Những tư duy và cách làm mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

NGUYỄN THỊ TUYẾN
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội
23:30, ngày 12-02-2022

TCCS - Phát huy truyền thống hơn 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Đảng bộ thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp với tư duy và cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội tặng hoa, chúc tết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng_Ảnh: TTXVN

Quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ then chốt xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả

Đảng bộ thành phố Hà Nội có bề dày truyền thống cách mạng vẻ vang hơn 91 năm xây dựng và trưởng thành, hiện là đảng bộ có số lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên lớn nhất cả nước. Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của nhiệm vụ then chốt xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thời gian qua Ðảng bộ thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp với nhiều cách làm mới, sáng tạo; đi sâu vào giải quyết việc mới, việc khó, nhiệm vụ trọng tâm và những hạn chế còn tồn tại. Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn coi trọng đổi mới tư duy, phong cách, phương pháp lãnh đạo; vừa lãnh đạo toàn diện, vừa xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn trúng và đúng những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động dự báo, đánh giá, phân tích những vấn đề mới, lĩnh vực còn tiềm ẩn phức tạp, không để bị động; xử lý kịp thời, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả những vấn đề phức tạp phát sinh. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; ban hành nhiều chủ trương mới, sáng tạo; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.

Đặc biệt, để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố vào cuộc sống, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9-3-2021, của Bộ Chính trị, “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp sóng Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để phát trực tiếp từ điểm cầu Thành ủy Hà Nội tới các quận, huyện, thị xã và một số đảng bộ trực thuộc, đã tổ chức kết nối tới 226 điểm cầu với 45.470 đảng viên toàn thành phố tham dự; sau đó là Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội từ điểm cầu Ủy ban nhân dân thành phố tới các quận, huyện, thị xã và một số đảng bộ trực thuộc với 180 điểm cầu và 11.507 đảng viên.

Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng, ban hành Chương trình hành động số 14-CTr/TU, ngày 31-5-2021, của Đảng bộ thành phố Hà Nội, về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) Đảng bộ thành phố”; xác định mục tiêu đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ thành phố Hà Nội có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP bình quân đầu người đạt 8.300 USD - 8.500 USD. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố xanh - thông minh - hiện đại, phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP bình quân đầu người đạt 12.000 USD -13.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP bình quân đầu người đạt trên 36.000 USD.

Thành ủy Hà Nội đã ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện 10 chương trình công tác của nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó, công tác xây dựng Đảng có 2 chương trình(1). Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội để tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 10 chương trình công tác khóa XVII. Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo đã trình bày những nội dung trọng tâm, cơ bản của các chương trình. Đây là hội nghị chưa có trong tiền lệ với cách làm mới, sáng tạo; toàn thành phố có gần 480 điểm cầu, từ huyện, quận, thị xã, đến xã, phường, thị trấn và đảng ủy trực thuộc, với hơn 60 nghìn đại biểu dự họp và hàng triệu nhân dân Thủ đô theo dõi trực tiếp trên truyền hình.

Theo đó, các huyện ủy, quận ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã nghiêm túc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố; chủ động triển khai một cách bài bản, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; phù hợp với từng đối tượng, cơ bản bảo đảm tiến độ và chất lượng theo kế hoạch, góp phần quan trọng sớm đưa các nghị quyết vào đời sống xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Nhiều đảng bộ đã đổi mới trong công tác truyền đạt nghị quyết tới cán bộ, đảng viên bằng hình thức trực tuyến, phù hợp trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, tới các xã, phường, thị trấn; đồng thời, xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ bằng các đề án, chương trình, chuyên đề, kế hoạch công tác theo nội dung chương trình, phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị. Các huyện ủy, quận ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã xây dựng hơn 150 nghị quyết, chuyên đề, đề án, nhằm cụ thể hóa việc thực hiện các chương trình của Thành ủy Hà Nội.

Thành ủy Hà Nội đã nỗ lực, chủ động, chỉ đạo sớm xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Thành ủy theo đúng các quy định của Ban Bí thư về nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của thường trực tỉnh ủy, thành ủy, theo hướng ngày càng rõ thẩm quyền, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy; cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy. Thành ủy Hà Nội tiến hành xây dựng chương trình công tác năm, xây dựng kế hoạch công tác quý, tháng, tuần; có nhiều cải tiến trong cách thức tổ chức họp, chế độ giao ban; lựa chọn trúng và đúng nội dung đưa ra họp bàn. Trong chỉ đạo, điều hành, Thành ủy Hà Nội luôn giữ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, xử lý kịp thời, có hiệu quả những việc lớn, việc khó và những việc đột xuất phát sinh; thường xuyên sâu sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở. Đặc biệt là, Thành ủy và các cấp, các ngành của thành phố Hà Nội luôn chủ động, sáng tạo, linh hoạt, bản lĩnh trong chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh, giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn, được nhân dân Thủ đô ủng hộ, đánh giá cao.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã triển khai 5 đoàn kiểm tra về công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội; sớm xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Bên cạnh đó, Thành ủy Hà Nội  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, với nhiều cách làm khoa học, bài bản, sáng tạo, linh hoạt, chủ động, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, có nhiều việc mới phát sinh, chưa có tiền lệ. Cuộc bầu cử được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, an toàn, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Khu điều hành của Sở Chỉ huy quận Đống Đa, Hà Nội_Ảnh: TTXVN

