh mẽ, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức, trách nhiệm và hành động của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Hiệu quả các mặt công tác, bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an Thủ đô tiếp tục được nâng cao.

Công an thành phố đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; xây dựng, triển khai hiệu quả các phương án phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tập trung đông người, tuần hành biểu tình trái pháp luật; tăng cường đối thoại với nhân dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp; đấu tranh, xử lý, giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi cộm, các vụ việc phức tạp mới nảy sinh về an ninh, trật tự, giữ vững thế chủ động, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ không để hình thành, công khai hóa các tổ chức chính trị đối lập; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Chủ động đi đầu trong công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều phương án, kế hoạch, cao điểm bảo đảm an toàn, trật tự; đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm có tổ chức, ma túy, hoạt động “tín dụng đen”. Triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và giảm ùn tắc giao thông, trọng tâm là kế hoạch về xử phạt không đội mũ bảo hiểm, sử dụng ma túy, vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Ký quy chế phối hợp với công an 8 tỉnh giáp ranh, với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và Kênh VOV Giao thông - Đài Tiếng nói Việt Nam trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Triển khai có hiệu quả các kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng bảo đảm sát thực, hiệu quả, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phòng, chống tiêu cực, giảm thời gian đi lại cho nhân dân, nhất là công tác cấp hộ chiếu, tiếp nhận khai báo lưu trú trực tuyến..., tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của thành phố, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của toàn lực lượng công an nhân dân. Trong 2 năm 2018, 2019, công an các quận, huyện, thị xã đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công trên 500 hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân", với 59.187 lượt người tham gia; qua đó, có 9.265 ý kiến đóng góp, đánh giá tốt làm lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an Thủ đô chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, gần gũi, thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

Phát huy những kết quả bước đầu đạt được và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong những năm vừa qua, thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018, của Ban Chấp hành Trung ương “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, Quy định số 01-QĐi/ĐUCA-X03, ngày 28-1-2018, của Đảng ủy Công an Trung ương “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; ủy viên Ban Thường vụ và người đứng đầu công an các đơn vị, địa phương” và Kế hoạch thực hiện số 190, ngày 18-3-2019, của Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội, đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chỉ huy trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 04/CT-BCA, của Bộ Công an và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, tinh thần “thượng tôn pháp luật”, ý thức trách nhiệm vì nhân dân phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ.

Hai là, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội VII của Đảng bộ Công an Trung ương và Nghị quyết Đại hội XXVIII của Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội.

Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới, giai đoạn 2018 - 2023 nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ ý nghĩa của Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ chuyển biến từ nhận thức thành hành động cụ thể, phấn đấu mỗi ngày làm một việc tốt, vì nhân dân phục vụ.

Bốn là, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính liên quan đến công tác công an nhằm giảm bớt thủ tục, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi khi giải quyết công việc cho nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác tập huấn điều lệnh, võ thuật công an nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, tư thế, lễ tiết, tác phong, giao tiếp ứng xử, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ công an Thủ đô "Tận tụy, trách nhiệm, gần gũi, thân thiện, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Năm là, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng cách làm hay, mô hình sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thông qua báo chí, các phương tiện truyền thông, mạng xã hội Công an thành phố Hà Nội; đồng thời chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội tuyên truyền sâu rộng những tấm gương tiêu biểu trong rèn luyện, học tập, gương cán bộ, chiến sĩ dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và gương "người tốt, việc tốt" vì nhân dân phục vụ./.