TCCS - Trong 2 ngày (8 và 9-6-2020) tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội _ Ảnh: Hà Phương

Đại hội tiến hành tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III; đồng thời, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã nỗ lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ II (nay là Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn); đóng góp quan trọng vào kết quả hoạt động chung của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 

Thời gian qua, kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp, bất thường đã tác động mạnh tới kinh tế trong nước. Giá dầu giảm sâu từ giữa năm 2014, phục hồi chậm trong giai đoạn 2015 - 2020; đặc biệt khủng hoảng kép của giá dầu và dịch COVID-19 từ đầu năm 2020 ảnh hưởng tới mọi mặt hoạt động của Tập đoàn. Tuy nhiên, vượt qua khó khăn, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nỗ lực đạt được nhiều kết quả, cụ thể: Ký 4 hợp đồng dầu khí mới; có 8 phát hiện dầu khí mới và phát triển thêm 12 mỏ/công trình mới vào hoạt động khai thác; gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 96,54 triệu tấn quy dầu, trung bình đạt 19,3 triệu tấn quy dầu/năm; tổng sản lượng khai thác dầu khí đạt 150,3 triệu tấn quy dầu, vượt 15,6% so với chỉ tiêu đề ra; sản xuất đạm đạt 9,72 triệu tấn, vượt 23,3% so với chỉ tiêu đề ra; sản xuất sản phẩm xăng dầu đạt 52,74 triệu tấn… Các chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn đạt vượt so với kế hoạch: Tổng doanh thu đạt 335,633 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 0,7%/năm; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 134,5 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 6%/năm; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt bình quân 9,6%/năm; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 7,6%/năm; hệ số bảo toàn vốn 1,02 lần; hệ số nợ/vốn chủ sở hữu dự kiến tại thời điểm 31-3-2020 là 0.35 lần; mức độ bảo toàn vốn là 1,28 lần - bảo đảm an toàn cho sản xuất, kinh doanh của Công ty Mẹ.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tại Cơ quan Tập đoàn đạt kết quả tích cực. Số lượng ban/văn phòng ở bộ máy điều hành giảm từ 23 xuống còn 17ban/văn phòng; từ 2 văn phòng Đảng ủy và 3 ban xây dựng Đảng giảm còn 1 văn phòng chuyên trách Đảng; số lượng phòng giảm từ 72 còn 51 phòng; số lượng định biên các chức danh cán bộ cấp trưởng/phó ban/văn phòng giảm từ 97 còn 67 cán bộ; số lượng các chức danh cán bộ cấp phòng giảm từ 148 còn 122 cán bộ. Đảng bộ luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng Đảng. Số tổ chức đảng “hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hằng năm đạt trên 80%; đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 95%; kết nạp ít nhất 50 đảng viên mới/năm.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội _ Ảnh: Hà Phương

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là một nhiệm kỳ nhiều biến động, đặc biệt là các đợt giá dầu giảm sâu vào đầu và cuối nhiệm kỳ, nhưng với quyết tâm, ý chí, nghị lực, truyền thống của “những người đi tìm lửa”, Cơ quan Tập đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước. Trong nhiệm kỳ mới, theo đồng chí Trần Sỹ Thanh, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn phải thể hiện rõ vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, tập trung nâng cao công tác quản trị, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh với mục tiêu tổng quan nhất là tốc độ phát triển, lợi nhuận trên vốn, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Tập đoàn; tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp; tạo được niềm tin, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và toàn thể người lao động; không ngừng củng cố và nâng cao uy tín, thương hiệu và hình ảnh của Petrovietnam.

Phát huy những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm từ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu tổng quát, đó là: “Xây dựng Đảng bộ Cơ quan vững mạnh, có sức chiến đấu cao; không ngừng đổi mới, hoàn thiện và nâng cao hoạt động của bộ máy điều hành Cơ quan Tập đoàn với đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ quản lý, điều hành tiên tiến, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Tập đoàn”. Để thực hiện mục tiêu đó, Đại hội đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành; 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng Đảng bộ vững mạnh, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.  

Lãnh đạo PVN chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 _ Ảnh: Hà Phương

Đảng bộ Cơ quan sẽ bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy hoạch, chiến lược phát triển của Tập đoàn, tình hình hoạt động dầu khí thế giới, khu vực, đặc biệt là các khu vực mà Tập đoàn tham gia đầu tư các dự án để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, quản lý, chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn. Chú trọng công tác dự báo, đánh giá bối cảnh thế giới, trong nước và thực trạng của Tập đoàn ở từng thời điểm để làm tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp Tập đoàn hạn chế được các rủi ro, vượt khó khăn, thách thức, nắm bắt các cơ hội đầu tư, phát triển bền vững. Tham mưu thực hiện công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp. Định kỳ rà soát, đánh giá tình hình doanh nghiệp theo chủ trương, định hướng của Tập đoàn về tập trung đầu tư phát triển các lĩnh vực hoạt động cốt lõi. Tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy điều hành Cơ quan Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc. Tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ để giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị hoạt động kém hiệu quả. Thực hiện rà soát các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định liên quan đến doanh nghiệp để kịp thời kiến nghị, sửa đổi cho phù hợp, tạo cơ sở pháp lý để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 27 đồng chí, là những đồng chí có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết, được tập thể tín nhiệm, để lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội và gánh vác những trọng trách do đảng viên trong Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn giao phó./.