Từ thành phố đến cơ sở đều tích cực thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 31-5-2021, của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo” với những mục tiêu hết sức cụ thể, nhằm hoàn thiện đồng bộ, đầy đủ, thống nhất hệ thống các quy định, quy chế, quy trình công tác cán bộ bảo đảm khoa học, khách quan, dân chủ, minh bạch, chặt chẽ; sớm khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra thời gian qua. Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của thành phố bảo đảm tính kế thừa, liên tục, phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tư duy khoa học, đổi mới, có phương pháp, kỹ năng, phong cách làm việc hiện đại, chuyên nghiệp; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung; bố trí đúng vị trí việc làm, khung năng lực, tiêu chuẩn chức danh. Đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu có tỷ lệ cán bộ trẻ diện ban thường vụ các cấp ủy quản lý đạt tối thiểu 15%, cán bộ nữ đạt tối thiểu 15%; 40% số cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; 100% số cán bộ diện cấp sở, ngành, đảng bộ trực thuộc quản lý có trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 100% số cán bộ lãnh đạo, quản lý được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới.

Thành ủy Hà Nội lãnh đạo thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội; với nhiều giải pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan và kiểm soát tốt đại dịch COVID-19; huy động các nguồn lực xã hội tham gia phòng, chống dịch; theo đó, tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2021 của Hà Nội cao hơn thời gian cùng kỳ năm trước; an sinh xã hội được bảo đảm; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Quyết tâm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hà Nội là Thủ đô của cả nước, là bộ mặt của quốc gia, là nơi tụ khí tinh hoa, địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ của khí thiêng dân tộc, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm; Hà Nội có truyền thống đấu tranh cách mạng rất kiên cường, tiêu biểu cho truyền thống văn hiến và anh hùng, hòa bình và hữu nghị của dân tộc Việt Nam, nơi gửi gắm niềm tin và hy vọng của đồng bào, chiến sĩ cả nước,... Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thường căn dặn: “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương mẫu cho các đảng bộ khác”(2), “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khoẻ cả về vật chất và tinh thần”(3). Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và trách nhiệm của Thủ đô, về tầm quan trọng của nhiệm vụ then chốt xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn coi trọng, chăm lo công tác xây dựng Đảng bộ thành phố với yêu cầu cao, từ đó góp phần xây dựng Hà Nội xứng đáng là Thủ đô văn hiến - anh hùng.

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực có sự thay đổi nhanh chóng, diễn biến rất phức tạp; đại dịch COVID-19 dự báo tiếp tục có diễn biến rất phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh đó, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, song khó khăn, thách thức đặt ra cho Thủ đô cũng không nhỏ. Vì vậy, để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; bên cạnh sự giúp đỡ, ủng hộ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị thành phố, của mỗi cán bộ, đảng viên và sự đồng lòng, chung sức của các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Đặc biệt, trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố Hà Nội cần tiếp tục đổi mới tư duy và cách làm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong đó, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tăng cường xây dựng Ðảng về chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, chủ động trong đấu tranh với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; phê phán, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ngăn chặn kịp thời việc thành lập các tổ chức có quan điểm sai trái, đi ngược lại đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn, phát huy vai trò hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của thành phố Hà Nội. Ðổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, biện pháp để tuyên truyền sâu rộng về đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng trong toàn Ðảng bộ và nhân dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ; gắn với bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu nhân dân, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””, đặc biệt coi trọng kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố_Ảnh: hanoimoi.com.vn

Tăng cường công tác quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên về mức độ hoàn thành nhiệm vụ và phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, kỷ luật, kỷ cương; có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, đi đầu trong công tác; đồng thời, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác. Tiếp tục thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước Ðảng và nhân dân, hết lòng vì nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng; thực sự là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc; phát huy lòng tự tôn, niềm tự hào của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân.

Hai là, xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và các tổ chức cơ sở đảng.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn, hoàn thiện mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng và các đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Ðổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt của tổ chức đảng các cấp, đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, đề cao tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Tập trung xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng, lấy chuyển biến từ cơ sở làm mục tiêu và thước đo kết quả công tác xây dựng Ðảng; chú trọng những địa bàn xung yếu, vùng xa trung tâm, ở các đảng bộ, chi bộ yếu kém. Chú trọng việc cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn Hà Nội(4). Cùng với đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng với củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn có các vụ việc phức tạp hoặc tiềm ẩn nguy cơ, yếu tố dễ xảy ra “điểm nóng”, đe dọa ổn định chính trị - xã hội(5).

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng các cấp, bảo đảm 100% các loại hình tổ chức đảng đều có quy chế, quy định đánh giá, phân loại tổ chức đảng theo tiêu chí định lượng và quy trình khoa học, kết quả đánh giá đúng thực chất(6). Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; coi trọng giáo dục, rèn luyện đảng viên dự bị, đảng viên trẻ. Khắc phục tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với nâng cao trách nhiệm đảng viên và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.

Thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp, bí thư cấp ủy là chủ tịch ủy ban nhân dân ở những nơi có đủ điều kiện, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận.

Ba là, tiếp tục đổi mới, sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị các cấp bảo đảm tinh gọn, đồng bộ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015, của Bộ Chính trị khóa XI, “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; trọng tâm là đẩy mạnh xã hội hóa việc cung ứng các dịch vụ công sang dịch vụ tư; chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tài chính, nhân sự nhằm tinh giản biên chế và giảm ngân sách chi thường xuyên. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017, cũng như Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017, của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với quy định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác thống nhất, chặt chẽ, tránh chồng chéo, phù hợp với đặc thù của thành phố.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại các quận và thị xã(7). Xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm đồng bộ, có tính kế thừa và phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có tư duy đổi mới, sáng tạo, có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; có tinh thần đoàn kết, hợp tác, ý thức tổ chức, kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Xây dựng Đề án đưa cán bộ trẻ công tác ở các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đi thực tế tại các huyện, quận; cán bộ tại các huyện, quận, thị xã đi thực tế tại các xã, phường, thị trấn để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện; xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định lộ trình phù hợp, giải pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ xuất thân từ công nhân, con em những gia đình có công với cách mạng.

Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Cải tiến, đổi mới phương pháp, kỹ năng, quy trình công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Công khai kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có sai phạm, công khai kết quả các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy đảng; việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên ở những địa bàn, lĩnh vực có vị trí, vai trò quan trọng, nhạy cảm, tác động đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và cơ sở, nơi có nhiều đơn, thư, dư luận phản ánh tiêu cực. Tăng cường khả năng dự báo những hành vi vi phạm để đề ra các chủ trương, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, giải quyết từ sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng.

Năm là, đổi mới nội dung, phương thức; nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận theo hướng sát dân, sát cơ sở.

Đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, “trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”. Tổ chức thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao tặng “Túi An sinh công đoàn” cho người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 ở một số doanh nghiệp và đơn vị trên địa bàn Hà Nội_Ảnh: TTXVN

Sáu là, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tăng cường công tác tuyên truyền; phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu cao quyết tâm của cấp ủy, người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định của thành phố trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, sai phạm. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bảy là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng.

Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng đối với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tăng cường quán triệt thực hiện các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy; quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ chủ chốt, cán bộ đứng đầu các tổ chức đảng, tổ chức chính quyền, đoàn thể, gắn với thực hiện tốt việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả. Chấn chỉnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trước hết là chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở. Nâng cao hiệu quả công tác phân công cấp ủy viên cấp trên trực tiếp tham dự sinh hoạt cùng các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, nhất là đối với cán bộ chủ chốt các cấp. Xây dựng, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy các cấp; chú trọng khâu tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy định, quy trình công tác. Quán triệt nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng.

Đổi mới, nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược trong xây dựng, ban hành các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, bảo đảm tính khoa học, khả thi, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, chỉ ban hành khi thật sự cần thiết. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, giám sát chặt chẽ việc cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức thực hiện nghị quyết; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, nghị quyết của các cấp ủy và năng lực quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc tổ chức và hoạt động, phát huy vai trò, tính tự chủ, năng động, sáng tạo. Đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ yêu cầu, rõ kết quả. Tăng cường phân cấp mạnh cho cơ sở; mở rộng dân chủ đi liền với tăng cường pháp chế, bảo đảm trật tự, kỷ cương trong Đảng và trong xã hội./.

----------------

(1) Đó là Chương trình số 01-CTr/TU, ngày 17-3-2021, của Thành ủy Hà Nội, “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025” và Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 17-3-2021, của Thành ủy Hà Nội, “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2021 - 2025”
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 12, tr. 173
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 9, tr. 78
(4) Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 25-3-2019, của Ban Bí thư, “Về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”; Kết luận số 67-KL/TU, ngày 10-7-2020, của Ban Thường vụ Thành ủy, về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số
09-NQ/TU, ngày 27-2-2012, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025””

(5) Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 4-7-2017, của Ban Thường vụ Thành ủy, về “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”; gắn với thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 16-12-2016, của Thành ủy Hà Nội, về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”
(6) Theo Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 8-3-2018, của Bộ Chính trị, “Về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”, Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18-10-2019, của Ban Tổ chức Trung ương về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”
(7) Theo Kết luận số 46-KL/TW, ngày 19-4-2019, của Bộ Chính trị, “Về đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội” và Nghị quyết số 97/2019/QH14, ngày 27-11-2019, của Quốc hội, về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”.